Dom 442,74m2, 6 pokoi Nowe Brzesko, Hebdów, Lubelska 129
799 318 zł 1 805 zł/m2

POWIERZCHNIA

442,74 m2

POWIERZCHNIA DZIAŁKI

680 m2

LICZBA POKOI

6

RODZAJ DOMU

wolnostojący

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Syndyk Masy Upadłości Romualda Skinder ogłasza konkurs na sprzedaż nieruchomości położonej miejscowości Hebdów, ul. Lubelska 129, Gmina Nowe Brzesko Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości o powierzchni 0.068 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym o powierzchni 442,74 m2, położonej w Hebdów, przy ulicy Lubelska 129, jednostka ewidencyjna 121403_5, Gmina Nowe Brzesko, obręb 0003, działka o numerze 118/6, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o numerze KR1H/000pokaż telefon. Minimalna cena sprzedaży ww. składników wynosi 799.318,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście złotych i 00/100) Pisemne oferty należy składać w języku polskim osobiście (po telefonicznym umówieniu – z uwagi na sytuację epidemiczną), przesyłką kurierską albo przesyłką pocztową – listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w zamkniętych kopertach z napisem: „Oferta HEBDÓW” – do dnia 19.11.2021r. (decyduje data wpływu), do godziny 14.00 - na adres: na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Ordys i Współpracownicy, ul. Juliusza Lea 12A/5, 30 – 048 Kraków. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie wadium w wysokości 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy: Kancelaria Syndyka, rachunek numer 93 1600 10pokaż telefon, z dopiskiem „WADIUM KONKURS HEBDÓW - sygn. akt. VIII GUp 82/19/S”, najpóźniej do ostatniego dnia wyznaczonego jako termin do składania ofert. Rozstrzygnięcie pierwszego etapu konkursu nastąpi w dniu 22.11.2021r. o godzinie 13.00 w miejscu wyznaczonym do składania ofert. Operat szacunkowy oraz pełne warunki konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, które można otrzymać w biurze Syndyka, lub po przesłaniu zapytania na adres mail: Zastrzega się dla syndyka prawo unieważnienia konkursu, odstąpienia od konkursu i odstąpienia od sprzedaży na każdym jej etapie bez podania przyczyny oraz bez publicznego zawiadamiania, a także do zmiany ogłoszenia lub zmiany warunków konkursu. W związku z uczestnictwem w konkursie, uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia względem Syndyka. Dodatkowe informacje odnośnie warunków konkursu można uzyskać bezpośrednio pod numerem telefonu 602pokaż telefon. Operat szacunkowy oraz pełny Regulamin konkursu można otrzymać po przesłaniu zapytania na adres mail:

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Nowe Brzesko, Hebdów, Lubelska 129

Podobne nieruchomości