To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: łódzkie, Skierniewice

Działka na sprzedaż Skierniewice, Strobowska

3561 m2
821 256 PLN 231 zł/m2
Opis
Prezydent Miasta Skierniewice ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż 10/16 części nieruchomości położonej w Skierniewicach przy ul. Strobowskiej 2 Przedmiotem przetargu jest 10/16 części nieruchomości oznaczonej numerem działki 163 o powierzchni 0,3561 ha, położonej w obrębie 7 przy ul. Strobowskiej 2 w Skierniewicach, stanowiącej własność Gminy Miasto Skierniewice. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach VII Wydział Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta Nr LD1H/00034006/8. W dziale II wpisana jest własność na rzecz Gminy Miasto Skierniewice w udziale 10/16 części. Pozostałe udziały stanowią własność osób fizycznych. W dziale III „prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz w dziale IV „hipoteka” - wpisów brak. Działka 163 położona jest przy osiedlu „Zadębie” miasta Skierniewice przy ul. Strobowskiej 2. Ma kształt nieregularny, zbliżony do trapezu. Jest nieogrodzona i usytuowana na wzgórzu. Od strony północnej bezpośrednio graniczy z ulicą Strobowską o nawierzchni asfaltowej, do której posiada bezpośredni dostęp, od strony zachodniej z działką niezabudowaną. Od strony południowej działki znajduje się zbiornik wodny – zalew. Działka od strony zachodniej oraz od zalewu oddzielona jest wysoką skarpą. Od strony wschodniej graniczy z nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Teren działki 163 jest nierówny, zarośnięty zakrzewieniami i drzewami z samosiewu. W centralnej części działki znajdują się ruiny dawnego willowego budynku mieszkalnego wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr 771 z dnia 25.08.1986r. Zgodnie z prawem budowlanym ruiny nie spełniają warunków aby zakwalifikować je do definicji budynków czy budowli. Po budynku pozostały jedynie betonowe fundamenty i szczątkowe fragmenty ścian. Na nieruchomości znajduje się murowana piwnica i zakryta studnia. W ulicy Strobowskiej i ulicy Zadębie zlokalizowane są urządzenia infrastruktury technicznej, tj. energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja, gaz, telefon. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice. Zgodnie z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice – II edycja (Uchwała Rady Miasta Skierniewice Nr XXIII/42/2016 z dnia 07.04.2016r.) przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i oznaczona jest symbolem 188MN. W tym obszarze dopuszcza się również realizację usług z zakresu konsumpcji indywidualnej. W ewidencji gruntów miasta Skierniewice przedmiotowy grunt oznaczony jest symbolem B – tereny mieszkaniowe. W kartotece ewidencji budynków niniejszej działki – wpisów brak. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się 07 kwietnia 2020 roku. Cena wywoławcza części nieruchomości, tj. udziału 10/16 przypadająca Gminie Miasto Skierniewice wynosi: 821.255,63 zł brutto. Wadium dla udziału 10/16 części: 82.130,00 zł brutto. Podana cena wywoławcza zawiera w sobie podatek VAT w wysokości 23%. Osoby fizyczne będące współwłaścicielami przedmiotowej działki zobowiązują się sprzedać swoje udziały wynoszące po 3/16 części (łącznie 6/16 części) za cenę nie niższą niż po 200.306,25 zł netto za udział przypadający każdemu z nich nabywcy udziału 10/16 części nieruchomości (przypadające obecnie Gminie Miasto Skierniewice) ustalonemu w wyniku przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego, z możliwością prawa negocjacji z tym nabywcą ceny sprzedaży do wysokości kwoty skonkretyzowanej i uzgodnionej w tym przetargu przeliczając proporcjonalnie do swoich udziałów. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji w terenie, zapoznanie się z otoczeniem działki oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, w tym o warunkach i zasadach zabudowy, stanem granic, istniejącym uzbrojeniu i możliwości przyłączenia do istniejących mediów od poszczególnych gestorów sieci przesyłowych. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wyżej określonej wysokości, nie później niż do dnia 28 września 2020 roku, z dopiskiem „Wadium - dz. nr 163, ul. Strobowska 2 w Skierniewicach” na rachunek Urzędu Miasta Skierniewice: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. rachunek pomocniczy sum depozytowych: 81 1020 3352 0000 1402 0193 3969. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, Nr NIP; w przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Wszelkie pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej – aktu notarialnego. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 01 października 2020 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Senatorska 12, sala konferencyjna, I piętro. Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości - pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na rachunek Urzędu Miasta Skierniewice: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. rachunek podstawowy dochodów: 39 1020 3352 0000 1002 0193 3951. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zawiadomiona będzie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, przy czym wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości, których wysokość określi notariusz. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, Prezydent Miasta Skierniewice może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym w wysokości nominalnej tj. bez odsetek i oprocentowania. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. Prezydent Miasta Skierniewice może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta w Skierniewicach, ul. Floriana 9 pokój nr 10, w godz. 8:00 – 16:00, tel. (0-46) 834-51-50 w okresie od ukazania się ogłoszenia do terminu przetargu. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu i zamieszczone jest na stronie internetowej głównej i BIP Urzędu Miasta Skierniewice www.skierniewice.eu, www.bip.um.skierniewice.pl, na stronie internetowej gazety "Monitor Urzędowy" www.monitorurzedowy.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice w budynku przy ul. Floriana 9. PREZYDENT MIASTA SKIERNIEWICE Kontakt: Urząd Miasta Skierniewice tel: (0-46) 834-51-50 umskier@um.skierniewice.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
3 561 m2
Lokalizacja:
województwo: łódzkie powiat: Skierniewice gmina: Skierniewice miejscowość: Skierniewice ulica: Strobowska

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 1000m2 działka Nadarzyn, Walendów, Sadowa
działka Nadarzyn, Walendów, Sadowa

Na sprzedaż bardzo atrakcyjna działka z mediami oraz gotową dokumentacją. Działka znajduje się w miejscowości Walendów. Bardzo Cicha i spokojna okolica. Dobry dojazd do trasy S8 i E77. Blisko do cen...

Działka na sprzedaż, Nadarzyn
200 000 zł
1000 m2 200 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 989m2 działka Warszawa, Włochy
działka Warszawa, Włochy

Prostokątna działka w kompleksie zabudowanym zakładami produkcyjno usługowymi. 5 km od Pałacu Kultury. Idealna pod siedzibę firmy lub inwestycyjnie pod budowę obiektu na wynajem. Nieobciążona hipotec...

Działka na sprzedaż, Warszawa
1 200 000 zł
989 m2 1 213 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 1500m2 działka Czarnowo
działka Czarnowo

Atrakcyjna działka rolno-budowlana z domkiem i pomieszczeniem gospodarczym nad rzeką. Na działce rośnie: bukszpan, małe drzewa owocowe i liściaste. Dom posiada: 2 pokoje, łazienkę z prysznicem i umywa...

Działka na sprzedaż, Czarnowo
350 000 zł
1500 m2 233 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 1307m2 działka Brzeźce
działka Brzeźce

Działka położona w miejscowości Brzeźce nad rzeką Pilicą - Gmina Białobrzegi. Dojazd drogą asfaltową. W sąsiedztwie całoroczne i letniskowe domy. Cisza, spokój, w okolicy rozległe lasy, odległość do P...

Działka na sprzedaż, Brzeźce
250 000 zł 200 000 zł
1307 m2 153 zł/m2