To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: mazowieckie, wołomiński, Marki

Działka na sprzedaż Marki,

8400 m2
1 512 000 PLN 180 zł/m2
Opis
Do sprzedania tereny inwestycyjne, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w województwie mazowieckim, w Markach, w rejonie Czarna Struga, nieopodal węzła drogowego Radzymin-Nieporęt-Warszawa, o powierzchni 8400m2, gdzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje: § 25 (...) 2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej 2.1. Przeznaczenie podstawowe Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i jednorodzinna z wykluczeniem zabudowy szeregowej i bliźniaczej – w zasięgu stref ochrony urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 2.2. Przeznaczenie uzupełniające Drugorzędny układ drogowy - w zasięgu stref ochrony urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Otwarte tereny sportu i rekreacji bez urządzeń kubaturowych przekraczających 5% powierzchni terenu ; 2.3. Przeznaczenie dopuszczalne Obiekty podstawowych usług handlu i usług bytowych o powierzchni użytkowej nie większej niż 200 m² ; 3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: Ustala się zasadę obsługi komunikacyjnej terenu wyłącznie od układu lokalnego ; 3.1. Powierzchnia biologicznie czynna Minimum 75% dla każdej działki inwestycyjnej ; 3.2. Strefy uciążliwości W strefie uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanej na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą ; 3.3. Wysokość zabudowy Maksymalnie do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze ; 3.4. Minimalna wielkość działki budowlanej 1200 m² 3.5. Formy parkowania: Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora ; 4. Zasady kształtowania przestrzeni 4.1. Dominanty wysokościowe Nie dopuszcza się ; 4.2. Linie zabudowy Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego dla drogi nr 3 KUGP 10,0m od linii rozgraniczającej ; 5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu Sposób posadowienia i podpiwniczenia obiektów budowlanych musi uwzględniać utrudnione warunki gruntowo– wodne ; Ustala się zakaz wprowadzania zabudowy kubaturowej oraz utwardzania terenu w zaznaczonej na rysunku planu strefie szczególnej ochrony ekologicznej rzeki Czarnej. W strefie tej ustala się ścisłą ochronę naturalnego krajobrazu, flory i fauny, zakaz wycinki drzew bez zgody wojewódzkiego konserwatora przyrody ; Ustala się ochronę istniejących pojedynczych drzew i zadrzewień o dużych wartościach przyrodniczych ; Na terenie obowiązują ustalenia rozporządzenia Wojewody o ustanowieniu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu dla strefy ochrony urbanistycznej ; 6. Warunki ochrony dóbr kultury W zaznaczonej na rysunku planu strefie archeologicznej oraz w zasięgu stanowisk archeologicznych, realizacja zabudowy uwarunkowana jest przeprowadzeniem wyprzedzających badań archeologicznych przeprowadzonych pod nadzorem właściwych władz konserwatorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ; 7. Infrastruktura techniczna Dopuszcza się lokalizację : - lokalnych przepompowni ścieków ; - stacji transformatorowych 15/0,4 kV.
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Liczba pokoi:
0
Powierzchnia całkowita:
8 400 m2
Lokalizacja:
województwo: mazowieckie powiat: Wołomiński miejscowość: Marki

Podobne oferty w tej lokalizacji