Działka 926 m2, Ksawerów
118 000 zł 127,43 zł/m2
Kontakt

Działka budowlana na sprzedaż Ksawerów - 926 m2

127,43 zł/m2 118 000

Szczegóły

Kategoria:
Działki i grunty na sprzedaż
Lokalizacja:
Ksawerów
Cena:

118 000 zł

Cena za m2
127,43 zł/m2
Rodzaj działki:
budowlana
Numer oferty:
25547/3186/OGS
Powierzchnia całkowita:
926 m2
Powierzchnia działki:
926 m2
Ogrodzenie działki:
inne
Kredyt:
Sprawdź ratę!

Opis oferty

Zarząd Powiatu Pabianickiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej, obręb 0010 Ksawerów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 2166/27 o pow. 0,0926 ha, nr 2166/28 o pow. 0,0927 ha, nr 2166/29 o pow. 0,0945 ha, nr 2166/31 o pow. 0,1520 ha, objętej księgą wieczystą Nr LD1P/000pokaż telefon, stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego. Zgodnie z Uchwałą Nr LXIX/506/2018 Rady Gminy Ksawerów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów uchwalonego uchwałą nr XXXVI/296/05 Rady Gminy Ksawerów z dnia 20.10.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 03.10.2018 r. poz. 5014), działki nr 2166/27, 2166/28, 2166/29 położone są w jednostce przestrzennej: 2MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; działka nr 2166/31 położona jest w jednostce przestrzennej: 4MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązuje: - przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; - przeznaczenie uzupełniające: usługi podstawowe, zajmujące nie więcej niż 40 % powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego lub nie więcej niż 20 % powierzchni działki lub terenu w przypadku lokalizacji w odrębnym budynku usługowym; urządzenia i obiekty towarzyszące; zieleń. Przedmiotowe działki gruntu nr: 2166/27, 2166/28, posiadają regularne kształty prostokątów, a działki nr: 2166/29 i 2166/31 mają kształt trapezów prostokątnych. Teren działek jest niezagospodarowany, niezabudowany, nieutwardzony i nieogrodzony. Działki nie są uzbrojone w żadne media instalacyjne. Działki położone są przy ulicy Szkolnej, w rejonie zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej oraz nieruchomości rolnych. W ulicy Szkolnej występują media instalacyjne: energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna i gaz. W/w działki są obciążone umową użyczenia, która po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu zostanie bezzwłocznie rozwiązana. Działki: nr 2166/27, nr 2166/28, nr 2166/29 powstałe w wyniku podziału działki nr 2166/11 oraz działka nr 2166/31 powstała w wyniku podziału działki nr 2166/12 obciążone są: - odpłatną służebnością przesyłu, na czas nieoznaczony ustanowioną na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która faktycznie jest wykonywana na działkach nr 2166/26 i nr 2166/30. Uwaga: działki: 2166/27, nr 2166/28, nr 2166/29, nr 2166/31 będą licytowane oddzielnie. Cena wywoławcza działki nr 2166/27 wynosi 118 000,00 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy złotych 00/100), do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%. Cena wywoławcza działki nr 2166/28 wynosi 118 000,00 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy złotych 00/100), do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%. Cena wywoławcza działki nr 2166/29 wynosi 114 000,00 zł (słownie: sto czternaście tysięcy złotych 00/100), do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%. Cena wywoławcza działki nr 2166/31 wynosi 174 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100), do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%. Przetarg odbędzie się dnia 24 marca 2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty. Wysokość wadium dla każdej z działek: nr 2166/27 i nr 2166/28 wynosi 11 800,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset złotych 00/100) wniesione w pieniądzu Wysokość wadium dla działki nr 2166/29 wynosi 11 400,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy czterysta złotych 00/100) wniesione w pieniądzu. Wysokość wadium dla działki nr 2166/31 wynosi 17 400,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta złotych 00/100) wniesione w pieniądzu. Warunkami udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz przedłożenie komisji przetargowej: 1. w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, 2. w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot. Wadium dla każdej działki oddzielnie z zaznaczeniem numeru działki należy wnieść przelewem na konto: Starostwo Powiatowe w Pabianicach PKO Bank Polski S.A. O/Pabianice 55 1020 34pokaż telefon nie później niż do dnia 19 marca 2020 r. włącznie, przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Starostwa Powiatowego w Pabianicach. Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności nie później niż w dniu podpisania umowy realizującej przedmiotowy przetarg. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zawiadomiona zostanie w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli ustalony nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Pabianickiego może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zarząd Powiatu Pabianickiego informuje, że termin I przetargu na sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości wyznaczony był na dzień 22 października 2019 r., termin II przetargu był wyznaczony na dzień 08 stycznia 2020 r. Koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu nabytego prawa w księdze wieczystej ponosi wygrywający przetarg. Zarząd Powiatu Pabianickiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Regulamin przetargu i dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, budynek C, pokój 103, tel. 42 2pokaż telefon. Członek Zarządu /-/ Jacek Wróblewski Członek Zarządu /-/ Robert Kraska WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM ZARZĄD POWIATU PABIANICKIEGO informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2 w budynku A i C oraz na stronach internetowych www.powiat.pabianice.pl oraz www.powiat.pabianice.bip.info.pl zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o III organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej, obręb 0010 Ksawerów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 2166/27 o pow. 0,0926 ha, nr 2166/28 o pow. 0,0927 ha, nr 2166/29 o pow. 0,0945 ha, nr 2166/31 o pow. 0,1520 ha, objętej księgą wieczystą Nr LD1P/000pokaż telefon, stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego. Uwaga: działki: nr 2166/27, nr 2166/28, nr 2166/29, nr 2166/31, będą licytowane oddzielnie. Cena wywoławcza działki nr 2166/27 wynosi 118 000,00 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy złotych 00/100), do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%. Cena wywoławcza działki nr 2166/28 wynosi 118 000,00 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy złotych 00/100), do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%. Cena wywoławcza działki nr 2166/29 wynosi 114 000,00 zł (słownie: sto czternaście tysięcy złotych 00/100), do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%. Cena wywoławcza działki nr 2166/31 wynosi 174 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100), do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%. Wysokość wadium dla każdej z działek: nr 2166/27 i nr 2166/28 wynosi 11 800,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset złotych 00/100) wniesione w pieniądzu. Wysokość wadium dla działki nr 2166/29 wynosi 11 400,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy czterysta złotych 00/100) wniesione w pieniądzu. Wysokość wadium dla działki nr 2166/31 wynosi 17 400,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta złotych 00/100) wniesione w pieniądzu. Termin wniesienia wadium dla każdej działki oddzielnie z zaznaczeniem numeru działki: do dnia 19 marca 2020 r. włącznie. Przetarg odbędzie się dnia 24 marca 2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty. Regulamin przetargu i dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, budynek C, pokój 103, tel. 42 2pokaż telefon. Członek Zarządu /-/ Jacek Wróblewski Członek Zarządu /-/ Robert Kraska Kontakt: Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel: 42 2pokaż telefon
Numer oferty: 25547/3186/OGS


Średnie ceny w tej lokalizacji

118 000
Cena zł/m2
1 rok 2 lata 5 lat

W tej samej miejscowości:  
Pokaż

Lokalizacja

Ksawerów

Podobne nieruchomości

Możesz sprawić, aby najlepsi agenci szukali dla Ciebie i za Ciebie!
  • Określ cechy wymarzonej nieruchomości
  • Zaangażujemy zaufanych agentów w poszukiwania
  • Wybierzemy trzech z nich i w ciągu 5 dni przedstawimy Ci oferty najbliższe Twojemu ideałowi
Czego szukamy?

Lokalizacja Twojej wymarzonej nieruchomości musi być określona precyzyjnie. Aby określić precyzyjnie lokalizację, skorzystaj z podpowiedzi.

Twoje dane

Niestety w związku z brakiem numeru telefonu/e-maila, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

Jeśli chcesz poznać naszą ofertę, wypełnij jeszcze raz formularz, zostawiając do siebie kontakt telefoniczny oraz adres e-mail.

Podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Domiporta Sp. z o.o. (administratora) informacji w ramach newslettera zawierających wybrane przez Domiporta Sp. z o.o. ogłoszenia z portalu Domiporta.pl oraz przekazanie danych partnerom spółki Domiporta sp. z o.o. w celu przedstawienia szczegółów ofert przekazanych w ramach newslettera. Domiporta może przekazać informacje do maksymalnie 5 partnerów jeśli uzna, że posiadają oni oferty zbieżne z preferencjami pozostawionymi w formularzu.
Administratorem danych osobowych jest Domiporta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia i obsługi konta w serwisie Domiporta.pl, w szczególności w celu umożliwienia spersonalizowanego poszukiwania ogłoszeń w serwisie Domiporta.pl oraz prezentowania Pani/Panu interesujących Panią/Pana ogłoszeń zamieszczanych w serwisie Domiporta.pl, w celach marketingowych, w tym profilowania, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. W razie wyrażenia stosownej zgody Pani/Pana dane będą przetwarzane także w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych spółki Domiporta Sp. z o.o. i jej Partnerów z branży nieruchomościowej i finansowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Regulaminie i Polityce prywatności. (rozwiń)