Działka 635 m2, Skierniewice, Balcerowska
96 583 zł 152,10 zł/m2
Kontakt

Działka budowlana na sprzedaż Skierniewice, Balcerowska - 635 m2

Cena 96 583 152,10 zł/m2
Sprawdź ratę kredytu >>

Więcej informacji

Prezydent Miasta Skierniewice ogłasza: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonej w Skierniewicach Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem działki 282 o powierzchni 0,0635 ha, położona w obrębie 7, przy ul. Balcerowskiej w Skierniewicach, stanowiąca własność Gminy Miasto Skierniewice. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach VII Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Nr LD1H/000pokaż telefon. W dziale III „prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz w dziale IV „hipoteka” - wpisów brak. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na osiedlu „Zadębie” miasta Skierniewice przy ul. Balcerowskiej. Ma kształt wydłużony, nieregularny, rozszerzający się w części południowej. Od strony południowej bezpośrednio graniczy z ulicą Balcerowską o nawierzchni asfaltowej. Z pozostałych stron graniczy z nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Działka 282 jest niezabudowana i nieuzbrojona w infrastrukturę techniczną. Porośnięta jest trawą. W ulicy Balcerowskiej zlokalizowane są urządzenia infrastruktury technicznej, tj. energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja, gaz, telefon. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Skierniewice nr XXIX/91/04 z dnia 26 sierpnia 2004 roku działka oznaczona jest symbolem 7.97 MN,U i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę usługową. W ewidencji gruntów miasta Skierniewice przedmiotowy grunt oznaczony jest symbolem B – tereny mieszkaniowe. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 19 sierpnia 2019 roku. Cena wywoławcza: 96.583,29 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy zł 29/100) brutto. Wadium : 9.700,00 zł Podana cena wywoławcza zawiera w sobie podatek VAT w wysokości 23%. Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu. Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji w terenie, zapoznanie się z otoczeniem działki oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, w tym o warunkach i zasadach zabudowy, o istniejącym uzbrojeniu i możliwości przyłączenia do istniejących mediów od poszczególnych gestorów sieci przesyłowych. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości, nie później niż do dnia 24.10.2019 roku z dopiskiem „Wadium – działka nr 282, ul. Balcerowska” na rachunek Urzędu Miasta Skierniewice: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. rachunek pomocniczy sum depozytowych: 81 1020 33pokaż telefon. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, Nr NIP; w przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – aktualny wyciąg o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Wszelkie pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej – aktu notarialnego. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 29 października 2019 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Skierniewice przy ul. Senatorska 12, sala konferencyjna nr 19, I piętro Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na rachunek Urzędu Miasta Skierniewice: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. rachunek podstawowy dochodów: 39 1020 33pokaż telefon. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zawiadomiona będzie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, przy czym wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z ewentualnym geodezyjnym okazaniem granic nieruchomości oraz koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości, których wysokość określi notariusz. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, Prezydent Miasta Skierniewice może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym w wysokości nominalnej tj. bez odsetek i oprocentowania. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. Prezydent Miasta Skierniewice może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta w Skierniewicach, ul. Floriana 9 pokój nr 10, w godz. 8:00 – 16:00, tel. (0-46) pokaż telefon w okresie od ukazania się ogłoszenia do terminu przetargu. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu i zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice www.bip.um.skierniewice.pl, na stronie internetowej gazety "Monitor Urzędowy" www.monitorurzedowy.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice. PREZYDENT MIASTA SKIERNIEWICE Kontakt: Urząd Miasta Skierniewice tel: (0-46) pokaż telefon
Numer oferty: 24545/3186/OGS
Zwiń opis

Kategoria:
Działki i grunty na sprzedaż
Lokalizacja:
Skierniewice, Balcerowska
Cena:

96 583 zł

Cena za m2
152,10 zł/m2
Rodzaj działki:
budowlana
Powierzchnia całkowita:
635 m2
Powierzchnia działki:
635 m2
Ogrodzenie działki:
inne
Lokalizacja:
województwo: Łódzkie powiat: Skierniewice gmina: Skierniewice miejscowość: Skierniewice ulica: Balcerowska
Numer oferty:
24545/3186/OGS


Mapa

Podobne nieruchomości