To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: pomorskie, Puck

Działka na sprzedaż Puck,

720 m2
85 000 PLN 118 zł/m2
Opis
BURMISTRZ MIASTA PUCK ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Makowej w Pucku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 135/5 o pow. 720 m2 (obr.2 m.5), użytek: RIIIb. Dla wyżej wymienionej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku księga wieczysta nr GD2W/00016872/2. Działy III i IV tej księgi są wolne od wpisów dla w/w działki. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 10. 08. 2020 r. Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 23. 11. 2020 r. Opis nieruchomości: Nieruchomość jest niezabudowana i nieuzbrojona. Dojazd do nieruchomości z ul. Kolejowej poprzez nieurządzone i nieutwardzone drogi, których właścicielem jest Gmina Miasta Puck. Sieć wodociągowa znajduje się w ul. Kolejowej, ul. Krokusowej i ul. Słonecznikowej natomiast sieć kanalizacyjna znajduje się w ul. Kolejowej. Warunki przyłączeń (odległości i koszty) do poszczególnych sieci infrastruktury należy indywidualnie uzgodnić z właściwym gestorem sieci własnym staraniem i na własny koszt. Z informacji otrzymanych od Puckiej Gospodarki Komunalnej Spółki z o. o. przybliżony termin sporządzenia projektu sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do 30. 11. 2021 r., budowy sieci wodociągowej do 30. 06. 2022 r., budowy sieci kanalizacji sanitarnej do 31. 12. 2024 r. Ewentualnego usunięcia drzew lub krzewów nabywca nieruchomości będzie musiał dokonać własnym staraniem i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W sąsiedztwie działki przebiega linia kolejowa. Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym MPZP: A.94.MN (karta terenu nr 54) – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi: 85.000 zł netto (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Cena wywoławcza nieruchomości jest podana w kwocie netto. Ewentualny nabywca zobowiązany jest do zapłaty podatku VAT w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa. Miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się dnia 22. 02. 2021 r. w Urzędzie Miasta Puck przy ul. 1-go Maja 13 (pok. nr 208,II piętro) o godzinie 12:00. Inne informacje: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej, w polskich złotych, w wysokości 9.000 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Puck nr 22 1160 2202 0000 0001 6285 3611 Bank Millennium, w nieprzekraczalnym terminie 16. 02. 2021 r. Terminem wniesienia wadium określa się datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy Urzędu Miasta Puck. W tytule wpłaty wadium poza wskazaniem nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu, wpłacający powinien wskazać imię i nazwisko osoby fizycznej (osób fizycznych) lub nazwę osoby prawnej będącej uczestnikiem przetargu. 1. W przetargu mogą brać udział osoby, jeżeli wpłacą wadium w terminie i wysokości podanych w ogłoszeniu. Wpłacenie wadium oznacza, że wpłacający zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym ze stanem technicznym i funkcjonalnym, i nie wnosi z tego tytułu oraz z tytułu ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń oraz uwag, a także, że zapoznał się z uwarunkowaniami zapisanymi w MPZP oraz warunkami przetargu. 2. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dokumentów takich jak: pełnomocnictwo do reprezentacji (jeżeli uczestnik przetargu nie działa osobiście), ważny dowód osobisty bądź inny ważny dokument potwierdzający tożsamość oraz w przypadku osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo: wydruk z KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dla każdego ze wspólników spółki cywilnej), a także kopii umowy spółki cywilnej w przypadku wspólników spółki cywilnej. 4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociażby jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 6. Wpłacone wadium, przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny uzyskanej w przetargu, w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałą część ceny nabycia nieruchomości należy wpłacić nie później niż dwa dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. Terminem wpłaty pozostałej części ceny nabycia nieruchomości określa się datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na wskazany w protokole przetargowym rachunek bankowy. 7. Osoby, które wpłaciły wadium a nie wygrały przetargu otrzymują zwrot wadium, na wskazany przez siebie rachunek bankowy. 8. Burmistrz Miasta Puck zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanych przez Burmistrza Miasta Puck w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Kancelaria notarialna powinna znajdować się w Pucku. 9. Wszelkie koszty, w tym notarialne i sądowe, związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, wyżej opisanej nieruchomości, pokrywa nabywca. 10. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych katastralnych zawartych w ewidencji gruntów, a wznowienie i okazanie granic sprzedawanej nieruchomości możliwe jest na koszt i staraniem nabywcy nieruchomości. 11. Cudzoziemiec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) winien w przypadkach przewidzianych niniejszą ustawą, przedstawić komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu stosowną promesę. Ponadto cudzoziemiec zobowiązany w/w ustawą do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości, winien je przedstawić przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości, pod rygorem utraty wadium. 12. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przed otwarciem przetargu do złożenia oświadczeń: o zapoznaniu się z warunkami przetargu; o potwierdzeniu aktualności i ważności złożonych dokumentów; o zapoznaniu się z uwarunkowaniami zapisanymi w MPZP; o zapoznaniu się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu oraz ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu, w tym jego stanem technicznym i funkcjonalnym, i że nie wnoszą z tytułu tego stanu żadnych zastrzeżeń i uwag; o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; o otrzymaniu klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 13. Burmistrz Miasta Puck jest upoważniony do żądania od uczestnika przetargu bądź jego przedstawiciela, danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru PESEL, Burmistrz Miasta Puck może żądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości. 14. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej o czym Burmistrz Miasta Puck poinformuje zamieszczając informację w Biuletynie Informacji Publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1698). 15. W przypadku uzasadnionym Burmistrz Miasta Puck może odstąpić od przetargu, o czym poinformuje publicznie, i w tym przypadku wadium podlega zwrotowi na rachunek bankowy. Ogłoszenie zostało zamieszczone również na stronach internetowych: bip.miastopuck.pl i www.miastopuck.pl. Bliższych informacji o wyżej wymienionej nieruchomości i przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta Puck, ul. 1-go Maja 13 (pok. 101), pod numerem tel. (058) 673-05-22 lub pocztą elektroniczną nieruchomosci@miastopuck.pl. Z up. Burmistrza Miasta Piotr Ciskowski Z-ca Burmistrza Link do mapy: http://mpuck.e-mapa.net/?object=sys.dzialka.221103_1.0025.135/5 Link do ogłoszenia zamieszczonego w BIP: http://bip.miastopuck.pl/dokumenty/6639 Kontakt: Urząd Miasta Puck tel: (58) 673-05-22 nieruchomosci@miastopuck.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
720 m2
Lokalizacja:
województwo: pomorskie powiat: Pucki gmina: Puck miejscowość: Puck

Podobne oferty w tej lokalizacji

OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 1900m2 działka Jeldzino
działka Jeldzino

Sprzedam urocze siedlisko na Pomorzu Kaszubskim.1900m2 Jeldzino-Krokowa Spokojna wieś rolnicza, bez turystów, 8 km od morza. Siedlisko składa się z dwóch działek budowlanych o łącznej powierzchni 19...

Działka na sprzedaż, Jeldzino
Do schowka
Zwiń
280 000 zł
1900 m2 147 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 10400m2 działka Swarzewo, Rybacka
działka Swarzewo, Rybacka

Posiadam do sprzedania dwie działki razem w Swarzewie o powierzchni 10400m2 .Pięknie położone działki pomiędzy Puckiem i Władysławowem, niepowtarzalna nieruchomość z widokiem na Zatokę Pucką oraz Półw...

Działka na sprzedaż, Swarzewo
Do schowka
Zwiń
2 500 000 zł
10400 m2 240 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 8269m2 działka Mechowo
działka Mechowo

Przedmiotem oferty jest działka budowlana o powierzchni 0,8269 ha usytuowana w cichej części miejscowości Mechowo. W pobliżu dostęp do wszystkich mediów. W niedalekiej odległości wybudowane zostały d...

Działka na sprzedaż, Mechowo
Do schowka
Zwiń
413 450 zł
8269 m2 50 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 5964m2 działka Rekowo Górne
działka Rekowo Górne

Na sprzedaż działka w Rekowie Górnym zlokalizowana przy ul. Lipowej. Cicha i spokojna okolica z dala od miejskiego zgiełku na pograniczu Puszczy Darżlubskiej. Sąsiedztwo domków jednorodzinnych. Te...

Działka na sprzedaż, Rekowo Górne
Do schowka
Zwiń
870 000 zł
5964 m2 146 zł/m2