To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: pomorskie, Władysławowo

Działka na sprzedaż Władysławowo, Jachtowa

2431 m2
364 650 PLN 150 zł/m2
Opis
OGŁOSZENIE Burmistrza Władysławowa z dnia 9 stycznia 2020r. w sprawie pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Władysławowie przy ul. Jachtowej, a stanowiącej własność Gminy Władysławowo Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) Burmistrz Władysławowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 150 położonej we Władysławowie przy ul. Jachtowej (obręb ewidencyjny 09, miasto Władysławowo) o powierzchni 2 431m2 Dla wyżej wymienionej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wejherowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku księga wieczysta KW Nr GD2W/00031892/9. Nieruchomość jest niezabudowana i nieuzbrojona, licznie zakrzewiona i częściowo zadrzewiona, a dojazd do niej odbywa się poprzez drogę gminną nieurządzoną i nieutwardzoną przebiegającą po działce nr 141. Przez nieruchomość (wzdłuż jej zachodniej granicy) przebiega infrastruktura techniczna w postaci sieci wodociągowej i sieci gazowej. Wyżej opisana nieruchomość znajduje się na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego WT-3, zgodnie z którym nieruchomość ta położona jest na terenach oznaczonych symbolem 33.MP i przewidzianych pod tereny zabudowy pensjonatowej. Wyżej opisana nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań ani nie jest obciążona. Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi: 364 650,00zł netto (słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100) i powiększona będzie o wielkość podatku VAT w wysokości 23%. Inne informacje: Przetarg odbędzie się dnia 19 marca 2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. gen. J. Hallera 19, w sali nr 319, III piętro, o godzinie 9:00. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 16 marca 2020r., które wynosi 72 000,00zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100). Wpłaty wadium należy dokonać na konto Gminy Władysławowo nr 35 8348 0003 0000 0000 3737 0008 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Pucku Oddział we Władysławowie. O uznaniu, że wadium wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków pieniężnych na ww. konto Gminy Władysławowo. 1. W przetargu mogą brać udział osoby, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. 2. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dokumentów takich jak: oświadczenie o niezaleganiu na dzień 19 marca 2020r. w opłatach lokalnych i podatkach oraz należnościach cywilnoprawnych wobec Gminy Władysławowo (wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia), pełnomocnictwo do reprezentacji (jeżeli uczestnik przetargu nie działa osobiście), dowodu osobistego bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo: wydruk z danych KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także kopii umowy spółki cywilnej w przypadku wspólników spółki cywilnej. 4. Przystąpienie do przetargu oznacza zapoznanie się ze stanem przedmiotu sprzedaży, w tym jego stanem technicznym i funkcjonalnym i przystępujący nie wnosi z tytułu tego stanu żadnych zastrzeżeń i uwag do zbywcy. 5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociażby jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 7. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży. 8. Uczestnicy przetargu, którzy nie wygrali przetargu, otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 9. Burmistrz Władysławowa zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości (wygrywającego przetarg) o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości (wygrywający przetarg) nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanych przez Burmistrza Władysławowa w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 10. Burmistrz Władysławowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnego powodu. Informacja o ewentualnym odwołaniu przetargu podana zostanie niezwłocznie do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny odwołania przetargu, w sposób przewidziany w art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 11. Koszty zawarcia umowy sprzedaży wyżej opisanej nieruchomości będą obciążać nabywcę nieruchomości. 12. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych katastralnych zawartych w ewidencji gruntów, a wznowienie i okazanie granic sprzedawanej nieruchomości możliwe jest na koszt i staraniem nabywcy nieruchomości. Oględzin nieruchomości przewidzianej do sprzedaży można dokonywać po uprzednim uzgodnieniu terminu. Bliższych informacji o nieruchomości przewidzianej do sprzedaży oraz o warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim we Władysławowie przy ul. gen. J. Hallera 19 (pokój nr 319 na III piętrze) lub pod nr tel. (58) 674-54-49, (58) 674-54-48 albo pod adresem e-mail: t.staszewski@wladyslawowo.pl Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia …........................ Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia …........................ Kontakt: Urząd Miasta Władysławowo tel: (58) 674-54-49 grunty@wladyslawowo.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
2 431 m2
Lokalizacja:
województwo: pomorskie powiat: Pucki gmina: Władysławowo miejscowość: Władysławowo ulica: Jachtowa

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 2024m2 działka Piaseczno, Zalesie Dolne
działka Piaseczno, Zalesie Dolne

UWAGA. Zalesie Dolne/Gołków, sprzedamy piękną działkę pod dom jednorodzinny. Wokoło pełna infrastruktura, banki, szkoły przedszkola, apteki, placówki handlowe. Działka bardzo kształtna. Uregu...

Działka na sprzedaż, Piaseczno
728 640 zł
2024 m2 360 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 1990m2 działka Warszawa, Ursynów
działka Warszawa, Ursynów

SUPER DZIAŁKA pod działalność gospodarczą, firmę, klinikę medyczną, stomatologię i mieszkanie inne...... Bardzo dobra lokalizacja, duży ruch samochodowy i pieszy, urocza działka budowlana na pogr...

Działka na sprzedaż, Warszawa
2 200 000 zł
1990 m2 1 106 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 1800m2 działka Jaworowa
działka Jaworowa

SUPER OFERTA !!!!! DZIAŁKA INWESTYCYJNA USŁUGOWO- MIESZKANIOWA Jaworowa ul.Warszawska Działka budowlana, usługowo -mieszkaniowa, położona bezpośrednio przy uL.Warszawskiej. Wszyst...

Działka na sprzedaż, Jaworowa
570 000 zł 549 000 zł
1800 m2 305 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 3520m2 działka Antoninów, Antoninów
działka Antoninów, Antoninów

Działka budowlana o powierzchni 3520m, wymiary 34-112 Media woda miejska, prąd, gaz ok. 50m Treść niniejszego ogłoszenia ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu K...

Działka na sprzedaż, Antoninów
633 600 zł
3520 m2 180 zł/m2