To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: małopolskie, Kraków

Lokal użytkowy na sprzedaż Kraków, Kamionka

2135,80 m2
9 331 000 PLN 4 369 zł/m2
Opis
Uniwersytet Jagielloński sprzeda nieruchomość przy ul. Kamionka w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, jako właściciel nieruchomości położonej w Krakowie, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00226242/3, zaprasza do składania ofert w sprawie nabycia nieruchomości w całości. I. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Krakowie przy ul. Kamionka 11/11a. Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej o nr 85/47 obr. 54 Nowa Huta, o powierzchni 7058 m2 i jest zabudowana dwoma budynkami. Adres budynku Pow. zabudowy, pow. użytkowa, kubatura L. kondygnacji Obiekty towarzyszące ul. Kamionka 11 359,70 m2 1090,2 m2 3861,2 m2 1 podziemna 3 nadziemne parking teren zielony ul. Kamionka 11a 349,5 m2 1045,6 m2 3776,5 m3 1 podziemna 3 nadziemne parking teren zielony II. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości opisanej w pkt I. wynosi 9.331.000,00 zł netto (słownie: dziewięć milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy złotych). III. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez maksymalnie 120 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. IV. Oferta powinna zawierać: w przypadku oferenta będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – imię i nazwisko, PESEL, adres, w przypadku przedsiębiorców (osób prawnych i osób fizycznych) – firmę, NIP, adres siedziby firmy oraz adres do korespondencji – o ile jest inny niż adres siedziby, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób prawnych lub w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, datę i miejsce sporządzenia oferty, podpis oferenta (w przypadku podmiotów zbiorowych – reprezentantów) lub osoby przez oferenta upoważnionej; w przypadku upoważnienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionym odpisie, w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim i posiadającym ustrój wspólności majątkowej (umownej lub ustawowej) – pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem postępowania ofertowego po cenie zaoferowanej przez współmałżonka przystępującego do postępowania lub w przypadku osób fizycznych pozostających w ustawowym ustroju wspólności majątkowej do oferty należy dołączyć zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu i nabycie przedmiotowej nieruchomości, jeżeli w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku osobistego, proponowaną cenę nabycia netto (cyfrowo i słownie), sposób zapłaty w przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemców (źródło finansowania), potwierdzenie przelewu wadium na konto UJ, oświadczenie na jaki numer rachunku bankowego należy zwrócić wadium w przypadku nie przyjęcia danej oferty (dotyczy sytuacji, gdy numer rachunku bankowego jest inny niż numer rachunku z którego nastąpił przelew wadium), oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, iż w przypadku, gdy uczestnik uchyla się od zawarcia umowy pomimo wyboru jego oferty, UJ ma prawo zachować wpłacone wadium, oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, iż umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności wymagać będzie uzyskania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej RP, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o ile wymagają tego przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. oświadczenie o tym, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży oraz nie wnosi i wnosił nie będzie do niego żadnych uwag. V. Na dzień ogłoszenia sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 litera a lub b ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz.U.2020.0.106. t.j. VI. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. VII. Umowa sprzedaży zostanie zawarta po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem decyzji, zezwoleń lub zgód. VIII. Koszty związane z zawarciem transakcji obciążają w całości nabywcę. IX. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50.000,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek bankowy Uniwersytetu Jagiellońskiego: PEKAO S.A. O/Kraków nr 98 1240 2294 1111 0010 3561 9764 z dopiskiem „wadium na zakup nieruchomości przy ul. Kamionka”. Wadium uznaje się za prawidłowo wniesione, jeżeli zaksięgowanie kwoty wadium na rachunku bankowym UJ nastąpiło do dnia 08 czerwca 2020 roku. W przypadku wybrania oferty, wadium zostanie zaliczone w poczet ceny sprzedaży. X. Osobą upoważnioną do kontaktu jest: - p. Marek Uliński – Z-ca Kanclerza ds. administrowania nieruchomościami UJ, tel. 12 663 38 17, 12 663 38 82, fax 12 663 38 26, e-mail: z.kanclerza.nieruchomosci@uj.edu.pl XI. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na zakup nieruchomości przy ul. Kamionka” w sekretariacie Działu Administrowania Nieruchomościami, ul. Czapskich 4, pokój 303, pn. – pt. w godz. 7:30 – 15:30, w terminie do 10 czerwca 2020 roku do godz. 12:00. XII. Uniwersytet Jagielloński zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. XIII. Uniwersytet Jagielloński informuje o możliwości oglądania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży po uprzednim zgłoszeniu chęci wzięcia udziału w wizji lokalnej, tel. 12 663 38 17. XIV. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ. 2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007 Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. 3. Jeśli jest Pani/Pan osobą fizyczną, która chce zawrzeć umowę z Administratorem to Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia na Pani/Pana żądanie działań poprzedzających zawarcie umowy, w tym procedowania Pana/Pani oferty, a następnie w celu rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, wyboru oferty, zawarcia i wykonania umowy. 4. Jeśli jest Pani/Pan reprezentantem osoby prawnej to Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu podjęcia na żądanie reprezentowanej przez Pana/Panią osoby prawnej działań poprzedzających zawarcie umowy, w tym procedowania oferty, a następnie w celu rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, wyboru oferty, zawarcia i wykonania umowy. Prawnie uzasadniony interes Administratora polega w tym przypadku na umożliwieniu kontaktu z osobą fizyczną umocowaną do działania w imieniu osoby prawnej. 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do udziału w postępowaniu. 6. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu. 7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy)/do organizacji międzynarodowych. 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia prowadzonego postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z postępowania, w wykonaniu obowiązków nałożonych obowiązującymi przepisami, a także w celach archiwizacyjnych przez okres przewidziany prawem. 10. Posiada Pani/Pan prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania. 12. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Kontakt: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie tel: 12 663 38 20 z.kanclerza.nieruchomosci@uj.edu.pl
Więcej
Lokal użytkowy:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
2135,80 m2
Lokalizacja:
województwo: małopolskie powiat: Kraków gmina: Kraków miejscowość: Kraków ulica: Kamionka

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE biuro na sprzedaż 238m2 biuro Warszawa, Wilanów, Resorowa
biuro Warszawa, Wilanów, Resorowa

EUROVILLA prezentuje Państwu:segment środkowy z przeznaczeniem na biuro, przestronny, bardzo dobrze rozplanowany. Dom zlokalizowany w Wilanowie, z garażem i zadbanym ogródkiem na tyłach domu, świeżo p...

biuro na sprzedaż, Warszawa
1 690 000 zł
238 m2 7 101 zł/m2
WYRÓŻNIONE lokal użytkowy na sprzedaż 420m2 lokal użytkowy Warszawa, Wilanów
lokal użytkowy Warszawa, Wilanów

EUROVILLA prezentuje wyjątkowy dom na sprzedaż położony Miasteczko Wilanów o pow.420 m2 który składa się  z 8 pokoi, 4 łazienek, kuchni, ogródka i bardzo dużego tarasu na dachu budynku. Idealna nieruc...

lokal użytkowy na sprzedaż, Warszawa
3 950 000 zł
420 m2 9 405 zł/m2
WYRÓŻNIONE lokal użytkowy na sprzedaż 550m2 lokal użytkowy Warszawa, Wilanów, Wiertnicza
lokal użytkowy Warszawa, Wilanów, Wiertnicza

EUROVILLAprezentuje dom wolnostojący na sprzedaż w Wilanowie przystosowany na cele biurowe (działka 493m2). Budynek położony w bardzo dobrej lokalizacji z własnym parkingiem na 11 samochodów. Budyn...

lokal użytkowy na sprzedaż, Warszawa
4 000 000 zł
550 m2 7 273 zł/m2