To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: pomorskie, Rajkowy

Działka pod dzierżawę Rajkowy,

20800 m2
20 800 PLN 1 zł/m2
Opis
RPŚ.680.1.2.2021.KR Pelplin, dnia 22 stycznia 2021 r. O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 poz. 1990 zez mianami) oraz §3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490) §13, §14 oraz §17 Uchwały XVII/150/12 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 marca 2012r., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pelplin (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 1534), Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę n. w. nieruchomości lokalowej położonej w Pelplinie: 1. OPIS NIERUCHOMOŚCI: 1) Dz. nr 265 o powierzchni 2,0800 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tczewie prowadzi księgę wieczystą nr GD1T/00004101/0. 2) Lokalizacja: Działka nr 265, położona jest w obrębie geodezyjnym Rajkowy, ul. Brzozowa, gm. Pelplin, pow. tczewski. 3) Dojazd: bezpośredni drogą gruntową (dz. nr 269/1, ul. Brzozowa oraz dz. nr 384/2 ul. Akacjowa). 4) Przeznaczenie: Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 5) Uwagi: a) Działka obecnie użytkowana jest rolniczo na podstawie umowy dzierżawy (umowa dzierżawy obowiązuje do dnia 16 września 2021r.) b) Dla obszaru w którym znajduje się działka objęta przetargiem nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. c) Projekt umowy dzierżawy stanowi integralną część niniejszego ogłoszenia. 2. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego netto: 20 800,00 zł - do wylicytowanego czynszu dzierżawnego może zostać doliczony należny podatek VAT 1) Terminy wnoszenia opłat: czynsz dzierżawny płatny corocznie, z góry w terminie do dnia 31 stycznia za dany rok. W roku w którym podpisana zostanie umowa dzierżawy czynsz dzierżawny obliczony zostanie proporcjonalnie do ilości dni objętych umową dzierżawy tj. od dnia wydania nieruchomości do końca danego roku – obowiązek wniesienia opłaty w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy 2) Należny podatek VAT - zgodnie z obowiązującymi przepisami; 3) Zasady aktualizacji czynszu - Czynsz dzierżawny będzie rokrocznie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) podawany przez GUS. Pierwsza indeksacja czynszu nastąpi w drugim roku użytkowania elektrowni i będzie obliczona za cały rok. 3. minimalne postąpienie w wysokości 1% rocznego czynszu dzierżawnego netto: 208,00 zł 4. Rodzaj przetargu: przetarg ustny nieograniczony, oddanie gruntu w dzierżawę na okres 15 lat, licząc od dnia podpisania umowy dzierżawy. 5. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA PRZETARGU: PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 25 lutego 2021r., O GODZ. 9°° w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie, Pl. Grunwaldzki 4 – I piętro (sala ślubów). WADIUM: Wpłaty wadium w wysokości 4 160,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące sto sześćdziesiąt 00/100) należy dokonać w pieniądzu najpóźniej do dnia 22 lutego 2021r., na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie BS Skórcz 0/Pelplin 62 8342 0009 2000 0358 2000 0004. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet rocznej opłaty za dzierżawę gruntu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie wypłacone w terminie 3 dni od zakończenia przetargu na konto podane przez uczestnika przetargu. 6. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: 1) dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo (ewentualnie zgoda organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości), dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot, 2) dowód wpłaty wadium, który równoznaczny jest z zapoznaniem się przez wpłacającego z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, 3) Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) w przypadku wygrania przetargu, zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej, uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda jest wymagana. 7. UWAGI: 1) O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 2) Dzierżawca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 3) Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nieruchomości. 4) Informacji o sposobie zagospodarowania nieruchomości można również uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin – II piętro, pok. nr 29 (tel. 58 536-12-61 wew. 12). 5) O terminie zawarcia umowy dzierżawy, wygrywający przetarg zawiadamiany jest pisemnie. 6) Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin ma prawo odstąpienia od przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Przestrzennej i Środowiska Pelplin, ul. Pl. Grunwaldzki 4, pokój nr 29, tel. 58 536-12-61 w.12. Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy na okres od dnia 22 stycznia 2021r. do dnia 25 lutego 2021 r. oraz na stronie internetowej bip.pelplin.pl. Załącznik Nr 1 - Umowa dzierżawy: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/4297 Załącznik Nr 2 - mapa: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/4296 Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Pelplin tel: 536-12-61 w.12 burmistrz@pelplin.pl
Więcej
Działka:
pod dzierżawę
Powierzchnia całkowita:
20 800 m2
Lokalizacja:
województwo: pomorskie powiat: Tczewski gmina: Pelplin miejscowość: Rajkowy