To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: małopolskie, Ściejowice

Działka na sprzedaż Ściejowice,

937 m2
35 530 PLN 38 zł/m2
Opis
Konkurs ofert pisemnych na wybór na wybór nabywcy nieruchomości w miejscowości Ściejowice Karolina Sadowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Karolina Sadowska KRAK – DRÓB (dalej: „Sprzedający” lub „Organizator”), pod nadzorem Alerion sp. z o.o. – Nadzorcy Wykonania Układu prawomocnie zatwierdzonego w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym – postępowaniu o zatwierdzenie układu toczącym się wobec Sprzedającego, ogłaszają konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy nieruchomości położonych miejscowości Ściejowice i zapraszają do składania ofert nabycia: - prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 62/2, o łącznej powierzchni 0,0937 ha, wraz prawem własności urządzenia stanowiącego odrębną nieruchomość, położoną w Ściejowicach, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czernichowie, prowadzi księgę wieczystą o numerze: KR1K/00016044/5, które to prawo zostało objęte operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Bartosza Wałkowińskiego w dniu 5 września 2020 r., a którego wartość rynkowa wynosi 41.800,00 zł netto. Cena wywoławcza w/w nieruchomości, to 85% wartości rynkowej, tj.: 35.530,00 zł netto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści złotych 00/100). Warunki uczestnictwa w sprzedaży: 1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert – pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu (zamieszczonego na stronie www.aegis.pl) może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; 2. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek Nadzorcy Wykonania Układu prowadzony przez Nest Bank S.A. o numerze: 81 1870 1045 2078 1067 9121 0004 w nieprzekraczalnym terminie do 29 czerwca 2021. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku Nadzorcy Wykonania Układu kwotą wadium najpóźniej w dniu 29 czerwca 2021 roku; 3. wadium wynosi 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100). Tryb składania ofert: 1. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku, do godz. 16:00 w biurze Nadzorcy Wykonania Układu przy ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków, w godzinach od 10:00 do 16:00. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do biura Nadzorcy Wykonania Układu. Konkurs ofert: 1. otwarcie ofert nastąpi 30 czerwca 2021 roku, o godz. 16:15, w biurze Nadzorcy Wykonania Układu przy ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków przez Organizatora konkursu przy udziale Nadzorcy Wykonania Układu. 2. W otwarciu ofert mogą uczestniczyć przedstawiciele Oferentów. 3. W wypadku stwierdzenia, że wpłynęły co najmniej dwie oferty równorzędne, Organizator może zarządzić przeprowadzenie ustnej licytacji. Licytację przeprowadza się w dniu otwarcia ofert z zastrzeżeniem, że godzina rozpoczęcia licytacji zostanie podana przez Organizatora bezpośrednio po otwarciu wszystkich ofert. Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 12 222 34 98, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: syndyk@alerion.pl, bądź w biurze Nadzorcy Wykonania Układu pod adresem: ul. Filipa Eisenberga 11 lok. 1 w Krakowie. Wszelkie dokumenty powiązane z przetargiem dostępne są w biurze Nadzorcy Wykonania Układu pod adresem: ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków. Istnieje możliwość oględzin nieruchomości po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Nieruchomość położona w sąsiedztwie zespołu pałacowo – dworskiego w Ściejowicach oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na działce znajduje się nieużytkowana oczyszczalnia ścieków, posiada bezpośredni dojazd z drogi gminnej asfaltową. Teren objęty ochroną konserwatorską, położony w granicach Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Kontakt: Alerion Sp z o.o. tel: 12 222 34 98 syndyk@alerion.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
937 m2
Lokalizacja:
województwo: małopolskie powiat: Krakowski gmina: Liszki miejscowość: Ściejowice

Podobne oferty w tej lokalizacji