To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: śląskie, Gliwice

Lokal użytkowy na sprzedaż Gliwice, Częstochowska

20,29 m2
18 250 PLN 899 zł/m2
Opis
Przedmiot sprzedaży: Pomieszczenie garażowe z udziałem w prawie własności części gruntu o wysokości 0,007, położony w Gliwicach przy ul. Częstochowskiej 14, woj. śląskie, powiat m. Gliwice, gmina Gliwice, jednostka ewidencyjna Gliwice [246601_1], obręb Stare Miasto [Nr 0054], obejmująca działkę ewidencyjną nr 1253 o powierzchni 0,1522 ha. Działka nr 1253 stanowi użytek B (tereny mieszkaniowe). Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Gliwicach księga wieczysta GL1G/00041139/9. Garaż stanowi samodzielny lokal o powierzchni użytkowej 20,29 m2, usytuowany jest w budynku przy ul. Częstochowskiej 14 w Gliwicach. Opis przedmiotu sprzedaży: Garaż stanowi 1 pomieszczenie murowane z cegły o wysokości 4,7 m. Dach konstrukcji drewnianej kryty papą. Ściany pomieszczenia otynkowane. Brama wjazdowa, dwuskrzydłowa stalowa. Formalności: 1. Data i godzina składania ofert: 08.12.2020r. godz. 11:00 2. Miejsce składania pisemnych ofert: ul. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice, Sekretariat Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji Politechniki Śląskiej, p. 419 (IV piętro) 3. Cena wywoławcza netto: 18 250,00 zł, 4. Wysokość wadium: 1 000,00 zł, 5. Termin wpłaty wadium: 07.12.2020 r. Część jawna przetargu odbędzie się dnia 08.12.2020 r. w budynku Politechniki Śląskiej - Gliwice, ul. Konarskiego 18, pokój nr 450, godz. 12:30. Do uzyskanej ceny sprzedaży pomieszczenia garażowego doliczona zostanie kwota podatku od towarów i usług, wg stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu przetargowym jest: a. wpłacenie wadium w terminie określonym powyżej na rachunek bankowy Politechniki Śląskiej ING Bank Śląski S.A. O/Gliwice nr 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056 z dopiskiem „Wadium - I przetarg nieograniczony - pomieszczenie garażowe wraz z udziałem nieruchomości wspólnej ul. Częstochowska 14, Gliwice”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek bankowy, b. złożenie oferty (osobiście lub drogą pocztową) na adres podany powyżej, w zamkniętej kopercie z napisem „I przetarg nieograniczony - pomieszczenie garażowe wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej ul. Częstochowska 14, Gliwice” i zastrzeżeniem „nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”, zawierającej dane Oferenta (tj. imię i nazwisko, PESEL, NIP oraz adres zamieszkania. W przypadku Oferentów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub podmiotami i jednostkami organizacyjnymi wpisanymi do KRS, należy podać nazwę, REGON, NIP, nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub nr wpisu do KRS oraz przedłożyć aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej lub wyciąg z rejestru KRS, a także umocowanie do działania w imieniu Oferenta), proponowaną cenę nabycia netto w kwocie nie niższej od wartości ceny wywoławczej, dowód wpłaty wadium, oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu, zobowiązanie Oferenta, że jest związany warunkami oferty do czasu zawarcia umowy, oświadczenie, że Oferent zapłaci cenę nabycia w postaci jednorazowej wpłaty przed podpisaniem aktu notarialnego oraz poniesie wszelkie koszty związane z zakupem pomieszczenia garażowego, oświadczenie Oferenta, że znany jest mu stan techniczny i prawny przedmiotu przetargu, a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych Oferenta, c. oświadczenie, o którym mowa w pkt. b wraz ze szczegółowymi warunkami przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż pomieszczenia garażowego, dostępne jest w siedzibie Działu Gospodarki Nieruchomościami (Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 452) oraz na stronie internetowej Politechniki Śląskiej: http://administracja.polsl.pl/nieruchomosci/default.aspx 2. W przypadku złożenia oferty nabycia pomieszczenia garażowego przez osoby lub podmioty posiadające status cudzoziemców w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) nabycie pomieszczenia garażowego będzie możliwe w trybie przepisów ww. ustawy. 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia pomieszczenia garażowego. Zwrot wadium w wysokości nominalnej pozostałym uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu, nastąpi na wskazany rachunek bankowy w terminie do pięciu dni roboczych od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 4. Jeżeli podmiot wyłoniony w drodze przetargu jako nabywca pomieszczenia garażowego nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizatora przetargu, to organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 5. Zaoferowana cena za pomieszczenie garażowe wraz z należnym podatkiem od towarów i usług zostanie zapłacona nie później niż do dnia poprzedzającego dzień wyznaczony do zawarcia umowy przenoszącej własność. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Politechniki Śląskiej. 6. Protokół z przeprowadzonego przetargu będzie stanowił podstawę zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. 7. Politechnika Śląska zastrzega sobie prawo wyboru kancelarii notarialnej, w której zawierana będzie umowa sprzedaży, a także prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny i z tego tytułu nie przysługuje Oferentowi żadne roszczenie przeciwko Sprzedającemu. Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego będzie podana do publicznej wiadomości. 8. Politechnika Śląska zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn i z tego tytułu nie przysługuje Oferentom żadne roszczenie. W Dziale Gospodarki Nieruchomościami Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ul. Konarskiego 18, pokój 452, tel. 32 237-12-57 można: - uzyskać informacje o przedmiocie oraz warunkach przetargu, - zapoznać się z regulaminem sprzedaży zbywania nieruchomości będących własnością Politechniki Śląskiej stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 182/2020 z dnia 4 września 2020 r. - uzgodnić termin oglądania przedmiotowej nieruchomości. Kontakt: Politechnika Śląska tel: 32 237-12-57 izabela.furgol-wala@polsl.pl
Więcej
Lokal użytkowy:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
20,29 m2
Lokalizacja:
województwo: śląskie powiat: Gliwice gmina: Gliwice miejscowość: Gliwice ulica: Częstochowska

Podobne oferty w tej lokalizacji

OBEJRZANE Zobacz galerię biuro na sprzedaż 7246m2 biuro Gliwice
biuro Gliwice

Kompleks budynków biurowo-technicznych usytuowanych na dużej działce o powierzchni 9 827 m 2 . W skład nieruchomości wchodzą: budynek techniczny A o powierzchni całkowitej 4 016,70 m 2 [powierzc...

biuro na sprzedaż, Gliwice
Do schowka
Zwiń
12 000 000 zł
7246 m2 1 656 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię punkt handlowy na sprzedaż 220m2 punkt handlowy Gliwice, Centrum
punkt handlowy Gliwice, Centrum

Świetnie zlokalizowany Lokal handlowo - usługowy na ulicy Siemińskiego ( dawna Wieczorka). Ta ulica to aktualnie bardzo przyjemny pasaż handlowy. Dużo sklepów, kawiarenek i lodziarni. Miejsca do odpoc...

punkt handlowy na sprzedaż, Gliwice
Do schowka
Zwiń
550 000 zł
220 m2 0 2 500 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię lokal użytkowy na sprzedaż 7246m2 lokal użytkowy Gliwice, Bernardyńska
lokal użytkowy Gliwice, Bernardyńska

Gliwice, kompleks budynków biurowo-technicznych, sprzedaż , 12 000 000 zł. WGN Nieruchomości Głogów Kompleks budynków biurowo-technicznych usytuowanych na dużej działce o powierzchni 9 827 m2. W skł...

Lokal użytkowy na sprzedaż, Gliwice
Do schowka
Zwiń
12 000 000 zł
7246 m2 1 656 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię lokal użytkowy na sprzedaż 5766m2 lokal użytkowy Gliwice
lokal użytkowy Gliwice

Kompleks budynków biurowych na dużej działce.W skład nieruchomości wchodzą: - budynek techniczny A o powierzchni całkowitej 4 016,70 m2 [powierzchnia użytkowa 2 933 m2] - budynek biurowy B o powierzc...

Lokal użytkowy na sprzedaż, Gliwice
Do schowka
Zwiń
12 000 000 zł
5766 m2 0 2 081 zł/m2