To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: łódzkie, Zgierz

Działka na sprzedaż Zgierz, Ciosnowska

1157 m2
171 000 PLN 148 zł/m2
Opis
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, w związku z art. 35 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348, z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801) oraz § 6 ust. 1, 3 i 4, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 03 lipca 2019 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, sala 114, odbędzie się: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości gruntowych UWAGA! Na każdą z ww. nieruchomości opisanych w powyższej tabeli odbędzie się odrębna licytacja. Ww. działki stanowią własność Gminy Miasto Zgierz. Dla powyższych działek w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu prowadzona jest księga wieczysta: Nr LD1G/00019293/4 – w której: w dziale I-O wpisano: województwo łódzkie, powiat zgierski, gmina Zgierz M., miejscowość Zgierz; obręb ewidencyjny 102003_1.0140, Proboszczewice; działki numer: 887/17 ul. Zawilcowa 6a, 887/18 ul. Zawilcowa 6, 887/19 ul. Zawilcowa 6b, 887/20 ul. Zawilcowa 6c, 887/21 ul. Ciosnowska 139, 887/22 ul. Ciosnowska 137, 887/24 ul. Zawilcowa 4a, 887/25 ul. Zawilcowa 4, 887/26 ul. Zawilcowa 4b, 887/27 ul. Zawilcowa 4c, 887/28 ul. Ciosnowska 135, 887/29 ul. Ciosnowska 133, 889/1 ul. Zawilcowa 4, 889/2 ul. Zawilcowa 2, 889/3 ul. Karpacka 8, 889/4 ul. Zawilcowa 4b, 889/5 ul. Karpacka 6, 889/6 ul. Zawilcowa 4c, 889/7 ul. Karpacka 4, 889/8 ul. Ciosnowska 133; sposób korzystania: Bp-zurbanizowane tereny niezabudowane; działki numer: 887/23, 889/11 Ciosnowska, 889/12 ul. Karpacka; sposób korzystania: dr-drogi; obszar całej nieruchomości 2,2596 ha; w dziale I-Sp, III i IV wpisów brak. Opis nieruchomości, przeznaczenie oraz sposób ich zagospodarowania: Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości stanowią niezabudowane, niezagospodarowane, nieogrodzone, porośnięte trawami działki gruntu zlokalizowane w dzielnicy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w rejonie ul. Ciosnowskiej, Zawilcowej i Karpackiej. Ww. działki nie posiadają urządzonych zjazdów i wprowadzonych mediów. Mają możliwość uzbrojenia w media instalacyjne znajdujące się na tym terenie, przy czym warunki przyłączeniowe należy uprzednio uzgodnić z gestorami sieci. Nieruchomości mają zapewniony dostęp do dróg gminnych – ulic Ciosnowskiej, Zawilcowej oraz drogi oznaczonej nr ewid. działki 887/23 w obr. Z-140, zaliczonej na mocy uchwały nr VII/65/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 marca 2019 r. do kategorii dróg gminnych, która na chwilę obecną jest nieurządzona. Nabywca nieruchomości ponosić będzie wszelkie obciążenia finansowe związane z uzbrojeniem nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej oraz przystosowaniem i przygotowaniem nieruchomości pod zabudowę. Na sprzedawanych nieruchomościach nie przeprowadzono badań geotechnicznych gruntu mających na celu określenie wytrzymałości gruntu i poziomu wód gruntowych. Dla ww. nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza nieruchomości położone są w jednostce planistycznej nr 11 – „Proboszczewice-Piątkowska”, w obszarze o przeznaczeniu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 11/MN. Dla każdej z ww. nieruchomości wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem wraz z niezbędną infrastrukturą. Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) istnieje możliwość przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz nabywcy nieruchomości. Warunki przetargu: 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w PLN w wyżej określonej wysokości, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Miasto Zgierz Nr 74878300040017230320000108 w Banku Spółdzielczym w Zgierzu, w taki sposób aby najpóźniej w dniu 27 czerwca 2019 r. wpłata ta znajdowała się na ww. rachunku. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej potwierdzenie dokonanej wpłaty wadium oraz: w przypadku osób fizycznych - dokument potwierdzający tożsamość, a w sytuacji reprezentowania innej osoby również stosowne pełnomocnictwo, w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, stosowne pełnomocnictwa. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego - z przedłożeniem pisemnego wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu lub stosownym pełnomocnictwem. Podmioty zagraniczne przystępujące do przetargu obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). 2. Uczestnicy przetargu winni zapoznać się: 2.1. ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości, 2.2 z uwarunkowaniami możliwości zagospodarowania – szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji Urzędu Miasta Zgierza, pok. 225, tel. 42/714 31 91. 3. Uczestnikom, którzy nie zostali wyłonieni w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, wadium zostanie wypłacone w terminie 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu (przy braku innej dyspozycji) na konto, z którego należność została przelana. 4. Cena osiągnięta w przetargu (w tym 23% VAT) pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie w taki sposób, aby znajdowała się na rachunku bankowym organizatora przetargu najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność. 5. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który w wyniku przetargu został wyłoniony jako nabywca nieruchomości, od wpłacenia pozostałej należności i od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. 6. Nabywca nieruchomości pokrywa koszty notarialnej umowy sprzedaży oraz wszelkich wpisów, opłat sądowych. 7. Gmina Miasto Zgierz odstąpi od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, jeżeli osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 8. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym bez jakichkolwiek roszczeń. Wszelkie obciążenia finansowe związane z uzbrojeniem nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej oraz przystosowaniem i przygotowaniem nieruchomości pod zabudowę, jak również wznowieniem i okazaniem geodezyjnych granic nieruchomości oraz uregulowaniem stosunków sąsiedzkich ponosi nabywca. 9. Gmina Miasto Zgierz nie ponosi odpowiedzialności za warunki geotechniczne gruntu, wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane, a także za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla sprzedawanych nieruchomości. 10. Nabywca nieruchomości w trakcie realizacji na niej inwestycji zobowiązany będzie do spełnienia wymogów określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez stosowny organ na wniosek nabywcy. 11. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości naliczanego przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta Zgierza oraz dbania o stan sanitarny działki, jak i jej otoczenia. 12. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu złożyć do Prezydenta Miasta Zgierza skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. Skargę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Zgierza, pok. 1. 13. Organizator przetargu zobowiązany jest zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ww. umowa zostanie zawarta nie później niż 45 dnia licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po dokonaniu wpłaty przez nabywcę. 14. Wydanie nieruchomości nastąpi wraz z podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży, bez okazania granic. 15. Prezydentowi Miasta Zgierza przysługuje prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny. 16. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza, pok. 3, tel. 42/714 31 84. 17. Niniejsze ogłoszenie publikowane jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zgierza, na stronie internetowej pod adresem: www.umz.zgierz.pl (przetargi i konkursy/sprzedaż nieruchomości), na stronie podmiotowej BIP oraz w dzienniku „monitorurzędowy.pl” na stronie internetowej www.monitorurzedowy.pl. Kontakt: Urząd Miasta Zgierz tel: 42/714 31 84 e-urzad@umz.zgierz.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
1 157 m2
Lokalizacja:
województwo: łódzkie powiat: Zgierski gmina: Zgierz miejscowość: Zgierz ulica: Ciosnowska

Podobne oferty w tej lokalizacji