To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: dolnośląskie, Boguszów-Gorce

Działka na sprzedaż Boguszów-Gorce,

21 m2
5 489 PLN 261 zł/m2
Opis
Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej LP. Nazwa i adres Nieruchomości Numer działki pow. w ha KW Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Cena wywoławcza brutto w zł. Forma zbycia Wadium w zł. Godz. 1 Nieruchomość niezabudowana, położona przy ul. Kochanowskiego, w obrębie 2 Gorce Nr 212/12 0,0021ha SW1W/00079459/5 Teren zabudowy mieszkaniowej (symbol M.6) 5.489,00 w tym VAT Sprzedaż na własność 450,00 1040 2 Nieruchomość niezabudowana, położona przy ul. Kochanowskiego, w obrębie 2 Gorce Nr 212/13 0,0021ha SW1W/00079459/5 Teren zabudowy mieszkaniowej (symbol M.6) 5.489,00 w tym VAT Sprzedaż na własność 450,00 1050 przetarg odbędzie się 24 listopada 2021r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pl. Odrodzenia 1, Boguszów – Gorce w sali 101 Urzędu Miejskiego Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden zakwalifikowany uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Forma zbycia – własność. Poprzedni przetarg dbył sie w dniu 08.09.2021r. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest: - Wpłacenie wadium w pieniądzu PLN ze wskazaniem nieruchomości, na rachunek Gminy Boguszów-Gorce Nr: 05 1020 5095 0000 5402 0011 4231 w terminie do 19 listopada 2021 r., ale tak wpłacone odpowiednio wcześniej, aby najpóźniej na dzień przed przetargiem środki pieniężne zostały zaksięgowane na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium zostanie zaksięgowane na koncie Gminy Boguszów-Gorce po tym czasie nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu. W tytule przelewu konieczne jest określenie nieruchomości, na sprzedaż, której wadium jest wpłacone oraz określenie podmiotu, który przystąpi do przetargu i na rzecz, którego nastąpi zbycie nieruchomości. II. Uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed otwarciem przetargu na sprzedaż nieruchomości dokumenty: - Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.). - Okazanie dowodu tożsamości. - W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. - Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej sporządzonej przez notariusza i winno być przedłożone w Wydziale Zarządzania Mieniem Gminy do Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach, II piętro pokój 206, najpóźniej do dnia 22.11.2021 r. Osoby, które nie dostarczą dokumentów w terminie do dnia 22.11.2021 r. nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu. - Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2278 z późn. zm.). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia, we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga zezwolenia, o którym mowa powyżej. III. Wpłacone przez uczestnika przetargu wadium podlega: – zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu, – przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu, – zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, po uprzedniej pisemnej dyspozycji wpłacającego. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Boguszowa – Gorc. Gmina Boguszów – Gorce zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienie się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorce może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. IV. Informacje dodatkowe: – Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Boguszowa – Gorce Nr 236/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wynagradzania za ustanowienie służebności drogi koniecznej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Boguszów – Gorce ustanawia się służebność gruntową, polegającej na prawie przechodu, przejazdu i postoju przez działkę gruntu 212/8 w obrębie 2 Gorcew, stanowiącą własność Gminy Boguszów-Gorce, poprzez wpis w dziale III księgi wieczystej prawa dotyczącego dojścia i dojechania do działek: 212/12, 212/13 z drogi publicznej (ulicy Kochanowskiego ). Wynagrodzenie za ustanowienie służebności drogowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Boguszów – Gorce stanowi jednorazowa opłatę w wysokości 500,00zł (brutto) za każdą działkę będącą przedmiotem przetargu. – Cena za nieruchomość płatna jest w gotówce. Nabywca uiszcza jednorazowo całość kwoty osiągniętej w przetargu pomiejszonej o wpłacone wadium na rachunek Gminy Boguszów-Gorce numer: 18 1020 3668 0000 5002 0509 9033 odpowiednio wcześniej, tak, aby w chwili zawarcia umowy notarialnej środki pieniężne znajdowały się na rachunku Gminy Boguszów - Gorce. Nabywca ponosi koszty: sądowe, notarialne, związane z ustanowieniem służebności oraz przygotowania dokumentacji. Po nabyciu nieruchomości nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości. – Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorc może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta podając przyczynę odwołania przetargu. – Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Boguszów – Gorce www.bip.boguszow-gorce.pl Bliższych informacji o przetargu udziela Wydział Zarządzania Mieniem Gminy Urzędu Miejskiego, pokój Nr 206, telefonicznie, Nr 74-84-49-311 wew. 74.Za Boguszów – Gorce, dnia 19.10.2021r. Bernard Zonenberg Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorc Sylwia Dąbrowska Kontakt: Urząd Miasta Boguszów-Gorce tel: 74-84-49-311 sekretariat@boguszow-gorce.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
21 m2
Lokalizacja:
województwo: dolnośląskie powiat: Wałbrzyski gmina: Boguszów-Gorce miejscowość: Boguszów-Gorce

Podobne oferty w tej lokalizacji