To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: małopolskie, Limanowa

Lokal użytkowy na wynajem Limanowa, Zygmunta Augusta

30,50 m2
366 PLN 12 zł/m2
Opis
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Limanowskiego o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na wynajem pomieszczenia znajdującego się w przyziemiu budynku krytej pływalni przy ul. Z. Augusta 37 w Limanowej. Przedmiot I przetargu stanowi pomieszczenie o łącznej powierzchni 30,50 m2, znajdujące się w przyziemiu budynku krytej pływalni przy ul. Z. Augusta 37 w Limanowej, posadowionym na nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 51/11 o powierzchni 1,2366 ha objętej księgą wieczystą Nr NS1L 00054458/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu w wykazie nieruchomości została ustalona w wysokości 12 zł za 1m2 powierzchni użytkowej. Minimalne postąpienie 0,20 zł. Rozliczenia za świadczenia dodatkowe: - energia elektryczna – wg. wskazań urządzenia pomiarowego, - woda + ścieki – miesięczny ryczałt 3 m3, - ogrzewanie w cenie czynszu najmu, - wywóz śmieci we własnym zakresie. Podatek od nieruchomości pokrywa najemca. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego budynek leży w terenie oznaczonym symbolem P/U1kz tj. teren działalności produkcyjno – usługowej oraz obsługi technicznej i gospodarczej, na których nie dopuszcza się usług handlu, za wyjątkiem możliwości wybudowania lub wydzielenia w budynku produkcyjnym pomieszczenia sklepowego związanego wyłącznie z wyrobami danego zakładu produkcyjnego w tym także częściowo położonych w strefie ochrony konserwatorskiej, częściowo w terenach zadrzewionych oraz w niewielkiej części w terenach zieleni urządzonej, zieleńców, skwerów. TERMIN przetargu ustala się na dzień 6 września 2021 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 (bud „B” – II piętro pokój 204). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości dwumiesięcznej minimalnej stawki wywoławczej w kwocie: 732,00 zł na konto Starostwa Powiatowego w Limanowej: Bank Spółdzielczy w Limanowej Nr rachunku: 57 -8804-0000–0000–0012–2353–0013 Wadium winno być uiszczone przelewem do dnia 2 września 2021 r. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wydane w terminie 3 miesięcy przed datą przetargu. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub pełnomocnictwo notarialnie poświadczone na przystąpienie współmałżonka do przetargu na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej, należy przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć komisji przetargowej oryginał dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową. Wadium przepada na rzecz Wynajmującego, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie 7-miu dni od daty powiadomienia go na piśmie o wyniku przetargu. Okres najmu pomieszczeń wynosi do 10 lat od dnia podpisania umowy. Termin zagospodarowania nieruchomości ustala się na 14 dni od podpisania umowy. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Informacje o przedmiocie najmu, regulamin przetargu, z którym wszyscy przystępujący do przetargu winni się szczegółowo zapoznać oraz projekt umowy najmu można odebrać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami w Limanowej przy ul. J. Marka 9, budynek „C”, II piętro pokój 224 – ponadto informacje są udzielane pod numerem tel. (18) 3337-919 oraz można je znaleźć na stronie internetowej www.powiat.limanowski.pl. Kontakt: Starostwo Powiatowe w Limanowej tel: (18) 3337-919 starostwo@powiat.limanowa.pl
Więcej
Lokal użytkowy:
na wynajem
Powierzchnia całkowita:
30,50 m2
Lokalizacja:
województwo: małopolskie powiat: Limanowski gmina: Limanowa miejscowość: Limanowa ulica: Zygmunta Augusta

Podobne oferty w tej lokalizacji