To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: pomorskie, Gdańsk, Wrzeszcz

Lokal użytkowy na wynajem Gdańsk, Wrzeszcz, Jaśkowa Dolina

16,30 m2
690 PLN 42 zł/m2
Opis
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O CZTERECH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK w oparciu o: art. 76 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1796) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki przy Placu Defilad 1, w siedzibie Oddziału PAN w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 31, na stronie internetowej Akademii www.pan.pl, na stronie internetowej Oddziału PAN w Gdańsku www.gdansk.pan.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanych czterech drugich przetargach ustnych nieograniczonych na najem pomieszczeń biurowych usytuowanych w budynkach położonych w Gdańsku, w dzielnicy Wrzeszcz, przy ulicy Jaśkowa Dolina 31. Budynki, w których znajdują się lokale będące przedmiotem najmu posadowione są na działce o numerze ewidencyjnym 427. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów teren jest sklasyfikowany jako tereny zabudowane – Bi. Działka stanowi własność Skarbu Państwa i znajduje się w użytkowaniu wieczystym Polskiej Akademii Nauk. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Gdańska-Północ, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00069289/3. Powyższa nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Działy III i IV wyżej opisanej księgi wieczystej nie zawierają wpisów. PRZEZNACZENIE W MIEJSCOWYM PLANIE Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz rejon ulicy Jaśkowa Dolina w mieście Gdańsku (0828), zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XXVII/734/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 113 poz. 2707 z dnia 22 października 2008 r.) przedmiotowy teren zlokalizowany jest na obszarze oznaczonym w planie symbolem 001-M/U31, tj. strefy M/U31 — teren zabudowy mieszkaniowo usługowej zawierający tereny mieszkaniowe M23 i usługowe U33. Funkcje wyłączone: salony samochodowe (z serwisem); małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni, obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2. Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 23.04.1979 r. nieruchomość została wpisana do rejestru zabytków województwa pomorskiego nr, jako willa z parkiem i oficyną. MIESIĘCZNY CZYNSZ WYWOŁAWCZY ORAZ WYSOKOŚĆ WADIUM, MINIMALNE POSTĄPIENIE PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO: Lp.: 1. numer pom.: 58B budynek: OFICYNA piętro: I piętro Pow. najmu [m²]: 16,3 stawka czynszu netto/m-c (zł): 690 Wysokość wadium (zł): 138 Minimalne postąpienie: 10 Terminy Przetargów data: 6.10 godz.: 13.00 Lp.: 2. numer pom.: 58C budynek: OFICYNA piętro: I piętro Pow. najmu [m²]: 24 stawka czynszu netto/m-c (zł): 890 Wysokość wadium (zł): 178 Minimalne postąpienie: 10 Terminy Przetargów data: 6.10 godz.: 13:40 Lp.: 3. numer pom.: 51 budynek: OFICYNA piętro: parter Pow. najmu [m²]: 26,7 stawka czynszu netto/m-c (zł): 1140 Wysokość wadium (zł): 228 Minimalne postąpienie: 20 Terminy Przetargów data: 6.10 godz.: 14:20 Lp.: 4. numer pom.: 76 budynek: OFICYNA piętro: parter Pow. najmu [m²]: 21,2 stawka czynszu netto/m-c (zł): 970 Wysokość wadium (zł): 194 Minimalne postąpienie: 10 Terminy Przetargów data: 6.10 godz.: 15:00 Przy czym wymagane jest co najmniej jedno postąpienie. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu wynajmu nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu najem objęty jest podatkiem od towarów i usług w stawce 23%. W przypadku zmiany przepisów w tym zakresie do wylicytowanej kwoty netto będzie doliczony należny podatek VAT według obowiązującej stawki, bez konieczności zmiany zapisów umowy. Czynsz najmu będzie płacony miesięcznie z dołu na konto Polskiej Akademii Nauk. Za datę wpłaty czynszu najmu uznaje się termin uznania rachunku Polskiej Akademii Nauk. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGACH • Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości określonej w ogłoszeniu, na rachunek Polskiej Akademii Nauk nr 38 1130 1017 0020 1462 9420 0006 do dnia 30 września 2021 roku. W tytule przelewu należy wskazać godzinę (zgodnie z terminami poszczególnych przetargów) oraz przedmiot przetargu, którego dotyczy tj.:” „…………… 2021 r. Przetarg na najem pomieszczenia nr ……. ul. Jaśkowa Dolina 31 w Gdańsku.” Za datę wpływu uważać się będzie dzień wpływu wadium na konto PAN. • Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. • Odwołanie przetargu, jego unieważnienie lub zamknięcie nie daje podstaw do naliczania odsetek od wpłaconego wadium. • Przed przystąpieniem do przetargu oferent zobowiązany jest do zapoznania się z treścią: Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk, Informatora przetargowego oraz wzoru umowy najmu. • Przed przystąpieniem do przetargu oferent zobowiązany jest do przedłożenia Komisji Przetargowej podpisanego Formularza Zgłoszenia udziału w przetargu w tym oświadczeń w nim zawartych oraz innych dokumentów wskazanych w Regulaminie przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk w szczególności dowodu potwierdzającego wpłatę wadium np. wydruk z rachunku bankowego. Formularz Zgłoszenia udziału w przetargu oraz Regulamin przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk i Informator przetargowy oraz wzór umowy najmu można pobrać ze strony www.nieruchomosci.pan.pl lub uzyskać w Oddziale PAN w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 31, nr tel. 58 712 97 00, w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 30 września 2021 roku w godz. 8.00 – 16.00. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU Przetargi odbędą się dnia 6 października 2021 r. w siedzibie Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 31, pokój nr 13 według harmonogramu opisanego w wyżej zamieszczonej tabeli. ZAWARCIE UMOWY Na najem pomieszczeń objętych niniejszym ogłoszeniem nie jest wymagana zgoda Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk. Tytułem zabezpieczenia umowy najmu, najemca wnosi kaucję w wysokości równowartości dwumiesięcznego czynszu brutto, odpowiednio za dane pomieszczenie. Wpłata kaucji stanowi warunek wydania przedmiotu najmu. Polska Akademia Nauk może zażądać innych zabezpieczeń jeżeli uznane zostaną za zasadne ze względu na ochronę jej interesu. Zawarta umowa najmu będzie zawierać klauzulę waloryzacyjną o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły w stosunku do daty zawartej umowy, ogłaszany przez Prezesa GUS. DODATKOWE INFORMACJE Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Jeżeli osoba ustalona jako kandydat na dzierżawcę nieruchomości uchyla się od zawarcia umowy, której ważność zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie, Kanclerz Polskiej Akademii Nauk może pobraną sumę zachować albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia. Kanclerzowi Polskiej Akademii Nauk przysługuje prawo odwołania ogłoszonych przetargów, zamknięcia przetargów lub ich unieważnienia bez podania przyczyny. Kontakt: Polska Akademia Nauk tel: 58 712 97 00 nieruchomosci@pan.pl
Więcej
Lokal użytkowy:
na wynajem
Powierzchnia całkowita:
16,30 m2
Lokalizacja:
województwo: pomorskie powiat: Gdańsk gmina: Gdańsk miejscowość: Gdańsk dzielnica: Wrzeszcz ulica: Jaśkowa Dolina

Podobne oferty w tej lokalizacji