To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: podkarpackie, Jasło

Lokal użytkowy na sprzedaż Jasło,

2317,06 m2
3 555 925 PLN 1 535 zł/m2
Opis
Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego ABM Sp. z o. o. Spółka Komandytowa z/s w Jaśle w drodze pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego w trybie art. 320 Prawa upadłościowego i naprawczego w którego skład wchodzi: 1. Prawo wieczystego użytkowania gruntu działek zlokalizowanych w Jaśle przy ul. Towarowej 27, woj. podkarpackie: a) nr ew. 18/19 o powierzchni 0,0494 ha, KW KS1J/00072981/7 b) nr ew. 18/21 o powierzchni 0,0339 ha, KW KS1J/00072981/7 c) nr ew. 18/23 o powierzchni 0,0393 ha, KW KS1J/00074178/9 d) nr ew. 18/25 o powierzchni 0,0304 ha, KW KS1J/00077040/4 e) nr ew. 18/28 o powierzchni 0,0069 ha, KW KS1J/00077040/4 wraz z prawem własności budynków i budowli zlokalizowanych na tych działkach stanowiących odrębny przedmiot własności, maszyn i urządzeń, zapasów magazynowych, środków transportu, wyposażenia. Cena wywoławcza 1 991 200,00 zł/netto (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych). 2. Prawo własności działki nr ew. 1318/2 o powierzchni 0,5746 ha zabudowanej obiektami przemysłowymi o łącznej powierzchni użytkowej 2317,06 m² KW KS1J/00056077/9 zlokalizowanej w Tarnowcu koło Jasła woj. podkarpackie wraz z prawem własności budynków i budowli zlokalizowanych na tej działce, stanowiących odrębny przedmiot własności. Cena wywoławcza 1 556 000,00 zł/netto (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych). 3. Udział w działce nr ew. 350/1 o powierzchni 0,1055 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną KW KS1J/00089044/9. Cena wywoławcza 8 725 zł/netto (słownie: osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych. z wyłączeniem: 3) środków pieniężnych, zgromadzonych na rachunkach bankowych i w kasie przedsiębiorstwa, 4) wierzytelności przysługujących masie upadłości do dnia sprzedaży, Opisane powyżej składniki majątku są przedmiotem dzierżawy. Dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu. W obiektach dzierżawionych znajdują się również rzeczy należące do dzierżawcy, które nie są objęte przetargiem. I. Cena wywoławcza: Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi łącznie 3 555 925,00 zł/netto (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych). Dopuszcza się możliwość złożenia oferty zakupu jedynie na cały pakiet. Opis przedmiotu sprzedaży znajduje się w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. Z powyższymi operatami można się zapoznać w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy przy ul. Kustronia 4 oraz w biurze Syndyka masy upadłości w Jaśle przy ul. Wł. Jagiełły 8. II. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 1. Złożenie pisemnej oferty w języku polskim w zamkniętej kopercie z napisem "PRZETARG – ABM Sp. z o. o. Spółka Komandytowa – NIE OTWIERAĆ, sygn. akt V GUp 363/18” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia 2020 r: do godz. 15:00, na adres Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych, 35-303 Rzeszów, ul. J. Kustronia 4; - przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Sądu. 2. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, na rachunek bankowy Santander Bank Polska S.A na konto: nr: 53 1090 2590 0000 0001 3027 9064, najpóźniej do dnia 7 kwietnia 2020 r. – do godz. 15.00 liczy się data uznania rachunku bankowego. 3. Złożenie pisemnej oferty zakupu zawierającej: a. imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel lub firmę oferenta, jego siedzibę a także podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru. b. oferowaną cenę netto, nie niższą niż cena wywoławcza określona w punkcie I, która powinna być podana liczbowo i słownie. c. dowód uiszczenia wadium, na w/w rachunek bankowy oraz wskazanie rachunku bankowego, na które ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty. d. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści warunków przetargu e. pisemne oświadczenie że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu. III. Pozostałe warunki: 1. Wybrana zostanie oferta oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą niż cena wywoławcza określona w punkcie I, i która spełnia wszystkie warunki przetargu. 2. Wyboru oferty dokona Syndyk, wybór ten stanie się prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego Komisarza. Przy dwóch lub więcej ofertach o identycznej cenie zakupu - wyboru dokona Syndyk, który może kontynuować wybór nabywcy w formie aukcji pomiędzy oferentami, którzy wyrażą na to zgodę. 3. Do zaoferowanej ceny netto doliczony będzie podatek od towarów i usług w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 4. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży oraz wpłacenia określonej ceny w terminie wyznaczonym przez Syndyka. 5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony przez Syndyka odrębnym pismem. 6. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyny. 7. Odstąpienie od przetargu lub jego unieważnienie nie powoduje naliczenia odsetek od wpłaconego wadium. 8. Wyłącza się rękojmię za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży. 9. Szczegółowe warunki przetargu zawarte są w Regulaminie Przetargu. 10. Osobą upoważnioną do kontaktów z zainteresowanymi jest Syndyk - Jan Zawada tel. 606315603 IV. Otwarcie, rozpoznanie, wybór i zatwierdzenie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 8 kwietnia 2020 roku o godz. 10:00 w sali 29 w Sądzie Rejonowy w Rzeszowie przy ul. J. Kustronia 4, sala nr 29. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz stanu prawnego przedmiotu przetargu są dostępne w Biurze Syndyka w Jaśle przy ul Wł. Jagiełły 8 w dni robocze w godz. od 8.00 do 14.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 606315603. Informacja o ABM dla potrzeb przetargu na sprzedaż: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/3019 Kontakt: Syndyk Jan Zawada tel: 606 315 603 zawadowie@autograf.pl
Więcej
Lokal użytkowy:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
2317,06 m2
Lokalizacja:
województwo: podkarpackie powiat: Jasielski gmina: Jasło miejscowość: Jasło

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE punkt handlowy na sprzedaż 105m2 punkt handlowy Warszawa, Bemowo
punkt handlowy Warszawa, Bemowo

Pawilon handlowo - usługowy, usytuowany w zespole pawilonów w ciągu handlowym na Bemowie. Możliwość prowadzenia działalności np: fryzjerstwa, sklepu, gastronomii itp. MOżliwość otrzymania koncesji na ...

punkt handlowy na sprzedaż, Warszawa
750 000 zł
105 m2 5 7 143 zł/m2
WYRÓŻNIONE punkt handlowy na sprzedaż 300m2 punkt handlowy Warszawa, Wawer
punkt handlowy Warszawa, Wawer

Sprzedaż dotyczy działki 488,00 m.kw. na której znajdują się dwa domy: Dom pierwszy – wolnostojący, znajduje się bliżej ulicy Zagórzańskiej ma 3 kondygnacji o łącznej powierzchni ok 180 m kw. składa...

punkt handlowy na sprzedaż, Warszawa
820 000 zł
300 m2 19 2 733 zł/m2
WYRÓŻNIONE punkt handlowy na sprzedaż 650m2 punkt handlowy Warszawa, Mokotów
punkt handlowy Warszawa, Mokotów

Bardzo dobra lokalizacja na Górnym Mokotowie. Lokal użytkowy w trakcie budowy; możliwość dowolnego wykończenia wg. potrzeb przyszłego właściciela. Idealne przeznaczenie to sklep wielkopowierzchniowy,...

punkt handlowy na sprzedaż, Warszawa
6 825 000 zł
650 m2 10 500 zł/m2
WYRÓŻNIONE magazyn na sprzedaż 1770m2 magazyn Sadowa, Kolejowa
magazyn Sadowa, Kolejowa

Oferta aktualna, możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Na sprzedaż hala magazynowa wysokiego składowania o powierzchni 1 770 m2 posadowiona na działce o pow. 4 600 m2. Budynek wyposażony jest...

magazyn na sprzedaż, Sadowa
4 500 000 zł
1770 m2 2 542 zł/m2