Działka 39438,0m2, Bolesławiec, Tadeusza Kościuszki
3 700 000 zł 93,82 zł/m2

POWIERZCHNIA

39 438 m2

RODZAJ DZIAŁKI

komercyjna

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr ew. 562/2 wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń posadowionych na gruncie w Bolesławcu przy ul. T. Kościuszki 6a – IV przetarg Na podstawie postanowień Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 22.02. 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 562/2, Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 06.12.2019 r. w sprawie zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych oraz Zarządzenia Nr 5/2021 Prezesa Zarządu ZC „BOLESŁAWIEC” Sp. z o.o. i Aneksu nr 1/2021 z 26.04.2021 r. do Zarządzenia w sprawie przeprowadzenia postępowania na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr ew. 562/2 wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń posadowionych na gruncie w Bolesławcu przy ul. T. Kościuszki 6a, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości na sprzedaż, Zarząd Spółki Zakładów Ceramicznych „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr ew. 562/2 wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń posadowionych na gruncie w Bolesławcu przy ul. T. Kościuszki 6a Organizatorem i prowadzącym przetarg są Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Tadeusza Kościuszki 11, Spółka Skarbu Państwa wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu pod numerem KRS 000pokaż telefon. Oznaczenie nieruchomości: Przeznaczony na sprzedaż grunt w użytkowaniu wieczystym do dnia 05.12.2089 r. o powierzchni 3,9438 ha oraz własność 6 budynków o przeznaczeniu gospodarczo-magazynowym, stanowiących od gruntu odrębny przedmiot własności, grunt w większości niezabudowany, położony w Bolesławcu przy ul. T. Kościuszki 6a, w obrębie 0004 Bolesławiec, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 562/2, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1B/000pokaż telefon. Mapa ewidencyjna działki nr. 562/2 Źródło: http://geoportal.powiatboleslawiecki.pl/pls/apex/f?p=MAPA:113# Opis nieruchomości: Nieruchomość jest położona w północnej części miasta Bolesławiec przy ul. T. Kościuszki, w drugiej linii zabudowy, dojazd od ulicy T. Kościuszki i od ul. Cieszkowskiego. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa przemysłowa i usługowa. W pobliżu działki znajduje się droga krajowa, umożliwiająca szybkie połączenie z autostradą A4. Nieruchomość ogrodzona, teren wokół nieruchomości jest zagospodarowany. W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości znajduje się sieć wodna, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa i teleinformatyczna. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą asfaltową. Przedmiotem sprzedaży jest grunt oddany w użytkowanie wieczyste, na którym znajdowały się zakłady ceramiczne, część budynków została wyburzona, pozostawiono 6 budynków, o łącznej powierzchni użytkowej: 1214,85 m2: - budynek biurowy o pow. 67,49 m2, - warsztat i stolarnia o pow. 665,73 m2, - magazyn o pow. 168,81 m2, - wiata warsztatowa o pow. 66,93 m2, - portiernia o pow. 26,38 m2, - budynek OZ o pow. 219,51 m2. Nieruchomość gruntowa stanowi własność Zakładów Ceramicznych „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich. Przeznaczenie planistyczne: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie, dla którego symbol planu to B-P1 – przeznaczenie podstawowe – przemysł. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (Uchwała Rady Miasta Nr XLVI/471/2018 z 28.03.2018 r.), studium ustala obszar funkcyjny usług i handlu wielkopowierzchniowego oznaczony symbolem UC. Jest to obszar o przeważającym udziale usług i handlu wielkopowierzchniowego, rozumiany jako obszar rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 . Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 3 700 000 zł (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy 00/100) zł. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1221 ze zm.). Wadium wynosi 185 000 (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy 00/100) zł. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Spółki: Alior Bank S.A. nr 70 2490 00pokaż telefon ze wskazaniem nieruchomości – w terminie do dnia 30.06.2021 r. Wadium winno być wniesione odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 30.06.2021 r. do godz. 10.00 środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Spółki po ww. dacie nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu. W przypadku gdy kilku oferentów zaoferuje tą samą cenę, prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji. Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, opatrzonej tytułem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, działka nr 562/2”, w terminie do dnia 30.06.2021 r. do godz. 10.00, w siedzibie Spółki w Bolesławcu przy ul. T. Kościuszki 11 -sekretariat (pokój nr 8), I piętro. Termin związania ofertą w postępowaniu przetargowym – 30 dni. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZC „BOLESŁAWIEC” Sp. z o.o., w sali nr 7, w dniu 30.06.2021 r. o godzinie 10.15. Oferta powinna zawierać: a) imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta; b) dowód wniesienia wadium; c) datę sporządzenia oferty; d) wskazanie składnika aktywów trwałych, którego oferta dotyczy; e) wskazanie oferowanej ceny netto; f) oznaczenie terminu związania z ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony przez Spółkę w niniejszym ogłoszeniu; g) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu; h) podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych; i) odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę. Przepadek, zwrot lub zarachowanie wadium na poczet ceny 1. Wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. 2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. 3. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. 4. Wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. W przetargu jako oferenci mogą brać udział: Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, jeżeli wpłacą prowadzącemu przetarg wadium w wysokości, terminie i sposobie określonych w niniejszym ogłoszeniu. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć: 1) Członkowie organu zarządzającego Spółką i jej organu nadzorczego; 2) Podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzor-czego; 3) Osoby, którym powierzono wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu; 4) Małżonek, dzieci, rodzice, i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt. 1-3; 5) Osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w pkt 1-3 w takim stosunku praw-nym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg. Zapłata ceny: Nabywca, który wygra przetarg, jest zobowiązany do zapłaty ceny przed podpisaniem aktu notarialnego. Skutki nie uiszczenia ceny nabycia Nabywca, który w terminie nie uiści ceny nabycia, traci złożone wadium. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi Kupujący. Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu mogą oglądać nieruchomość w terminie uzgodnionym z Organizatorem przetargu. W tej sprawie, jak w innych kwestiach związanych z przetargiem i nieruchomością, zainteresowani mogą kontaktować się z pracownikami Organizatora: Kontakt: Dział Techniczny, nr tel. 75 6pokaż telefon lub 530pokaż telefon, adres e-mail: Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.ceramicboleslawiec.com.pl), na tablicach informacyjnych Spółki, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz na stronie www.monitorurzedowy.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Kontakt: Zakłady Ceramiczne "Bolesławiec" w Bolesławcu Spółka z o. o. tel: 75 6pokaż telefon lub 530pokaż telefon
Numer oferty: 30206/3186/OGS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Bolesławiec, Tadeusza Kościuszki

Podobne nieruchomości