Lokal użytkowy 1824,84m2, Poznań
5 123 925 zł 2 807,88 zł/m2

POWIERZCHNIA

1824,84 m2

PRZEZNACZENIE

handel

PIĘTRO

parter

Advertisement Expander

Szczegóły

Opis oferty

OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości PFS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ogłasza łączną sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert składników masy upadłości w postaci nieruchomości położonych w Poznaniu, przy ul. Bałtyckiej 26 i ul. Rzecznej 10A oraz przy ul. Bałtyckiej 24 za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości nie niższą jak 5.123.925,00 zł netto Ogólne warunki sprzedaży: 1. Przedmiotem sprzedaży są: a) nieruchomość stanowiąca: prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, działka nr 67/2 oraz nr 68, o powierzchni 0,1661 ha, położonej w Poznaniu przy ul. Bałtyckiej 26 i ul. Rzecznej 10A, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi akta księgi wieczystej pod numerem KW PO2P/000pokaż telefon, opisana w Operacie Szacunkowym z dnia 10 lutego 2021 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego inż. Jakuba Tokarskiego; b) nieruchomość stanowiąca: prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, działka nr 65, o powierzchni 0,1007 ha, położonej w Poznaniu przy ul. Bałtyckiej 24, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi akta księgi wieczystej pod numerem KW PO2P/000pokaż telefon, opisana w Operacie Szacunkowym z dnia 10 lutego 2021 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego inż. Jakuba Tokarskiego. 2. Bezwarunkowe oferty na zakup Przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny łącznej sprzedaży, nie niższej jak ceny 5.123.925,00 zł netto (słownie: pięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych netto) dla nieruchomości, o których mowa w pkt. 1 lit. a i b, składać należy w terminie do dnia 8 grudnia 2021 roku do godz. 10.00 w Kancelarii Syndyka w Poznaniu (61-729), ul. Młyńska 5a/1, w zamkniętej mniejszej kopercie, która winna być umieszczona w drugiej kopercie o większym formacie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcia oraz otwarcie i zamknięcie koperty bez pozostawienia śladów po otwarciu. Każda z kopert winna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Masy Upadłości pod adresem: ul. Młyńska 5a/1, 61 – 729 Poznań koniecznie z podaniem sygnatury akt sprawy „XI GUp 288/20” i z wyraźnym dopiskiem „Oferta na sprzedaż składników masy upadłości PFS Sp. z o.o. w upadłości – NIE OTWIERAĆ”. 3. Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę, oferowaną cenę, nie niższą niż cena wywoławcza oraz spełniać wymogi określone w Regulaminie sprzedaży. 4. Do oferty dołączyć należy dowód wpłaty wadium, w kwocie 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości w Santander BP S.A. 55 1090 14pokaż telefon. 5. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny. 6. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej. 7. Z Regulaminem sprzedaży oraz wycenami przedmiotu sprzedaży zapoznać się można w Kancelarii Syndyka: ul. Młyńska 5a/1, tel. 061-pokaż telefon od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 15.00. 8. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży stanowi przedmiot umów najmu, z których treścią zapoznać się można w Kancelarii Syndyka po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 9. Z przedmiotem sprzedaży zapoznać się można po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Kontakt: Syndyk Krzysztof Skrzypinski tel: 61-6pokaż telefon
Numer oferty: 8464/3186/OOS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Poznań

Podobne nieruchomości