To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: pomorskie, Słupsk

Lokal użytkowy na wynajem Słupsk, Mikołaja Kopernika

1621 m2
23 100 PLN 14 zł/m2
Opis
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SŁUPSKU, PRZY UL. KOPERNIKA 28-31 STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Opis nieruchomości: Nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 312/42 o pow. 4253 m² przy ul. Kopernika 28-31 w Słupsku, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00019841/2, zabudowana jest między innymi budynkiem byłego oddziału laryngologii i okulistyki o pow. użytkowej 1.621 m² przeznaczonym do oddania w najem w celu świadczenia usług Przedmiot najmu: Budynek byłego oddziału laryngologii i okulistyki o pow. użytkowej 1.621 m² przeznaczony do oddania w najem w celu świadczenia usług. Do przedmiotu najmu przynależy grunt o powierzchni ok. 3070 m² Miesięczna stawka czynszu wywoławczego brutto: 23 100 zł Wysokość wadium: 1 200 zł Minimalne postąpienie: 300 zł Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Morcinka” w Słupsku zatwierdzonym Uchwałą nr LIV/717/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 maja 2014 roku działka nr 312/42 znajduje się w strefie oznaczonej symbolem MW,U –tereny mieszkaniowe wielorodzinne, tereny usług. Warunki przetargu: 1. Nieruchomość zostanie oddana w najem w celu świadczenia usług. Dopuszczalny sposób wykorzystania nieruchomości obejmuje wyłącznie następujące funkcje: administracyjno-biurowe, oświatowe, edukacyjne, handlowe, gastronomiczne i zbiorowego zakwaterowania. 2. Nieruchomość wykorzystywana jest przez najemcę na podstawie umowy najmu obowiązującej do dnia 30 kwietnia 2020 r. Najemca zobowiązany jest wydać nieruchomość w tym samym terminie. 3. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony do 5 lat, jednak nie dłużej niż do dnia zbycia nieruchomości. W uzasadnionych przypadkach Wynajmujący zastrzega możliwość zmiany terminu obowiązywania najmu, który będzie jednak trwał nie dłużej niż 5 lat. 4. Wszelkie nakłady poniesione przez Najemcę, bez względu na ich charakter (konieczne i ulepszenia) przypadają Wynajmującemu. Najemcy nie przysługuje roszczenie o zwrot ich wartości. 5. Na zabezpieczenie należności z tytułu najmu nieruchomości, Najemca dokona wpłaty kaucji gwarancyjnej na konto Wynajmującego. Kaucja będzie wynosić 1-krotność miesięcznego czynszu brutto ( z VAT ), obliczona według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. 6. Czynsz wnoszony w terminie najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca, z góry za dany miesiąc. Czynsz podlegać będzie podwyższeniu o procentowy wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych raz w roku, od miesiąca następnego po ogłoszeniu Komunikatu Prezesa GUS-u w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o wskaźnik za rok poprzedni. 7. Najemca zobowiązany będzie w szczególności do: 1) ponoszenia kosztów podatku od nieruchomości według stawek obowiązujących na podstawie właściwych uchwał Rady Miejskiej Słupsk, 2) zaopatrzenia we własnym zakresie i na swój koszt w źródło ciepła, 3) ponoszenia kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz dostawy energii cieplnej na podstawie odrębnych umów zawartych z gestorami sieci, 4) prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz poddawania budynku i obiektów kontrolom, o których mowa w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli usunąć stwierdzone uszkodzenia i uzupełnić braki, 5) dokonywania na własny koszt wszelkich napraw, prac remontowych i konserwacyjnych niezbędnych dla zapewnienia właściwego stanu technicznego i eksploatacyjnego przedmiotu najmu, zwłaszcza utrzymania go w stanie niepogorszonym. Przetarg odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2020 r. o godzinie 10:00, w pokoju nr 134, na I piętrze w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 2 Wadium płatne przelewem bankowym na konto PKO BP S.A. nr 62 1020 1811 0000 0102 0312 3098 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk w terminie do 17 kwietnia 2020 r. (ostateczny termin wpływu środków na konto urzędu) pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem oraz warunkami przetargu i ich akceptacją. Wpłacone przez zwycięzcę przetargu wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli zwycięzca przetargu nie przystąpi do zawarcia umowy najmu w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni od dnia zamknięcia przetargu i na warunkach określonych w przetargu lub zawarcie umowy najmu stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy przetargu. Dodatkowe informacje na temat przetargu: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Majątku i Geodezji, ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, e-mail: dmg@pomorskie.eu, nr tel. 58 32 68 608. Kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego tel: 58 32-68-608 dmw@pomorskie.eu
Więcej
Lokal użytkowy:
na wynajem
Powierzchnia całkowita:
1 621 m2
Lokalizacja:
województwo: pomorskie powiat: Słupsk gmina: Słupsk miejscowość: Słupsk ulica: Mikołaja Kopernika

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE biuro na wynajem 295m2 biuro Gdańsk, Wrzeszcz, Aleja Grunwaldzka
biuro Gdańsk, Wrzeszcz, Aleja Grunwaldzka

Lokal zlokalizowany na parterze budynku Neptun Office Center przy Al. Grunwaldzkiej 103 W sąsiedztwie obiektów handlowych takich jak Galeria Bałtycka, Centrum Handlowe Manhattan oraz Galeria Metropoli...

biuro na wynajem, Gdańsk
117 zł
295 m2 16
WYRÓŻNIONE biuro na wynajem 108m2 biuro Łódź, Śródmieście, Piotrkowska
biuro Łódź, Śródmieście, Piotrkowska

Lokal użytkowy na parterze zabytkowej kamienicy w centrum Łodzi. Lokal mieści się na parterze, stanowi swietną lokalizację na najem powierzchni na biuro, kancelarię notarialną lub lokal handlowy. W ...

biuro na wynajem, Łódź
13 500 zł
108 m2 3 125 zł/m2
WYRÓŻNIONE biuro na wynajem 1800m2 biuro Poznań, Centrum, Plac Wolnosci
biuro Poznań, Centrum, Plac Wolnosci

Lokal użytkowy w zabytkowej kamienicy w centrum Poznania, którego przeznaczenie spełnia kryteria najmu powierzchni biurowych. W podanej cenie za 1 mkw mieści się opłata za czynsz najmu oraz opłata ...

biuro na wynajem, Poznań
126 000 zł
1800 m2 1 70 zł/m2
WYRÓŻNIONE punkt usługowy na wynajem 500m2 punkt usługowy Poznań, Centrum, Plac Wolności
punkt usługowy Poznań, Centrum, Plac Wolności

Lokal użytkowy w zabytkowej kamienicy w prestiżowej lokalizacji Poznania. Idealna lokalizcja w centrum Poznania, na prowadzenie działalnosci handlowo- usługowej. Lokal po oddziale banku, składa się z...

punkt usługowy na wynajem, Poznań
60 000 zł
500 m2 1 120 zł/m2