Działka 42 m2, Tałty
2 000 zł 47,62 zł/m2
Kontakt

Działka budowlana na sprzedaż Tałty - 42 m2

Cena 2 000 47,62 zł/m2
Sprawdź ratę kredytu >>

Więcej informacji

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Polska Spółka Gazownictwa sp. Z 0.0. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42A; 10-409 Olsztyn OGŁOSZENIE , O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ: NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W TAŁTACH OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA GRUNTU NR 2/1 O POWIERZCHNI 42 M2, BĘDĄCEJ W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM POLSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA SP. Z O.O , DLA KTÓREJ SĄD REJONOWY W MRĄGOWIE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH PROWADZI KSIĘGĘ WIECZYSTĄ NR OL1M/000pokaż telefon I. Miejsce przetargu: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A; 10-409 Olsztyn. Il. Termin przetargu: otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.10.2019 r. godzina 11:05. Ill. Forma i tryb zbycia: przetarg pisemny nieograniczony Iv. Nazwa i siedziba Zbywcy: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedziba w Tarnowie, przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie V. Przedmiotem przetargu jest: a) prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 2/1 o powierzchni 42 m2; Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr OL1M/000pokaż telefon. Szczegółowy opis i charakterystyka nieruchomości została przedstawiona w Specyfikacji Warunków Sprzedaży. Zgodnie z treścią decyzji nr G.Il.7224-4/5/94 z dn.28.12.1994 r. brak jest informacji o celu oddania działki gruntu nr 2/1 w użytkowanie wieczyste. VI. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.265,30 zł netto (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 30/100). Na dzień ogłoszenia postępowania transakcja sprzedaży nieruchomości podlega obligatoryjnemu zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy VAT. Wadium w wysokości 63,27 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy złote 27/100), należy wpłacić na konto: Banku PeKaO SA: 97 1240 62pokaż telefon w terminie do dnia 24.10.2019 r. Wadium przepada na rzecz zbywcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz że wadium przepada na rzecz zbywcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty przelewem na rachunek wskazany przez każdego z uczestników przetargu. VII. Ofertę w formie pisemnej przygotowaną zgodnie ze Specyfikacją Warunków Sprzedaży należy złożyć do dnia 25.10.2019 r. do godz. 11:00 w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Tałtach oznaczonej jako działka nr 2/1, będącej w użytkowaniu wieczystym Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Nie otwierać do dnia 25.10.2019 r. do godz. 11:05” wsekretariacie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42A; 10-409 Olsztyn lub listownie na podany adres: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42A; 10-409 Olsztyn. Decyduje data i godzina Strona 1 z3 VIII. 5 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA wpływu oferty do Oddziału. Złożona przez uczestnika przetargu oferta jest wiążąca przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert, chyba że za zgodą stron termin związania ofertą zostanie przedłużony. Niezłożenie oferty w wymaganej formie w zamkniętej kopercie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Oferent ma prawo do wycofania swojej oferty oraz zwrotu wadium, jeżeli złoży w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu jako miejsce składania ofert, przed ustalonym w ogłoszeniu o przetargu terminem otwarcia ofert, pisemny wniosek o wycofanie swojej oferty wraz z podaniem nr rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot wadium. O wynikach przetargu oferenci zostaną zawiadomieni pisemnie niezwłocznie po jego zakończeniu. Zastrzega się prawo do zmiany lub odwołania warunków przetargu, zakończenia przetargu w każdym czasie bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny oraz do unieważnienia przetargu. Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w terminie i na warunkach uzgodnionych ze Zbywającym. Odstąpienie od zawarcia umowy bądź nieuiszczenie ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez Zbywającego powoduje utratę praw wynikających ze złożenia oferty oraz utratę wadium. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Zbywający poinformuje oferentów o trybie w jakim będzie kontynuowany przetarg wraz z podaniem terminu i miejsca licytacji lub terminu i miejsca dostarczenia oferty. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi pod warunkiem, że podmioty i organy administracji do tego uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź umowy nie skorzystają z przysługującego im prawa pierwokupu, w przypadku, gdy zachodzą ustawowe lub umowne przesłanki do skorzystania z prawa pierwokupu. Warunki dopuszczenia do przetargu zostały wskazane w Specyfikacji Warunków Sprzedaży, która stanowi integralną część niniejszego Ogłoszenia. Specyfikacja Warunków Sprzedaży jest dostępna w siedzibie Oddziału Zakładu Gazowniczego w Olszynie, ul. Lubelska 42A, Dział Nieruchomości i Transportu, | piętro pok. nr 119 oraz na stronie internetowej Spółki http://www.psgaz.pl/ zakładka Dla Kontrahenta/ Nieruchomości i majątek na sprzedaż/Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie. XVI. Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 — 13:00 w siedzibie Oddziału ul. Lubelska 42A w Olsztynie — Dział Nieruchomości i Transportu pok. nr 119 lub pod numerem tel. 895pokaż telefon. Wizji nieruchomości można dokonać w obecności osoby reprezentującej sprzedającego po uprzednim uzgodnieniu terminu. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodoQ©psgaz.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji transakcji sprzedaży nieruchomości i są niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (RODO Art. 6, ust. 1, lit.b). Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być kancelarie prawne, firmy doradcze, dostawcy systemów informatycznych współpracujący z Administratorem. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa nałożonych na Administratora oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy. Przewodniczący Komisji Przetargowej Ludwina Paszkiewicz
Numer oferty: ZSlc-00000309
Osoba odpowiedzialna zawodowo: GC Trader
Nr licencji zawodowej: brak danych
Zwiń opis

Kategoria:
Działki i grunty na sprzedaż
Lokalizacja:
Tałty
Cena:

2 000 zł

Cena za m2
47,62 zł/m2
Rodzaj działki:
budowlana
Liczba pokoi:
0
Piętro:
Parter
Liczba pięter w budynku:
0
Rok budowy:
0
Powierzchnia całkowita:
42 m2
Powierzchnia działki:
42 m2
Lokalizacja:
województwo: warmińsko-mazurskie powiat: Mrągowski miejscowość: Tałty
Numer oferty:
ZSlc-00000309


Mapa

Podobne nieruchomości