To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: dolnośląskie, Syców

Działka na sprzedaż Syców, Kolejowa

23387 m2
2 806 440 PLN 120 zł/m2
Opis
WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 tel.: (+48 74) 664-91-64, e-mail: invest@invest-park.com.pl jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie 2 poniżej (w ramach umowy sprzedaży). 1. Przetarg ograniczony skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 459 ), zamierzających prowadzić na terenie Nieruchomości działalność produkcyjną lub usługową, dopuszczoną zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w pkt 6 poniżej, oraz zgodną z Planem Rozwoju Inwestycji dla obszaru zarządzanego przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK”. 2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 2,3387 ha, składająca się z działek gruntu nr 12/25 (grunty orne RIIIa, RIIIb) o powierzchni 1,2738 ha oraz nr 12/29 (grunty orne RIIIa) o powierzchni 1,0649 ha, położona w województwie dolnośląskim, powiecie oleśnickim, gminie Syców, w miejscowości Syców, przy ul. Kolejowej, obręb nr 0001 Syców, arkusz mapy 33, w Podstrefie Syców Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1E/00093015/0, zwaną dalej „Nieruchomością”; 3. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 2.806.440,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset sześć tysięcy czterysta czterdzieści złotych i 00/100). Podana cena jest ceną netto. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT według stawki wynikającej z właściwych przepisów prawa. 4. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Nr 577 i wpłacenie wadium. 5. Wadium w pieniądzu wynosi 10% ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 280.644,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote i 00/100) i płatne jest do dnia 21.05.2024 r. na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138 – tytuł przelewu: „Wadium SIWP 577”. Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 6. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr XLVII/336/2018 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 marca 2018 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Rocznik 2018, poz. 1966 z dnia 12 kwietnia 2018 r., Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 8 - P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. 7. Nieruchomość nie jest obciążona umowami dzierżawy. 8. Nieruchomość posiada z działki nr 12/29 dostęp do drogi publicznej tj. drogi powiatowej nr 1500D ul. Kolejowa, po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej zjazdu od zarządcy drogi lub z działki nr 12/25 na drogę gminną publiczną tj. działkę nr 62/7 AM-32. 9. Nieruchomość nie jest położona na obszarze zdegradowanym i strefie rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 278). 10. Nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu zatwierdzonym przez Starostę Oleśnickiego i nie została wydana dla Nieruchomości decyzja, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 530). 11. Nieruchomość nie jest pokryta śródlądowymi wodami stojącymi i płynącymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.). 12. Nieruchomość ma charakter rolny i podlega ochronie z mocy prawa. Zrealizowanie inwestycji na przedmiotowej Nieruchomości związane jest, w myśl ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 82 ), z procedurą wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej przed uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz może wiązać się z ponoszeniem opłat z tym związanych. 13. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 800 – 1500 w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16), po wpłaceniu kwoty 12.300,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych 00/100) brutto (z VAT) – na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138 – tytuł przelewu: „SIWP 577”. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w specyfikacji. 14. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) w terminie do dnia 22.05.2024 r. do godz. 900. Sposób przygotowania ofert określa Specyfikacja Nr 577. 15. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w dniu 22.05.2024 r. o godz. 1000. 16. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” może odwołać przetarg, zakończyć przetarg wynikiem negatywnym, zamknąć przetarg bez wyboru oferty albo unieważnić przetarg. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 17. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Gminie Syców, zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości. 18. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć: a) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., b) pracownicy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. oraz inne osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, c) małżonek, wstępni, zstępni i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a i b, d) osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w lit. a i b w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności, obiektywizmu i rzetelności przetargu. 19. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Ogłoszenia pod linkiem https://invest-park.com.pl/blog/category/przetargi-zamowienia/ Kontakt: WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST – PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu tel: 74 664 91 64 invest@invest-park.com.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
23 387 m2
Lokalizacja:
województwo: dolnośląskie powiat: Oleśnicki gmina: Syców miejscowość: Syców ulica: Kolejowa

Podobne oferty w tej lokalizacji