To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: podlaskie, Suwałki

Działka pod dzierżawę Suwałki, Dubowo I

84894 m2
22 990 PLN 0 zł/m2
Opis
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezbudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki przeznaczonej na cele przemysłowe Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Suwałki: działka oznaczona numerem geodezyjnym 32835/3 o powierzchni 8,4894 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr: SU1S/00069531/5, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Dubowo I, Obręb nr 0008, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o powierzchni 0,2900 ha oraz grunty orne klasy V o powierzchni 8,1994 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 kwietnia 2024 r. Na działce będącej przedmiotem dzierżawy zakazuje się wznoszenia trwałej zabudowy. Po zakończeniu umowy dzierżawy należy nieruchomość przywrócić do stanu pierwotnego. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach, przyjętym uchwałą nr XXIV/302/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r., poz. 4261) przedmiotowa działka położona jest w konturze o symbolu 45P – tereny istniejącej i projektowanej zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów. Przedmiotem przetargu będzie miesięczna wysokości czynszu netto. Wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawy wynosi 22 990,00 zł netto, minimalna wysokość postąpienia 230,00 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 33 940,00 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy: Bank Pekao S. A. 14 1240 5211 1111 0010 6623 2587 do dnia 10 maja 2021 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. Wadium złożone przez wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi i zostaje wliczone na poczet przyszłego czynszu. W przypadku odstąpienia przez kandydata na dzierżawę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Gminy Miasta Suwałki. Wadium złożone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 14 dni na indywidualne konta każdego uczestnika. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości w określonej formie, miejscu i czasie oraz podpiszą oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem i przedmiotem przetargu. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty: 1) dowód wpłaty wadium (opłaty manipulacyjne wpłaty i wypłaty wadium obciążają oferentów); 2) osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport); 3) przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne wypisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 4) reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej; 5) pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo oraz – w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej. Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. - ul. Wigierska 32, w sali konferencyjnej (poziom – 1). Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Dział Eksploatacji Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. przy ul. Wigierskiej 32; telefon: 87 563 50 51 lub 52. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie: w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku www.monitorurzedowy.pl na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl w Dwutygodniku Suwalskim i na stronie internetowej Dwutygodnika Suwalskiego. Suwałki, 2021-04-23 Prezes Zarządu Jarosław Lebiediew /-/ podpis nieczytelny Kontakt: Urząd Miasta Suwałki tel: 87 563-50-51 org@um.suwalki.pl
Więcej
Działka:
pod dzierżawę
Powierzchnia całkowita:
84 894 m2
Lokalizacja:
województwo: podlaskie powiat: Suwałki gmina: Suwałki miejscowość: Suwałki ulica: Dubowo I