To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: warmińsko-mazurskie, Elbląg

Lokal użytkowy na sprzedaż Elbląg,

27,30 m2
36 500 PLN 1 337 zł/m2
Opis
PREZYDENT MIASTA ELBLĄG ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Elbląg (strona internetowa - http://www.umelblag.pl BIP - http://um-elblag.samorzady.pl) (tel. kontaktowy 55-239-31-41, 55-239-34-51, dgnig@umelblag.pl) 1. Lokalizacja: Elbląg, ul. Piechoty 10/1U. 2. Opis nieruchomości: lokal użytkowy, usytuowany w przyziemiu budynku dwukondygnacyjnego z poddaszem użytkowym, składający się z dwóch pomieszczeń użytkowych oraz WC, o łącznej powierzchni użytkowej 27,3 m2. Z własnością lokalu związany jest udział do 0,052 części wspólnych i niepodzielnych budynku oraz w prawie własności gruntu, na którym budynek jest posadowiony. Wejście do lokalu bezpośrednio z chodnika od szczytu budynku przy ul. Piechoty 10. Lokal posiada możliwości alternatywnego wykorzystania. Po niewielkiej adaptacji, lokal można wykorzystać do zorganizowania w nim różnych form komercyjnej działalności gospodarczej, ograniczonej powierzchnią. Dogodne możliwości zorganizowania w lokalu biura. Stan techniczny lokalu określony jako zły. Wymaga on poniesienia nakładów na remont kapitalny i prace adaptacyjne, stosownie do rodzaju prowadzonej działalności. Wykończenie wewnętrzne pomieszczeń lokalu użytkowego, okna drewniane skrzydłowe, ściany i sufity – tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym kat. III, posadzka cementowa oraz drzwi wewnętrzne drewniane płytowe. Budynek, w którym zlokalizowany jest przedmiotowy lokal, wybudowany został w 1920 r., o konstrukcji, mieszanej, wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacji sanitarnej oraz elektryczną. Ogrzewanie CO z miejskiej sieci ciepłowniczej, w lokalu – brak grzejników. Pokrycie dachowe – dach drewniany, mansardowy, kryty dachówką. 3. Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów i budynków: obręb 18, działka nr 271 o powierzchni 0,0255 ha, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/00034235/6. 4. Uzbrojenie: nieruchomość położona na terenie uzbrojonym w media komunalne. Informacje dotyczące istniejących sieci uzbrojenia dostępne są w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu (Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Al. Tysiąclecia 11A, pok. 12, tel. 55 237-41-11 do 55 237-41-14). 5. Cena wywoławcza nieruchomości: 36.500 zł (słownie złotych: trzydzieści sześć tysięcy pięćset 00/100), w tym: lokal 33.424 zł (słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia cztery 00/100), udział w gruncie 3.076 zł (słownie złotych: trzy tysiące siedemdziesiąt sześć 00/100). Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), obowiązujące w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Na dzień publikacji ogłoszenia, sprzedaż lokalu jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT). W przypadku zmian przepisów prawa w tym zakresie, do wylicytowanej ceny lokalu, zostanie doliczony należny podatek VAT. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości, należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Elblągu (podany w protokole z przetargu), przed zawarciem umowy sprzedaży. 6. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium, złożą oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości, stanowiącej przedmiot przetargu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń. 7. Termin i miejsce oględzin nieruchomości: lokal zostanie udostępniony do oglądania w dniach od 8 do 10 listopada 2021 r. w godzinach od 10:00 do 14:00, po uprzednim uzgodnieniu godziny z administratorem pod numerem tel.: 55 221-20-18. 8. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 29 listopada 2021 r. o godz. 10:00, w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu. 9. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości 3.700 zł (słownie złotych: trzy tysiące siedemset 00/100), należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na konto Banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie nr 95 1020 1811 0000 0902 0334 1138, w terminie do dnia 22 listopada 2021 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako Nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni. 10. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych i wynosi minimum 370 zł. 11. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako Nabywca, uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. 12. Informacje dodatkowe: a) Nieruchomość lokalowa objęta przetargiem stanowi własność Gminy Miasto Elbląg i nie jest obciążona żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich. b) Gmina Miasto Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. c) Sprzedający oświadcza, że nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej. d) Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywcy, następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków i w aktualnym stanie zagospodarowania. e) Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). f) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie. g) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. W przypadku nie uzyskania zezwolenia wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. h) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. i) Uczestnicy przetargu winni: - legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej: • osoby fizyczne - zaświadczenie o wpisie w CEIDG (wydrukowane ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl), • osoby prawne – wypis z właściwego rejestru, a w przypadku KRS - informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl) oraz zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, - złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń, - złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości, - złożyć pisemne oświadczenie o sposobie uczestnictwa w przetargu i sposobie nabycia wylicytowanej nieruchomości, - złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nabyciem wylicytowanej nieruchomości. j) W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna zostać przedstawiona zgoda wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników. k) W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien ponadto przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem. l) W przypadku nabywania nieruchomości przez małżonków do wspólności ustawowej, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jeden z małżonków wraz z oryginałem szczegółowego pełnomocnictwa, sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem albo ich pełnomocnik wraz z oryginałami szczegółowych pełnomocnictw obydwojga z małżonków, sporządzonymi w formie aktów notarialnych lub pełnomocnictw z notarialnie poświadczonymi podpisami. m) Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane ze spisaniem umowy sprzedaży ponosi Nabywca. 13. Zastrzeżenia: Prezydent Miasta Elbląg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu. Kontakt: Urząd Miasta Elbląg tel: 55 239-31-41 dgnig@umelblag.pl
Więcej
Lokal użytkowy:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
27,30 m2
Lokalizacja:
województwo: warmińsko-mazurskie powiat: Elbląg gmina: Elbląg miejscowość: Elbląg

Podobne oferty w tej lokalizacji