To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: śląskie, Żory

Działka na sprzedaż Żory,

1617 m2
110 600 PLN 68 zł/m2
Opis
PREZYDENT MIASTA ŻORY ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Żory, położonych w Żorach przy ulicy Rymera i na terenie tzw. „Żwaki” Opis przedmiotu sprzedaży: 1. Ulica Rymera Obręb Osiny, karta mapy 3, rejestr nr 712, nr księgi wieczystej GL1X/00008104/5 1. działka nr 1238/28 o pow.0,1617 ha, Cena wywoławcza 110.600,00zł 2. działka nr 1239/28 o pow.0,1362 ha, Cena wywoławcza 94.000,00 zł Do cenywylicytowanej danej nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującą stawką. Nieruchomości niezabudowane, położone są w strefie oznaczonej na planie miasta symbolami: G13 MN- „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna” , G3 ZP - „tereny zieleni urządzonej”. 1. Wnioskowane działki znajdują się: - w granicach udokumentowanych złóż: Żory- Warszowice (złoża węgla kamiennego); - w granicach otuliny parku krajobrazowego „Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich”. 2. Przez działki nr 1238/28 i nr 1239/28przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia i obowiązuje w związku z tym strefa ochronną tej sieci. Szerokość strefy i warunki lokalizacji obiektów budowlanych w jej sąsiedztwie należy uzgodnić zdysponentem (właścicielem ) tej sieci. 3. Działki 1238/28 i 1239/28 są niezabudowane i nieogrodzone, ich północno-wschodnie części użytkowane były jako ogródki działkowe i znajdują się na nich nasadzenia roślinne (drzewa, krzewy owocowe), część południowa porośnięta jest zielenią nieuporządkowaną- wysokimi trawami. 4. Działki położone są bezpośrednio przy ulicy Rymera o nawierzchni utwardzonej tłuczniem. Droga przebiega wzdłuż południowej granicy działek. Dojazd do nieruchomości możliwy jest od strony zachodniej poprzez zjazd z drogi powiatowej Alei Jana Pawła II, która stanowi jedną z głównych dróg dojazdowych osiedla lub od strony północnej droga gminna Spółdzielczą a następnie utwardzona ulica Józefa Mikołajca. Zbywający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, przebieg podziemnych mediów, ani żadne wady, które nie są znane sprzedającemu w dniu zbycia nieruchomości. 2. Teren tzw. „Żwaki” Obręb Żory, karta mapy 1, rejestr nr 2255, nr księgi wieczystej GL1X/00006706/1 działka nr 154/22 o pow.0,3425 ha Cena wywoławcza 22.300,00 zł Do ceny wylicytowanej nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującą stawką. Nieruchomość niezabudowana, położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta symbolami: D42 WS – wody powierzchniowe, D29 RZ – łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona. Znajduje się w granicach parku krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” Nieruchomość mieści się w dolinie rzeki Rudy , pomiędzy Rudą a potokiem Woszczyckim, na terenie gospodarstwa rybackiego Żwaki. Działka ma kształt trójkąta, jest pokryta trawą , krzewami i drzewami samosiejkami, brak uzbrojenia w zasięgu 40 m. Brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. W dziale III ww. księgi wieczystej widnieje ograniczone prawo rzeczowe nie dotyczące ww. działki – służebność drogi, prawo drogi, prawo przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja SA oraz prawo przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. Zbywający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, przebieg podziemnych mediów, ani żadne wady, które nie są znane sprzedającemu w dniu zbycia nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 08.09.2021 roku o godz. 10.00 w sali nr 3, na parterzew siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzuna konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 03.09.2021r. W treści przelewu należy podać numer działki oraz imię i nazwisko oferenta/ów lub nazwę firmy przystępujących do przetargu. Wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie w momencie wpływu na rachunek Urzędu Miasta.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczonena poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwróconew ciągu 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym przez Prezydenta Miasta terminie, wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta Żory. Po przeprowadzonym przetargu zostanie niezwłocznie sporządzony protokół, który następnie zostanie podpisany przez Komisję Przetargową i nowonabywcę. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Uczestnicy przetargu winni: 1. legitymować się dowodem osobistym, 2. w przypadku osób fizycznych - w tym prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich zpełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. 3. w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów lub ewidencji – aktualnego wypisu z właściwego rejestru lub ewidencji, stosownego pełnomocnictwa (ewent. zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości), 4. posiadać dowód wpłaty wadium, który równoznaczny jest z zapoznaniem się przez wpłacającego z warunkami i przedmiotem przetargui przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Informacje dodatkowe: · koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg, · wysokość podatku od nieruchomości ustalona zostanie na podstawie wniosku nabywcy, wg stosownej uchwały Rady Miasta, · wszelkie informacje dotyczące zabudowy nieruchomości można uzyskać w Wydziale Urbanistyki i Architektury, · Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać Komisji Przetargowej stosowne pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy, · Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany sali przeprowadzenia przedmiotowego przetargu. Prezydent Miasta Żory zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Powyższe ogłoszenie jest również zamieszczone pod adresem www.bip.zory.pl a lokalizacja nieruchomości na www.geoportal.zory.pl Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta, Aleja Wojska Polskiego 25, pok. nr 310, tel. 32/ 43-48-246. Informuję, że dane osobowe są wykorzystywane w procedurze przetargowej zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z udzieleniem zgody na udostępnienie danych osobowych. Klauzula informacyjna dotycząca RODO jest umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Żory ( http://bip.zory.pl/?c=18435). Kontakt: Urząd Miasta Żory tel: 32 43-48-246 umzory@um.zory.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
1 617 m2
Lokalizacja:
województwo: śląskie powiat: Żory gmina: Żory miejscowość: Żory

Podobne oferty w tej lokalizacji