To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: wielkopolskie, Wieleń

Działka na sprzedaż Wieleń,

2446 m2
81 600 PLN 33 zł/m2
Opis
BURMISTRZ WIELENIA o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 1648, księga wieczysta Nr PO2T/00022134/2 położonej w obrębie ewidencyjnym 300208_4.0001, M.WIELEŃ, stanowiącej mienie gminy Wieleń. Nieruchomość gruntowa położona jest w obrębie ewidencyjnym Wieleń, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wielenia działka nr 1648 stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana. Teren równy, pojedyncze drzewa. Kształt i wielkość nieruchomości określa się jako dobry. – kształt działki nieregularny, sąsiednie nieruchomości posiadają dostęp do sieci uzbrojenia: energia elektryczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna. Zagospodarowanie działki ocenia się na średnim poziomie. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się głównie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz w dalszym zabudowa usługowo- produkcyjna i składowa. Przedmiotowa nieruchomość nie jest uzbrojona. Sąsiednie nieruchomości usytuowane są w strefie uzbrojenia w energię elektryczną, sieć wodociągową i sieć kanalizacyjną. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. DZIAŁKA NR 1648 o pow. 0,2446 ha cena wywoławcza 81.600,00 zł (netto) Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %. Przetarg ustny (licytacja) odbędzie się w dniu 27 października 2020 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Wieleniu sala Nr 14. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) i Zarządzeniem Nr 99/2016 Burmistrza Wielenia z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do zbycia, oddania w najem lub dzierżawę gminnych nieruchomości. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. kwotę 8.160,00 zł. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Wieleniu Nr 97 1020 4027 0000 1102 1281 5439 Bank PKO BP S.A., nie później niż 3 dni przed dniem przetargu tj. do 23 października 2020r. (włącznie). Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek. Przy wpłacie wadium należy wpisać tytuł wpłaty: „Przetarg – działka nr 1648” oraz dane wpłacających, muszą być zgodne z danymi uczestnika przetargu. W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wnosić przez obojga małżonków. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej, w przypadku cudzoziemców - osób prawnych odpis z właściwego rejestru uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego (wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy). Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielczości majątkowej, do dokonania czynności przetargowych (licytacji) konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, przedkładając zgodę (notarialną) drugiego małżonka do dokonania czynności przetargowej – licytacji. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 1920 r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r. poz. 2278), powinien, w przypadkach określonych ustawą, przed zawarciem warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości przedłożyć zezwolenie Ministra Straw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda jest wymagana, pod rygorem utraty wadium. Uczestnik przetargu, przed przystąpieniem do przetargu obowiązany jest złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia oraz zapoznania się z przedmiotem przetargu. Każdy uczestnik postępowania przetargowego przed przystąpieniem do przetargu musi przedłożyć do wglądu komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Wadium wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi i zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium zwraca się na wniosek biorącego udział w przetargu. Oferent który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy. Postąpienie przy licytacji wynosić będzie minimum 1% z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw czy też umów na rzecz osób trzecich. Właściwy organ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu. Uwaga! Prawo własności nieruchomości zbywane jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe, a Nabywca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Zbywającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni zbywanych nieruchomości, jeżeli po zbyciu geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach Starostwa Powiatowego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Nabywcy. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wieleniu ul. Kościuszki 34, pokój nr 27, tel. 067 2531530, www.bip.wielen.pl. www.wielen.pl Osoby przystępujące do przetargu winny zapoznać się z regulaminem przetargu (pokój numer 27). Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 25 września 2020 roku do 27 października 2020 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej monitorurzedowy.pl. Burmistrz Wielenia mgr Elżbieta Rybarczyk Kontakt: Urząd Miasta Wieleń tel: 067 2531530 burmistrz@wielen.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
2 446 m2
Lokalizacja:
województwo: wielkopolskie powiat: Czarnkowsko-Trzcianecki gmina: Wieleń miejscowość: Wieleń

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 750m2 działka Mężyk
działka Mężyk

Na sprzedaż 2 działki w Mężyku (województwo wielkopolskie, powiat czarnowsko - trzcianecki, gmina Wieleń) o łącznej powierzchni 750 m 2 . Polecam na sprzedaż 2 działki o powierzchniach...

Działka na sprzedaż, Mężyk
Do schowka
Zwiń
61 000 zł
750 m2 81 zł/m2
WYRÓŻNIONE OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 348m2 działka Mężyk
działka Mężyk

Na sprzedaż działka w Mężyku (województwo wielkopolskie, powiat czarnowsko - trzcianecki, gmina Wieleń) o powierzchni 348 m 2 . Polecam na sprzedaż działkę o powierzchni: 348 m 2 ...

Działka na sprzedaż, Mężyk
Do schowka
Zwiń
29 000 zł
348 m2 83 zł/m2
WYRÓŻNIONE OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 402m2 działka Mężyk
działka Mężyk

Na sprzedaż działka w Mężyku (województwo wielkopolskie, powiat czarnowsko - trzcianecki, gmina Wieleń) o powierzchni 402 m 2 . Polecam na sprzedaż działkę o powierzchni: 402 m 2 ...

Działka na sprzedaż, Mężyk
Do schowka
Zwiń
34 000 zł
402 m2 85 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 3969m2 działka Mężyk
działka Mężyk

Na sprzedaż działki leśne w Puszczy Noteckiej przy Jeziorze Mileczki na trasie Mężyk - Biała. Działki o powierzchni 4x 3969 m2 oraz 4815 m2, możliwość zakupu zarówno pojedynczych działek jak i całego...

Działka na sprzedaż, Mężyk
Do schowka
Zwiń
158 760 zł 79 380 zł
3969 m2 20 zł/m2