Działka 33288 m2, Andrychów
59,78 zł/m2 1 990 000 zł

Działka przemysłowo-handlowa na sprzedaż Andrychów - 33288 m2

59,78 zł/m2 1 990 000

Szczegóły


Opis oferty

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Andrychowa ogłasza II-gi przetarg ustny ograniczony do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na sprzedaż nieruchomości położonej w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, podstrefa Andrychów. Nr działki: 6906/4, 6907/4 Powierzchnia: 1,5673 ha 0,0971 ha 1,6644 ha Nr księgi wieczystej: KR1W/000pokaż telefon Cena wywoławcza (netto)*: 1.990.000,00zł Wysokość wadium: 200.000,00zł Pojemność urządzenia retencyjnego: 46,11 m3 Data i miejsce przetargu: 5 listopada 2020 r. budynek Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15, II piętro - sala konferencyjna I-szy przetarg odbył się 8 maja 2020 r. Godzina: 10-ta * do wylicytowanej ceny doliczony zostanie należny 23% podatek VAT - zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Uzasadnienie wyboru rodzaju przetargu: W związku z uzyskanym przez Gminę dofinansowaniem projektu pn. „Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej w strefie” w przetargu mogą brać udział wyłącznie podmioty spełniające kryteria dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Opis nieruchomości: W/w nieruchomość zlokalizowana jest w strefie aktywności gospodarczej miasta Andrychowa oraz w obszarze Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa Andrychów, zarządzanej przez Krakowski Park Technologiczny Spółka z o.o., któremu przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości. Nieruchomość położona w Andrychowie rejonie ulic: Biała Droga, Przemysłowa i Strefowa, ok. 1,3 km od centrum Andrychowa, około 1 km od granicy z Bulowicami (gmina Kęty) oraz około 700 m od granicy z miejscowością Wieprz. Działki nr 6906/4 i 6907/4 tworzą jeden kompleks o wym. ok. 109m x 152m zbliżony kształtem do prostokąta. W ewidencji gruntów i budynków działki te sklasyfikowane są w części jako rola IVa, a w niewielkiej części jako droga. Obecnie w rejonie działek będących przedmiotem przetargu trwają prace budowlane – wykończeniowe związane z w/w projektem. Dojazd do nieruchomości odbywał się będzie bezpośrednio z ul. Strefowej. Działki posiadają dostęp do sieci: gazowej, wodociągowej, energetycznej średniego napięcia, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i oświetleniowej. W ramach przebudowy napowietrznej sieci wysokiego napięcia w północno-wschodnim narożniku działki nr 6906/4 posadowiono słup kratowy. Decyzją nr 291/2019 z dnia 18 grudnia 2019r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wadowicach udzielił Gminie Andrychów pozwolenia na użytkowanie terenu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej w strefie”, obejmującego między innymi w/w działki. Zainteresowane podmioty mogą zapoznać się z dokumentacją projektową zgodnie z którą realizowany jest w/w projekt oraz dokonać oględzin przedmiotowej nieruchomości (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu). Działka nr 6907/4 nie jest przedmiotem zobowiązań i wolna jest od obciążeń, natomiast działka nr 6906/4, na której posadowione są dwie stopy fundamentowe słupa linii wysokiego napięcia, obciążona jest służebnością przesyłu na czas nieoznaczony ustanowioną na rzecz Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna Kraków (szczegółowy opis służebności opisany jest w Dziale III księgi wieczystej KR1W/000pokaż telefon). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Andrychowie, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX-463-06 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 września 2006r. (z późn.zm.) w/w działki znajdują się w terenie ozn. symbolem: A5.2/3.1.P2/TIG,P3,P4,P5,ZP1- „tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej przemysłu ciężkiego”. Przeznaczenie dopuszczone w granicach terenu: "tereny infrastruktury technicznej gazownictwa", "tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej i usług przemysłowych", "tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej usług materialnych", "tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej usług magazynowo-składowych", "tereny zieleni urządzonej". Dokładne informacje dotyczące przeznaczenia dla tego terenu można uzyskać bezpośrednio w tut. Urzędzie, Rynek 15, pok. 115 – Wydział Architektury i Urbanistyki. Warunki sprzedaży: 1. W strefie mogą zostać ulokowane mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które wybudują budynki i/lub obiekty budowlane przeznaczone na działalność produkcyjną i usługową, bez możliwości lokowania obiektów mieszkaniowych, turystycznych oraz handlowych. Jako obiekt handlowy rozumiany będzie obiekt stanowiący całość techniczno-użytkową przeznaczony do sprzedaży towarów. Specjalna Strefa Ekonomiczna przeznaczona jest dla wszystkich firm z sektora tradycyjnego przemysłu (z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in. alkohol, wyroby tytoniowe, stal, energię elektryczną i gaz) oraz niektórych firm z sektora usług, do których należą: usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), usługi w zakresie badań i analiz technicznych, usługi centrów telefonicznych. 2. Na podstawie art. 57 § 2 k.c. w umowie sprzedaży Nabywca nieruchomości zobowiąże się wobec Gminy Andrychów, że nie dokona zbycia prawa własności nabytej nieruchomości do końca 2026r. na rzecz podmiotu nie spełniającego kryteriów, o których mowa w pkt 1. W razie niewykonania tego zobowiązania Nabywca poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Gminy Andrychów w wysokości nie mniejszej niż kwota, którą Gmina Andrychów będzie zobowiązana zwrócić - Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego - w związku z niedotrzymaniem warunków umowy o dofinansowanie projektu, o którym mowa wyżej. 3. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zagospodarowania działek w terminie 3-ch lat od dnia podpisania umowy sprzedaży poprzez wybudowanie budynku i/lub obiektu budowlanego, o których mowa w pkt 1, jednocześnie zgodnego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zakończenie budowy winno być udokumentowane przedłożeniem pozwolenia na użytkowanie obiektu będącego przedmiotem inwestycji. W przypadku niedotrzymania przez Nabywcę tego terminu zostanie naliczona kara umowna w wysokości 30 % ceny sprzedaży brutto. Możliwość naliczenia przez sprzedającego wyżej określonej kary umownej zapisana zostanie w notarialnej umowie sprzedaży i zabezpieczona ustanowieniem hipoteki wpisanej w księdze wieczystej na 1-szym miejscu. Naliczenie kar nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych, w szczególności gdy Gmina Andrychów będzie zobowiązana zwrócić dofinansowanie z projektu pn. „Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej w strefie” z powodu niedotrzymania warunków umowy o dofinansowanie. 4. W razie przeniesienia prawa własności na mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę i niedotrzymania przez kolejnego (kolejnych) Nabywców nieruchomości terminów zagospodarowania działek, kary umowne ciążą nadal na pierwotnym Nabywcy. 5. Nabywca przy umowie sprzedaży ustanowi nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność korzystania i dysponowania z sieci uzbrojenia podziemnego (energetycznej, gazowej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej) przebiegających przez sprzedawaną nieruchomość i zapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp do tych sieci w celu ich konserwacji, modernizacji, remontu czy wymiany, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży sieci uzbrojenia podziemnego na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci. 6. W umowie sprzedaży Gmina Andrychów zastrzeże na swoją rzecz prawo pierwokupu nieruchomości. 7. Warunkiem wpięcia do kanalizacji deszczowej będzie wybudowanie w obrębie zbywanej nieruchomości urządzenia do retencji wód opadowych – o pojemności określonej w powyższej tabeli - na czas deszczu nawalnego, pozwalających zatrzymać na okres 1 doby 50% wyliczonej ilości wody opadowej (15 minutowej). Warunki przystąpienia do przetargu: 1. W przetargu mogą brać udział podmioty spełniające w/w kryteria, które wpłacą wadium w formie pieniądza w wysokości podanej w powyższej tabeli przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Andrychowie nr 82 8110 00pokaż telefon prowadzony przez ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 29 października 2020 r. wadium znajdowało się na rachunku Urzędu. W tytule przelewu należy wpisać numery działek. 2. Złożenie na piśmie do dnia 29 października 2020 r. w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15, pok. 112 zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentacją zawierającą: a) aktualny odpis z właściwego rejestru, a w przypadku cudzoziemców (w myśl ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego. Cudzoziemiec zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga uzyskania zezwolenia właściwego ministra, b) oświadczenie oferenta, że jest podmiotem spełniającym kryteria dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, tj. zatrudnianie mniej niż 250 pracowników, przy rocznym obrocie nie przekraczającym 50.000.000 EUR a/lub całkowitym bilansie rocznym nie przekraczającym 43.000.000 EUR, c) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i gotowości jej nabycia bez zastrzeżeń w obecnym stanie, d) dowód wpłacenia wadium. Druki zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z oświadczeniami do pobrania w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15 (I piętro, pok. 112 lub 113) po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. Komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają warunki i kwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu. Listę osób zakwalifikowanych do przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu nie później niż 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Przetarg zostanie przeprowadzony w drodze licytacji. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu. Uczestnicy przetargu, którzy wpłacili wadium uczestniczą w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika upoważnionego do tego notarialnie; w przypadku zaś osób prawnych w przetargu uczestniczą osoby umocowane do działania w imieniu tych osób prawnych. Osoby uczestniczące w przetargu przedkładają Komisji dowody tożsamości. Małżonkowie osobiście biorą udział w przetargu lub okazują pisemną zgodę drugiego współmałżonka lub składają oświadczenie o nabywaniu nieruchomości z majątku odrębnego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone niezwłocznie (bez odsetek), w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości powiększona o należny 23% podatek Vat winna zostać wpłacona jednorazowo przed zawarciem umowy warunkowej, a środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Andrychów przed jej podpisaniem. O terminie zawarcia umowy notarialnej Nabywca zostanie zawiadomiony w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia umów notarialnych, w tym opłat sądowych ponosi Nabywca. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie prawnym i faktycznym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia, wznowienia granic działek lub aktualizacji mapy zasadniczej pokryje koszty prac geodezyjnych. Ewentualna przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z potrzebami przyszłej inwestycji odbywać się będzie na koszt Nabywcy. Przedsiębiorcy, którzy zamierzają korzystać ze wsparcia winni przed przystąpieniem do przetargu skontaktować się z Krakowskim Parkiem Technologicznym Spółka z o.o., 30-394 Kraków ul. Podole 60 (tel. +48 pokaż telefon, mail: ), który zarządza strefą, opracowuje plany rozwoju strefy oraz wydaje decyzje o wsparciu inwestycji. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15 (I piętro, pok. 112 lub 113) w godzinach pracy Urzędu osobiście lub telefonicznie pod nr 338pokaż telefon lub 338pokaż telefon. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu www.andrychow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Andrychowie www.bip.malopolska.pl /umandrychow/, jak również w siedzibie i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Andrychowie. Burmistrz Andrychowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Kontakt: Urząd Miasta Andrychów tel: 33-8pokaż telefon
Numer oferty: 27657/3186/OGS


Średnie ceny w tej lokalizacji

1 990 000
Cena zł/m2
1 rok 2 lata 5 lat

W tej samej miejscowości:  
Pokaż

Lokalizacja

Andrychów

Podobne nieruchomości

Możesz sprawić, aby najlepsi agenci szukali dla Ciebie i za Ciebie!
  • Określ cechy wymarzonej nieruchomości
  • Zaangażujemy zaufanych agentów w poszukiwania
  • Wybierzemy trzech z nich i w ciągu 7 dni przedstawimy Ci oferty najbliższe Twojemu ideałowi
Czego szukamy?

Lokalizacja Twojej wymarzonej nieruchomości musi być określona precyzyjnie. Aby określić precyzyjnie lokalizację, skorzystaj z podpowiedzi.

Twoje dane

Niestety w związku z brakiem numeru telefonu/e-maila, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

Jeśli chcesz poznać naszą ofertę, wypełnij jeszcze raz formularz, zostawiając do siebie kontakt telefoniczny oraz adres e-mail.

Podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Auto Centrum Sp. z o.o. (administratora) informacji w ramach newslettera zawierających wybrane przez Auto Centrum Sp. z o.o. ogłoszenia z portalu Domiporta.pl oraz przekazanie danych partnerom spółki Auto Centrum Sp. z o.o. w celu przedstawienia szczegółów ofert przekazanych w ramach newslettera. Domiporta może przekazać informacje do maksymalnie 5 partnerów jeśli uzna, że posiadają oni oferty zbieżne z preferencjami pozostawionymi w formularzu.
Administratorem danych osobowych jest Auto Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia i obsługi konta w serwisie Domiporta.pl, w szczególności w celu umożliwienia spersonalizowanego poszukiwania ogłoszeń w serwisie Domiporta.pl oraz prezentowania Pani/Panu interesujących Panią/Pana ogłoszeń zamieszczanych w serwisie Domiporta.pl, w celach marketingowych, w tym profilowania, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. W razie wyrażenia stosownej zgody Pani/Pana dane będą przetwarzane także w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych spółki Auto Centrum Sp. z o.o. i jej Partnerów z branży nieruchomościowej i finansowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Regulaminie i Polityce prywatności. (rozwiń)