Lokal użytkowy 661,0m2, Piaseczno
309 500 zł 468,23 zł/m2

POWIERZCHNIA

661,00 m2

PRZEZNACZENIE

biuro

PIĘTRO

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Syndyk masy upadłości Tomasza Kowalczyka w upadłości, zamieszkałego w Piasecznie, zaprasza do składania ofert w konkursie na nabycie wchodzących w skład masy upadłości: - prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr 1113/8 o powierzchni 2.132 m 2 wraz z prawem własności budynku dawnej piekarni o powierzchni użytkowej 661 m 2 , dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1K/000pokaż telefon (dalej także „Nieruchomość nr 1”); - prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr 1113/9 o powierzchni 2.770 m 2 wraz z prawem własności budynku magazynowego o powierzchni 250 m 2 , dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1K/000pokaż telefon (dalej także „Nieruchomość nr 2); - prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr 1113/4 o powierzchni 1.800 m 2 wraz z prawem własności budynku magazynowego o powierzchni 160 m 2 , dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1K/000pokaż telefon (dalej także „Nieruchomość nr 3”). Opisane powyżej zwane są dalej łącznie także „Nieruchomościami”. Wszystkie wyżej wymienione Nieruchomości tworzą wspólną przestrzeń gospodarczą. UWAGA: aktem notarialnym z dnia 23 lutego 2010 r., sporządzonym przez notariusza Jarosława Kudłę, Repertorium A nr 606/2010, Tomasz Kowalczyk ustanowił na powyższych Nieruchomościach służebność osobistą na rzecz swojej małżonki - Agnieszki Kowalczyk, polegającą na dożywotnim i nieodpłatnym prawie korzystania z prawa użytkowania wieczystego całych nieruchomości oraz własności znajdujących się tam budynków i budowli. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu konkursu ofert można uzyska w biurze Syndyka masy upadłości Tomasza Kowalczyka w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 6pokaż telefon. Operat szacunkowy dotyczący Nieruchomości udostępniony jest do wglądu w biurze Syndyka masy upadłości Tomasza Kowalczyka w upadłości, w godz. 9:00 - 16:00, po uprzednim telefonicznym umówieniu się na termin wizyty, oraz w aktach sprawy o sygnaturze XIX GUp 1248/20, w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert, dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez Syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą Syndyka. Cena wywo ł awcza sprzedaży Nieruchomości: 309.500,00 zł (słownie: trzysta dziewięć tysięcy pięćset złotych). Syndyk wyjaśnia, że wartość Nieruchomości nr 1 w cenie sprzedaży wynosi 191.025,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych i dwadzieścia pięć groszy), wartość Nieruchomości nr 2 w cenie sprzedaży wynosi 72.245,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych), zaś wartość Nieruchomości nr 3 w cenie sprzedaży wynosi 46.230,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy dwieście trzydzieści złotych). Syndyk nie wystawia faktury VAT. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 31.000,00 z ł (s ł ownie: trzydziestu jeden tysięcy z ł otych) na rachunek bankowy masy upadłości wskazany w regulaminie konkursu ofert. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 października 2021 r., do godz. 15:00, w biurze Syndyka masy upadłości Tomasza Kowalczyka w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Syndyk zastrzega, że oferty nadane na poczcie, jeżeli nie zostaną doręczone Syndykowi najpóźniej w dniu 8 października 2021 r., nie będą brały udziału w konkursie (w tym wypadku nie będzie miała znaczenia data stempla pocztowego potwierdzającego nadanie oferty w placówce pocztowej). Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 12 października 2021 r., godz. 12:00, w biurze Syndyka masy upadłości Tomasza Kowalczyka w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Po stwierdzeniu, iż złożone co najmniej dwie oferty spełniają warunki formalne opisane w regulaminie konkursu ofert, syndyk obligatoryjnie przeprowadzi pomiędzy oferentami aukcję. Pełna treść regulaminu konkursu ofert udostępniana jest w biurze Syndyka (tel. +48 22pokaż telefon, e-mail: ). Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Numer oferty: NET-BS-1241

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Piaseczno

Podobne nieruchomości