To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: warmińsko-mazurskie, olsztyński, Biskupiec

Lokal użytkowy na sprzedaż Biskupiec, Szpitalna

423,60 m2
500 000 PLN 1 180 zł/m2
Opis
Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Biskupca (siedziba: 11-300 Biskupiec, ul.Aleja Niepodległości 2) o kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Biskupiec 1.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia Księga wieczysta nr OL1B/00030615/3, oznaczona numerem działki 113/12 o powierzchni 0,0234 ha, położona w Biskupcu przy ul.Szpitalnej (obręb miasto Biskupiec 4), zabudowana siedmiolokalowym budynkiem mieszkalnym, oznaczonym nr 7, o pow. użytkowej 423,60 m2 2.Forma zbycia Sprzedaż 3.Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Funkcja podstawowa: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; funkcja uzupełniająca – usługi (teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3.9.MW/U) 4.Cena wywoławcza 500 000 zł (sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT) 5.Termin i miejsce przetargu 19 grudnia 2019 roku, godz. 10:00, budynek Urzędu Miejskiego w Biskupcu przy ul.Aleja Niepodległości 2 (sala konferencyjna, I piętro, pok. nr 16) 6.Wysokość wadium 50 000 zł 7.Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Biskupcu, strona internetowa Urzędu www.biskupiec.pl, Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.biskupiec.pl oraz serwis www.monitorurzedowy.pl 8.Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu Referat Gospodarki Gruntami Komunalnymi Urzędu: pok.32, tel. 897150144. Pełny tekst ogłoszenia o przetargu Burmistrz Biskupca ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Biskupiec, dla której Sąd Rejonowy w Biskupcu prowadzi księgę wieczystą nr OL1B/00030615/3, położonej w Biskupcu przy ul.Szpitalnej (obręb miasto Biskupiec 4), oznaczonej jako działka nr 113/12 o powierzchni 0,0234 ha (oznaczenie wg użytków B). Nieruchomość jest zabudowana siedmiolokalowym murowanym budynkiem mieszkalnym, oznaczonym numerem 7, o łącznej powierzchni użytkowej 423,60 m2, składającym się z dwóch brył: trzykondygnacyjnej z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonej oraz dobudowanej dwukondygnacyjnej, niepodpiwniczonej (stan techniczny budynku słaby). Dla budynku nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej. Sposób zagospodarowania – zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego historycznego układu urbanistycznego miasta Biskupiec, zatwierdzonym Uchwałą Nr VIII/50/07 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 16 maja 2007 roku (Dz.Urz. Woj.War.-Maz. Nr 103 z dnia 17.07.2007 r., poz.1474) nieruchomość znajduje się w terenie o funkcji podstawowej – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; funkcja uzupełniająca – usługi (teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3.9.MW/U). Zgodnie z Gminną Ewidencją Zabytków gminy Biskupiec, zatwierdzoną Zarządzeniem Nr 398/2015 Burmistrza Biskupca z dnia 26.11.2015 r.: 1) działka nr 113/12, znajduje się w strefie: a) ochrony archeologicznej – stanowisko archeologiczne: zabytek – nawarstwienia kulturowe Starego Miasta, okres średniowiecze – nowożytność (nr obszaru AZP 22-66 st. I/33), wpisany jest do rejestru zabytków archeologicznych woj.warmińsko-mazurskiego: C-166 z 01.09.1992., b) ochrony konserwatorskiej: zabytek – założenie urbanistyczne, 1395-XIX, wpisany jest do rejestru zabytków woj.warmińsko-mazurskiego nr rej.: 469 (B/75) z 14.12.1957, 2) nieruchomość (kamienica murowana) położona na działce nr 113/12 (ul.Szpitalna 7), wpisana jest do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego: A-2250 z 18.04.2006 r. Zgodnie z pozwoleniem nr 19/18 Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków z dnia 09.01.2018 r. na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, budynek został wpisany do rejestru zabytków decyzją Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków znak: IZAR (jd)-4100/5-21/05/06 z dnia 18.04.2006 r.; wszelkie inwestycje należy prowadzić po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Szczegółowe informacje dotyczące zapisów planu zagospodarowania przestrzennego oraz wykazu obiektów zabytkowych i stanowisk archeologicznych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków można uzyskać w Referacie Architektury Urzędu (pok.34). W księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości są wpisane służebności przesyłu, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nieruchomość nie jest przedmiotem innych obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Dla budynku nr 7 położonego w Biskupcu przy ul.Szpitalnej, na zlecenie Gminy Biskupiec, zostały opracowane następujące dokumenty: Projekt budowlany remontu wraz z przebudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego, dz. 113/12, obręb m.Biskupiec 4 i Kosztorys inwestorski, które zostaną przekazane nabywcy po podpisaniu umowy notarialnej. Gmina Biskupiec uzyskała decyzję o pozwoleniu na budowę (decyzja z dnia 13.07.2018 r. Nr Bc/72/2018). Gmina wyraża zgodę na przeniesienie pozwolenia na budowę na nabywcę. Cena wywoławcza 500 000 zł Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT. Z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków, cena uzyskana w przetargu zostanie obniżona o 50%. Cena nieruchomości uzyskana w wyniku przetargu (po uwzględnieniu bonifikaty) jest płatna przed zawarciem umowy notarialnej (przenoszącej własność nieruchomości). Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe. Ewentualne wznowienie granic nieruchomości na zlecenie i koszt nabywcy. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie danych z ewidencji gruntów, zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej i wypisem z rejestru gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy, sprzedający nie bierze odpowiedzialności za ewentualnie wynikłe różnice. Publiczne dane z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującego powiat olsztyński (Informacja katastralna powiatu olsztyńskiego), dostępne są pod adresem internetowym: https://powiatolsztynski.geoportal2.pl . W przypadku, gdy przebiegające sieci nadziemne i podziemne lub urządzenia występujące na terenie nieruchomości (ujawnione i nie ujawnione na mapie) kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji, nabywca będzie zobowiązany do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielem sieci. Ponadto, nabywca przejmuje obowiązek usunięcia z nieruchomości ewentualnych użytkowników bezumownych. Dla przedmiotowego terenu nie przeprowadzono badań geotechnicznych podłoża gruntowego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu. Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Biskupcu przy ul.Aleja Niepodległości 2 (sala konferencyjna, I piętro, pok.16). W przetargu mogą brać udział osoby, które w terminie do dnia 13 grudnia 2019 roku, wpłacą na konto Urzędu Miejskiego w Biskupcu Nr 45 1020 3541 0000 5902 0260 8230 PKO Bank Polski S.A. wadium (w pieniądzu) w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miejskiego w Biskupcu najpóźniej w dniu 13 grudnia 2019 roku – pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Uczestnicy przetargu są zobowiązani przedstawić, na żądanie komisji przetargowej: - aktualny dokument potwierdzający tożsamość, - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna, - oryginał potwierdzenia wniesienia wadium. Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo, z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym. Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrają, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wydanie nieruchomości nabywcy nastąpi bezpośrednio po zawarciu umowy sprzedaży (w Zakładzie Nieruchomości Lokalowych Sp.z o.o. w Biskupcu). Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Poprzednie przetargi odbyły się: 11.06.2019 r. i 10.09.2019 r. Budynek można oglądać: 08.11.2019 r. i 09.12.2019 r., w godz. 10:00-10:30. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami Komunalnymi Urzędu (pok.32, tel. 897150144). Kontakt: Urząd Miasta Biskupiec tel: 89 715 01 44 ratusz@biskupiec.pl
Więcej
Lokal użytkowy:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
423,60 m2
Lokalizacja:
województwo: warmińsko-mazurskie powiat: Olsztyński gmina: Biskupiec miejscowość: Biskupiec ulica: Szpitalna

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE biuro na sprzedaż 49m2 biuro Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater
biuro Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater

Apartament w PLATER RESIDENCE. Cenicie Państwo prywatność i swobodę, zakup nieruchomości w PLATER RESIDENCE jest idealnym wyborem. Nasza oferta przedstawia apartament o powierzchni 49,2 m kw usytuo...

biuro na sprzedaż, Warszawa
840 000 zł 835 000 zł
49,20 m2 2 16 972 zł/m2
WYRÓŻNIONE lokal użytkowy na sprzedaż 157m2 lokal użytkowy Warszawa, Mokotów, Pory
lokal użytkowy Warszawa, Mokotów, Pory

Ofertę do sprzedaży stanowi Apartament z możliwością przeznaczenia na hostel o powierzchni 156,63 m2. Lokal zlokalizowany w kameralnym projekcie wybudowanym przez dewelopera Yuniversal Podlaski Sp. z...

Lokal użytkowy na sprzedaż, Warszawa
1 100 000 zł
156,63 m2 5 7 023 zł/m2
WYRÓŻNIONE biuro na sprzedaż 157m2 biuro Warszawa, Mokotów, Pory
biuro Warszawa, Mokotów, Pory

Ofertę do sprzedaży stanowi Apartament z możliwością przeznaczenia na biuro/pracownię/gabinet o powierzchni 156,63 m2. Lokal zlokalizowany w kameralnym projekcie wybudowanym przez dewelopera Yunivers...

biuro na sprzedaż, Warszawa
1 149 000 zł 1 100 000 zł
156,63 m2 5 7 023 zł/m2
WYRÓŻNIONE biuro na sprzedaż 157m2 biuro Warszawa, Mokotów, Pory
biuro Warszawa, Mokotów, Pory

Apartament 5-pokojowy o powierzchni 156,63 m2 zlokalizowany w kameralnym projekcie wybudowanym przez dewelopera Yuniversal Podlaski Sp. z o.o. w samym sercu pięknego Mokotowa. Lokal usytuowany narożn...

biuro na sprzedaż, Warszawa
1 149 000 zł 1 100 000 zł
156,63 m2 5 7 023 zł/m2