Działka 113200,0m2, Pasłęk, Dworcowa
3 900 000 zł 34,45 zł/m2

POWIERZCHNIA

113 200 m2

RODZAJ DZIAŁKI

przemysłowo-handlowa

DROGA DOJAZDOWA

asfaltowa

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Oferta obejmuje sprzedaż następujących działek położonych w Pasłęku (województwo warmińsko-mazurskie), przy ulicy Dworcowej w bezpośrednim sąsiedztwie trasy S7 Gdańsk-Warszawa. Położona na obrzeżasz miasta, w pobliżu zlokalizowane liczne zakłady produkcyjne i usługowe (min. ICC Sery Pasłęk, Agroma Olsztyn, DRE, W sprzedaży są następujące działki 4/28 - 4.20 ha - oznaczony w planie miejscowym jako VIII.28.PU tereny funkcji przemysłowej i usługowej, obręb geodezyjny Sakówko. Część działki znajduje się na terenie wydzielenia wewnętrznego na którym obowiązuje zagospodarowanie w formie biologicznie czynnej z zadrzewieniem w korytarzu ekologicznym rzeki Brzezinka. Klasyfikacja gruntów - IIIb grunty orne 25 - 3.27 ha - obręb geodezyjny 05 Pasłęk, oznaczona w planie miejscowym jako VIII.11.MU tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej , VIII.25.MU tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej w tym składy, magazyny i hurtownie, rzemiosło oraz funkcje obsługi komunikacji. Przez w/w teren przebiega droga dojazdowa klasy D. Klasyfikacja gruntów - IVa grunty orne 28 - 3.85 ha - obręb geodezyjny 05 Pasłęk, oznaczona w planie miejscowym jako VIII.25.MU tereny zabudowy mieszkaniowej. Część działki znajduje się na terenie wydzielenia wewnętrznego w którym obowiązuje zagospodarowanie w formie powierzchni biologicznie czynnej z zadrzewieniami jako korytarza ekologicznego rzeki Brzezinka. Niewielka część działki znajduje się na terenie wydzielenia przeznaczonej na drogę wewnętrzną oraz ciąg pieszy. Klasyfikacja gruntów - IVa grunty orne i pastwiska Wskazane powyżej działki nie leżą na terenie objętym planem rewitalizacji i nie leżą w specjalnej strefie rewitalizacji. Warunki zabudowy: VIII.28.PU należy zapewnić przebieg ciągu pieszego oznaczonego jako 28/1.1.KX. 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) zasady lokalizacji reklam: a) dopuszcza się lokalizację reklam wolnostojących o wysokości nośnika do 8m, usytuowanych z zachowaniem ustalonych w planie linii zabudowy, b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych. 3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: na terenie wydzieleń wewnętrznych 28/3.1 i 28/3.2 obowiązuje zagospodarowanie w formie powierzchni biologicznie czynnej z zadrzewieniami w korytarzu ekologicznym rzeki Brzezinka. 4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy. 5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy: a) w odległości nie mniejszej niż 25m od drogi biegnącej wzdłuż zachodniej granicy planu oraz drogi 0.15.KD.S(Z), b) w odległości nie mniejszej niż 8m od linii rozgraniczających ulicy 0.24.KD.L; 2) parametry zagospodarowania terenu: a) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: dowolny, b) udział powierzchni biologicznie czynnej: dowolny; 3) parametry zabudowy: a) wysokość zabudowy: do 16 m, nie dotyczy budowli, b) kształt dachu dowolny; 4) zasady podziału na działki: a) wielkość działki budowlanej: nie mniej niż 2 ha, b) inne parametry działek budowlanych dowolne, c) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych o szerokości w liniach rozgraniczających minimum 12 m, w przypadku drogi nie przelotowej z placem do zawracania o minimalnych wymiarach 20mx20m, d) projekt podziału na działki winien obejmować cały teren elementarny; 5) wyklucza się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy działki. 6. Obsługa komunikacyjna: wjazd na teren z drogi 0.24.KD.L bez ograniczeń, z drogi znajdującej się za zachodnią granicą planu, po uzgodnieniu z zarządcą drogi. Stawka procentowa: dla całego terenu VIII.28.PU ustala się stawkę procentową w wysokości 30% VIII.25.MU 1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej: 1) w strefie ograniczeń dla lokalizacji funkcji mieszkaniowych w sąsiedztwie drogi krajowej S7, oznaczonej na rysunku planu: a) wyklucza się lokalizację nowej zabudowy mieszkaniowej i rozbudowę istniejących budynków mieszkalnych, b) wyklucza się lokalizację usług publicznych związanych z oświatą i wychowaniem a także ochroną zdrowia w lecznictwie zamkniętym; 2) na pozostałym terenie zabudowę mieszkaniową dopuszcza się w formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej; 3) na terenie wydzieleń wewnętrznych 25/1.5 i 25/1.6 dopuszcza się składy, magazyny i hurtownie, rzemiosło oraz funkcje obsługi komunikacji; 4) ustala się następujące zasady zagospodarowania: a) tereny wydzieleń wewnętrznych 25/1.1.KD.W i 25/1.2.KD.W przeznaczone są dla dróg wewnętrznych, b) tereny wydzieleń wewnętrznych 25/1.3.KX i 25/1.4.KX przeznaczone są dla ciągów pieszych. 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) zasady lokalizacji reklam: a) lokalizację reklam wolnostojących dopuszcza się na terenie wydzieleń wewnętrznych 25/1.5 i 25/1.6 o wysokości nośnika do 8 m, usytuowanych z zachowaniem ustalonych w planie linii zabudowy, b) lokalizację reklam wbudowanych dopuszcza się na całym terenie, o powierzchni nośnika nie więcej niż 4 m c) dopuszcza się maksymalnie jeden nośnik na działce. 3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: na terenie oznaczonym jako wydzieleń wewnętrznych 25/3.1 i 25/3.2 obowiązuje zagospodarowanie w formie powierzchni biologicznie czynnej z zadrzewieniami, jako korytarza ekologicznego rzeki Brzezinki. 4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy. 5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) ustala się oznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy: a) w odległości minimum 8m od granicy planu tj. linii rozgraniczających ul. Dworcowej, b) w odległości minimum 6m od linii rozgraniczających ulic VIII.09.KD.D oraz dróg wewnętrznych i ciągów pieszych na terenie VIII.25.MU ustalonych w planie; 2) parametry zagospodarowania terenu: a) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: nie więcej niż 0,4, b) udział powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 30%; 3) parametry zabudowy: a) wysokość zabudowy: do 12 m, dotyczy także budowli, b) kształt dachu dowolny; 4) zasady podziału na działki: a) wielkość działki budowlanej: nie mniej niż 1200 m b) inne parametry działek budowlanych dowolne, b) dopuszcza się wydzielanie dojazdów do działek o szerokości w liniach rozgraniczających nie mniej niż 8 m, w przypadku dojazdu nie przelotowego na zakończeniu obowiązuje lokalizacja placu do zawracania o wymiarach nie mniejszych niż 12,5 m x 12,5 m; 5) wyklucza się lokalizację zabudowy przy granicy działki. 6. Obsługa komunikacyjna: 1) wjazd na teren bez ograniczeń z ulicy VIII.09.KD.D i dróg wewnętrznych 25/1.1.KD.W i 25/1.2.KD.W, wyklucza się lokalizację nowych zjazdów z ul. Dworcowej; 2) dla dróg wewnętrznych 25/1.1.KD.W i 25/1.2.KD.W ustala się: a) szerokość w liniach rozgraniczających: nie mniej niż 10m, b) urządzenie dostosowane do potrzeb współwłaścicieli drogi, c) na zakończeniu obowiązuje lokalizacja placu do zawracania o wymiarach nie mniejszych niż 12,5 m x 12,5 m. 7. Stawka procentowa: 1) dla gruntów będących własnością Gminy Pasłęk ustalenie stawki procentowej nie ma zastosowania; 2) dla pozostałej części terenu VIII.25.MU ustala się stawkę procentową w wysokości 30%. Media przy działkach: prąd, sieci teletechniczne. w niedalekiej odległości kanalizacja, sieć wodociągowa, sieć ciepłownicza.
Numer oferty: HEX912991
Osoba odpowiedzialna zawodowo: Mariusz Zimnowodzki

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Pasłęk, Dworcowa

Podobne nieruchomości