Działka 10,0m2, Rymanów-Zdrój
3 600 zł 360 zł/m2

POWIERZCHNIA

10 m2

RODZAJ DZIAŁKI

komercyjna

DROGA DOJAZDOWA

-

Szczegóły

Opis oferty

O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 20 września 2021 roku Burmistrz Gminy Rymanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej w Rymanowie-Zdroju Lp.: 1. Położenie i nr działki: Rymanów-Zdrój 430 Powierzchnia, klasa gruntu: 10 m2 (Bz) Dokument własności KS1K/00: 110198/1 Nr stoiska zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz nr 2 do ogłoszenia: 8 Okres dzierżawy: 3 lat Minimalna stawka czynszu netto rocznie: 3 600,00 Wadium w zł: 360,00 Przeznaczenie dzierżawy i sposób jej zagospodarowania: Cel handlowy- sprzedaż wyrobów tradycyjnych z własnego stoiska Uwagi: III Przetarg Lp.: 2. Położenie i nr działki: Rymanów-Zdrój 430 Powierzchnia, klasa gruntu: 10 m2 (Bz) Dokument własności KS1K/00: 110198/1 Nr stoiska zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz nr 2 do ogłoszenia: 9 Okres dzierżawy: 3 lat Minimalna stawka czynszu netto rocznie: 3 600,00 Wadium w zł: 360,00 Przeznaczenie dzierżawy i sposób jej zagospodarowania: Cel handlowy- sprzedaż wyrobów tradycyjnych z własnego stoiska Uwagi: III Przetarg Lp.: 3 Położenie i nr działki: Rymanów-Zdrój 410/2 Powierzchnia, klasa gruntu: 5 m2 (Bz) Dokument własności KS1K/00: 096522/7 Nr stoiska zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz nr 2 do ogłoszenia: 4 Okres dzierżawy: 3 lat Minimalna stawka czynszu netto rocznie: 1 800,00 Wadium w zł: 180,00 Przeznaczenie dzierżawy i sposób jej zagospodarowania: Cel handlowy- sprzedaż wyrobów tradycyjnych z własnego stoiska Uwagi: II Przetarg Przetarg odbędzie się w dniu 27 października 2021 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego 14a. Opis działki i przeznaczenie dzierżawy: Nieruchomości znajdują się w centralnej części uzdrowiska Rymanów-Zdrój przy wyjściu z głównego parkingu cz. dz. nr 410/2 oraz przy deptaku nad Czarnym Potokiem cz. dz. nr 430. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Rymanów Zdrój: Tereny Zieleni Parkowej, w której dopuszcza się wprowadzanie nowych obiektów i urządzeń małej architektury o lokalizacji i formach nie wywołujących zakłóceń w kompozycji zespołu. Przeznaczenie dzierżawy: cel handlowy - sprzedaż wyrobów tradycyjnych z własnego stoiska. Dane dotyczące warunków przetargu: 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium. 2. Wpłata wadium gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek Gminy Rymanów w Banku Spółdzielczym w Rymanowie - nr 04 8636 00pokaż telefon w terminie do dnia 22 października 2021 r. z adnotacją „wpłata wadium na dzierżawę działki nr ….. położoną w miejscowości ……………….. stoisko nr …….”. Za datę wpłaty wadium przelewem uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Rymanów. 3. Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. 4. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego nieruchomości. 6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. 7. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie. 8. Na w/w stanowiska został przeprowadzony przetarg w dniu 29.04.2021r. oraz na stanowiska nr 8 i 9 27.07.2021r., które zakończył się wynikiem negatywnym. 9. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. 10. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. 11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej. 12. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 13. Uczestnik, który wygrał przetarg zobowiązany jest do uzyskania akceptacji wyglądu stoiska przed podpisaniem umowy. 14. Uczestnik, który wygrał przetarg przed przystąpieniem do wykonania stoiska musi uzyskać konieczne pozwolenia i/lub zgody jeżeli są wymagane przepisami prawa. 15. Burmistrz Gminy Rymanów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 16. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rymanowie, Referacie Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy pok. nr 222 lub telefonicznie pod nr 13 4pokaż telefon wew. 222. 17. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2020 poz. 1990 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Rymanów – można uzyskać na stronie www.rymanow.pl w zakładce RODO. Kontakt: Urząd Gminy Rymanów tel: (013)pokaż telefon wew. 222
Numer oferty: 1919/3186/OGW

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Rymanów-Zdrój