To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: pomorskie, Lubowidz

Działka pod dzierżawę Lubowidz,

2000 m2
2 000 PLN 1 zł/m2
Opis
RRG.6845.31.2020 Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) oraz § 3, § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2014 roku, poz.1490 z późn. zm.) Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska 84-351 Nowa Wieś Lęborska ul. Grunwaldzka 24 tel. centr. 59/ 8612428 tel./ fax. 59/8612164 ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ługi, obręb ewidencyjny Lubowidz, stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 746/45 o powierzchni 1100m2 oraz numer 746/46 o powierzchni 900 m2. Przeznaczenie działek Zgodnie z uchwałą nr XLIX/497/18 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części obrębu geodezyjnego Lubowidz, gmina Nowa Wieś Lęborska działki położone są na terenie zabudowy usługowej. Tereny zabudowy usługowej: 1) dopuszcza się zabudowę usługową, a także składy i magazyny oraz hurtownie z wyłączeniem: a) wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, b) usług w zakresie oświaty i wychowania, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, rekreacji i kultury fizycznej, sportu ( za wyjątkiem sportu wyczynowego); 2) dopuszcza się funkcje obsługi komunikacji, tj. funkcje związane z obsługą transportu samochodowego takie jak np.: stacja paliw, myjnia, serwis samochodowy, diagnostyka, stacja obsługi samochodów; 3) w zakresie usług turystycznych: a) dopuszcza się budynki przeznaczone na cele usług turystycznych świadczonych w obiektach hotelarskich, b) wyklucza się usługi turystyczne świadczone w obiektach będących obiektami hotelarskimi, takie jak : pola biwakowe i kempingi oraz miejsca na ustawianie namiotów lub przyczep samochodowych, dopuszcza się lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego związanych ze świadczeniem usług turystycznych, 4) wyklucza się funkcje mieszkaniowe; 5) jak towarzyszące ustalonemu przeznaczeniu terenu dopuszcza się garaże, budynki gospodarcze oraz obiekty małej architektury, 6) dopuszcza się obiekty infrastruktury technicznej. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Lęborku prowadzi księgę wieczystą nr SL1L/00021893/2. Nieruchomość jest wolna od obciążeń innych niż ujawnione w księdze wieczystej i nie jest przedmiotem zobowiązań. Data przeprowadzenia przetargu Przetarg odbędzie się dnia 29 maja 2020 roku o godzinie 10- tej w sali nr 117 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej. Cena wywoławcza Miesięczny czynsz dzierżawny jako cena wywoławcza wynosi 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Do ceny wywoławczej doliczony zostanie 23% podatku Vat. Wadium Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 10 % ceny wywoławczej (tj. 200 zł) w kasie tut. Urzędu lub przelewem na konto Urzędu Gminy – PKO Bank Polski SA 51 1020 2791 0000 7702 0269 0212 do dnia 25 maja 2020 roku. Lokalizacja ogólna nieruchomości Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w miejscowości Ługi. Teren przeznaczony do wydzierżawienia posiada regularny kształt, znajduje się na lekkim wzniesieniu. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej poprzez wewnętrzną drogę gminną. W pobliżu dominuje zabudowa o przeznaczeniu handlowo- usługowym i produkcyjnym. Mapa z lokalizacją szczegółową nieruchomości Legenda: teren dzierżawy zaznaczony kolorem czerwonym. Uwagi dodatkowe Czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca. W przypadku niezapłacenia czynszu w terminie dzierżawca zobowiązuje się do zapłacenia odsetek ustawowych. Nakłady poniesione na przedmiocie dzierżawy nie będą podlegać zwrotowi po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy. Dzierżawca nie może przelać w całości lub w części uprawnień wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. Dzierżawca nie może bez zgody Wydzierżawiającego na dzierżawionych gruntach dokonać trwałych nasadzeń tj. drzew i krzewów owocowych oraz wznosić budowli. Dokonywanie nakładów na przedmiot umowy wymaga każdorazowo pisemnej zgody Wydzierżawiającego. Dzierżawca zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać przeznaczenia części lub całości przedmiotu dzierżawy bez zgody wydzierżawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Dzierżawca zobowiązuje się do utrzymania dzierżawionego terenu w czystości zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska. Wydzierżawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z ważnych przyczyn. Wydzierżawiający może rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku nieprzestrzegania warunków umowy. Dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt i na własne ryzyko zobowiązany jest do przygotowania terenu pod prowadzoną działalność gospodarczą. Dzierżawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane jego działalnością lub pozostające w związku z korzystaniem z przedmiotu dzierżawy i jego działalnością. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w obrębie przedmiotu dzierżawy w okresie dzierżawy ponosi Dzierżawca. W przypadku inwestycji związanych z realizacją celu publicznego dzierżawca zobowiązuje się udostępnić przedmiot dzierżawy na czas realizacji zadania w terminach wyznaczonych przez Wydzierżawiającego. Warunki uczestnictwa w przetargu O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z zastrzeżeniem, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej: a/ dowód wpłaty wadium, b/ w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości lub paszport, w przypadku reprezentowania innej osoby – pełnomocnictwo notarialne bądź z podpisem poświadczonym notarialnie, c/ w przypadku małżonków wydzierżawiających nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, upoważniającym do reprezentowania go w przetargu na dzierżawę nieruchomości, zawierającym zgodę na wydzierżawienie nieruchomości, d/ w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, e/ w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości reprezentujących podmiot. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego nieruchomości za 2020 rok, a pozostałym zostaje zwrócone. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości w terenie i warunkami określonymi w ogłoszeniu. Jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego. Granice nieruchomości objętej przetargiem dzierżawca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej a stan nieruchomości wg stanu na gruncie. Koszty związane z ewentualnym okazaniem granic geodezyjnych nieruchomości, w tym również wznowienie znaków granicznych ponosi w całości dzierżawca nieruchomości. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy. Jeżeli osoba, która została ustalona jako dzierżawca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z uzasadnieniem przyczyny. Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się w Referacie Rozwoju Gminy, Ochrony Środowiska i Promocji na parterze Urzędu Gminy (pokój nr 5) i jest do wglądu w dniach i godzinach pracy urzędu, tel. 59 861 24 28 w.33. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy, w sołectwie Lubowidz, przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy (www.bip.nwl.pl) oraz poprzez umieszczenie wyciągu z ogłoszenia w prasie (29.04.2020 r.). ZASTĘPCA WÓJTA / - / WOJCIECH GUŹNICZAK Kontakt: Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska tel: 59 861 24 28 w.33 ugnwl@nwl.pl
Więcej
Działka:
pod dzierżawę
Powierzchnia całkowita:
2 000 m2
Lokalizacja:
województwo: pomorskie powiat: Lęborski gmina: Nowa Wieś Lęborska miejscowość: Lubowidz

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE działka na wynajem 1500m2 działka Radom, Średnia
działka Radom, Średnia

Do wynajęcia ogrodzony plac o powierzchni 1500 m2 + zabudowania o pow. 500 m2 blisko ścisłego centrum miasta. Na placu, obok bramy wjazdowej, znajduje się pawilon murowany, który może pełnić funkcję p...

Działka na wynajem, Radom
6 150 zł
1500 m2 4 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na wynajem 3000m2 działka Warszawa, Białołęka, Płochocińska
działka Warszawa, Białołęka, Płochocińska

WILSONS NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE Przedmiotem oferty jest plac/działka na wynajem o powierzchni 3000 m2. Wzdłuż działki biegnie droga asfaltowa. Działka położona na Warszawskiej Białołęce w  okolica...

Działka na wynajem, Warszawa
9 000 zł
3000 m2 3 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na wynajem 1230m2 działka Radom, Józefa Mireckiego
działka Radom, Józefa Mireckiego

UWAGA!!! Do wynajęcia działka o powierzchni 1230 m2 w super lokalizacji. Wymiary działki to szerokość 30mb, długość 42 mb. Lokalizacja wyjątkowa - dająca 100%  gwarancji prowadzącemu w tym miejscu ...

Działka na wynajem, Radom
4 000 zł
1230 m2 3 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na wynajem 1000m2 działka Warszawa, Białołęka
działka Warszawa, Białołęka

Wynajmę biura na parterze oraz na pierwszym piętrze od 80 do500M2 różne powierzchnie w okazyjnej cenie ok 32zł/m2,media w cenie dostepne od zaraz, PLAC 1000ZŁ UTWARDZONY OGRODZONY CENA 7ZŁ/M2 SKŁAD...

Działka na wynajem, Warszawa
7 000 zł
1000 m2 7 zł/m2