To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: łódzkie, Łódź, Polesie

Lokal użytkowy na sprzedaż Łódź, Polesie, al. Politechniki

31499 m2
80 000 000 PLN 2 540 zł/m2
Opis
OGŁOSZENIE Syndyk masy upadłości ogłasza piąty przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa spółki FABRYKA BIZNESU Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łodzi z opcją dodatkowej aukcji ustnej 1. Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo spółki FABRYKA BIZNESU Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łodzi w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzą aktywa wskazane w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa sporządzonym w dniu 8 czerwca 2020 r. przez biegłego sądowego Wojciecha Rogowskiego, w szczególności: a/ prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 64/110, 64/111, 64/112, 64/113, 64/114, 64/115, 64/116, 64/117, 64/118 i 64/119, obręb P-29, miasto Łódź, dzielnica Polesie, o powierzchni łącznej 31 499 m2 oraz prawo własności budynku Centrum Handlowego „SUKCESJA”, stanowiącego od gruntu przedmiot odrębnej własności. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Łodzi przy Al. Politechniki 1; dla nieruchomości prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych księgi wieczyste numer: LD1M/00158445/7 i LD1M/00117210/2, b/ ruchomości znajdujące się na terenie CHR Sukcesja, z wyłączeniem ruchomości i nakładów będących własnością najemców, w szczególności wskazanych w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5 do Regulaminu, c/ prawa własności przemysłowej, w szczególności prawo ochronne na znak towary numer R.268264. Informacyjnie podaję, że IV piętro Galerii o powierzchni użytkowej 6.526,62 m² jest objęte umową najmu powierzchni. Dla porządku podaję, że najmowana jest też powierzchnia pod paczkomatem. 2. W skład przedsiębiorstwa objętego przetargiem nie wchodzą: środki pieniężne, wierzytelności i inne składniki szczegółowo wskazane w Regulaminie przetargu. 3. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 80.000.000,00 zł (osiemdziesiąt milionów 00/100 złotych). Cena nie zawiera podatku VAT zgodnie z art. 6 pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. 4. Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego oraz inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia due dilligance przedsiębiorstwa Upadłego mogą zostać udostępnione zainteresowanym na warunkach szczegółowo opisanych w Regulaminie przetargu. W przypadku potrzeby udostępnienia innych dokumentów niż opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego, niezbędnych do przeprowadzenia due dilligance przedsiębiorstwa upadłego konieczne jest dodatkowo złożenie pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności danych udostępnionych w związku z postępowaniem przetargowym i uiszczenie kaucji w kwocie 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości. 5. Pisemną ofertę kupna przedsiębiorstwa spółki FABRYKA BIZNESU Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łodzi należy złożyć w zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta Fabryka Biznesu sygn. akt XIV GUp 80/20 – NIE OTWIERAĆ” w terminie do dnia 19 listopada 2021 roku włącznie, do godz. 14.00, na adres: Kancelaria Notarialna Notariusz Grażyna Rymdejko ul. Piotrkowska 287 lok.5, 93-004 Łódź (decyduje data doręczenia oferty na podany adres). 6. Przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem odrzucenia oferty, wpłacić w terminie wyznaczonym na składanie ofert – wadium w wysokości 3% (trzech procent) ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości w Santander Bank Polska SA nr 81 1090 1304 0000 0001 4468 0051 – decyduje data uznania rachunku bankowego masy upadłości. 7. Oferty, które nie spełniają warunków określonych w Regulaminie przetargu lub które wpłynęły po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone. 8. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 23 listopada 2021 r. na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sądzie Gospodarczym XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (Łódź, ul. Pomorska 37), godz. 10.00, sala 309. 9. Przetarg prowadzi Syndyk masy upadłości pod nadzorem Sędziego-komisarza. Syndyk dokonuje otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że przetarg został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert. 10. W przypadku, gdy złożone zostaną oferty równorzędne w rozumieniu Regulaminu przetargu albo jeżeli wszystkie oferty będą zawierały identyczną cenę, Syndyk może przeprowadzić dodatkową aukcję ustną na warunkach wskazanych w Regulaminie przetargu. 11. Wyboru oferenta dokonuje Syndyk; wybór wymaga zatwierdzenia przez Sędziego-komisarza. 12. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane. 13. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. 14. Cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium podlega wpłacie na rachunek bankowy masy upadłości wskazany przez Syndyka, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego. 15. Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin przetargu, który udostępniany jest na zapytanie złożone na adres poczty elektronicznej: kancelaria@4web.pl 16. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu oraz warunków przetargu dostępne są pod numerami telefonów: +48 660 44 12 12, + 48 604 16 16 00 w dni powszednie w godz. 9.00 do 16.00 lub pod adresem: kancelaria@4web.pl 17. Przedsiębiorstwo upadłego można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Syndykiem, numer telefonu: +48 660 44 12 12, +48 604 161 600. Kontakt: Biuro Syndyka tel: 660441212 kancelaria@4web.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
Więcej
Lokal użytkowy:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
31 499 m2
Lokalizacja:
województwo: łódzkie powiat: Łódź gmina: Łódź miejscowość: Łódź dzielnica: Polesie ulica: al. Politechniki

Podobne oferty w tej lokalizacji