Działka 92,0m2, Sztum, Osińskiego
22 400 zł 243,48 zł/m2

POWIERZCHNIA

92 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Sztum, dnia 27.08.2021 BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej. Działka nr: 573/24 – obręb 2 miasta Sztum, ul. Osińskiego Księga wieczysta: GD2I/000pokaż telefon Powierzchnia: 0,0092 ha Opis nieruchomości: Działka niezabudowana o regularnym kształcie, dojazd z drogi gminnej, dostępne uzbrojenie: instalacja wodna, kanalizacyjna, elektryczna. Działka położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i handlowo – usługowej oraz bulwaru nad jeziorem. Przeznaczenie nieruchomości: Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem „Centrum Miasta Sztum” (Uchwała XVII/117/07 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20.12.2007 r.) i oznaczona jest symbolem B28/UH/MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz usługi i handel. Udział pow. zabudowy do pow. działki nie może być większy niż 70%, udział pow. biologicznie czynnej do pow. działki nie może być mniejszy niż 5%. Maksymalna wysokość budynku do 3 kondygnacji, dopuszcza się lokalizację zabudowy przy granicy działki. Działka znajduje się w obszarze zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków i należy stosować min. poniższe zasady: 1. prowadzenie wszelkich prac ziemnych w granicach obszaru objętego ochroną wymaga uzyskania opinii Muzeum Archeologicznego w Gdańsku oraz zgody WKZ w Gdańsku celem określenia zakresu niezbędnych do wykonania archeologicznych badań ratowniczych poprzedzających planowane prace; 2.wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagające pozwolenia na budowę lub zmiany sposobu użytkowania oraz wszelkie remonty, przebudowy i adaptacje obiektów nieruchomych objętych ochroną należy prowadzić w uzgodnieniu z WKZ. Cena wywoławcza: 22 400 zł + VAT* * Sprzedaż podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 685) i jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług VAT w stawce 23%. Wadium – 10% ceny wywoławczej: 2 240 zł Podstawa Sprzedaży: Uchwała XXX.244.2021 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2021 Dodatkowe koszty: Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej Terminy poprzednich przetargów: I przetarg: 20.08.2021 Informacje dodatkowe I. Obowiązki nabywcy Nabywca nieruchomości zobowiązuje się do zabudowania nieruchomości okresie 4 lat i 6 mc-y od daty zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą XVII/117/07 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20.12.2007 r. Za spełnienie warunku zabudowy należy rozumieć uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. II. Kary umowne 1. W przypadku niedotrzymania warunku zabudowy w terminie 4 lat i 6 mc-y od daty zawarcia umowy notarialnej nabywca nieruchomości lub jego następca prawny zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Gminie Sztum kary umownej w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), z tytułu uchybienia terminowi zabudowy nieruchomości, za każdy rozpoczęty rok po upływie terminu jej zabudowy, płatnej w terminie 30 dni od daty upływu pierwszego i każdego kolejnego rocznego terminu. 2. W przypadku poniesienia przez Gminę szkody przewyższającej karę umowną gmina ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 3. Nabywca będzie mógł się ubiegać o wydłużenie terminu na wykonanie zobowiązania w przypadku rozpoczęcia prac budowlanych oraz zaistnienia niezależnych od nabywcy okoliczności, które utrudniają lub czasowo ograniczają wykonanie zobowiązania. Wniosek o wydłużenie terminu wykonania zobowiązania należy złożyć w formie pisemnej. 4. Co do obowiązku zapłaty kary umownej nabywca nieruchomości poddaje się egzekucji z art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego. III. Zbycie nieruchomości przed wykonaniem zobowiązań 1. W przypadku zbycia nieruchomości lub jej części w obrocie wtórnym przed zrealizowaniem zobowiązań określonych w umowie notarialnej zawartej z Gminą Sztum odsprzedający sceduje przyjęte umową zobowiązania na kupującego. Brak przejęcia zobowiązań przez następcę prawnego pierwotnego kupującego, będzie skutkować dochodzeniem przez Gminę Sztum roszczeń finansowych od sprzedającego oraz zobowiązań wywiązania się z terminu zakończenia zabudowy. 2. W przypadku sprzedaży albo przeniesienia własności kupionej nieruchomości pod innym tytułem prawnym przez Kupującego lub dalszych następców prawnych, Kupujący przyjmuje na siebie solidarną odpowiedzialność za uchybienie terminowi zabudowy przez następców prawnych. Zobowiązanie to dotyczy także dalszych następców prawnych w ciągu następstwa prawnego. IV. Prawo odkupu nieruchomości 1. W terminie 5 lat od daty zawarcia umowy notarialnej Gminie Sztum przysługuje prawo odkupu nieruchomości, w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia zabudowy nieruchomości. Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Nieruchomość będąca przedmiotem niniejszego przetargu wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy zapewnia, że nie toczy się postępowanie administracyjne ani sądowe kwestionujące prawidłowość nabycia nieruchomości przez Gminę Sztum. Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. 01.07.2021 r. Wniosków nie złożono. Przetarg odbędzie się 1 października 2021 (piątek) o godz. 10:00 w sali nr 33 Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie w Banku Spółdzielczym numer 19 8309 00pokaż telefon, w taki sposób aby najpóźniej w dniu 28.09.2021 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym urzędu. - wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. - wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. - wadium zostaje zwrócone nie później jak w ciągu trzech dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia wynikiem negatywnym, nie wygrania przetargu. Do przetargu mogą przystąpić osoby prawne i osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie lub osoby zagraniczne (nie posiadające zadłużeń wobec gminy Sztum), które wpłacą wadium w wysokości i terminie podanym w ogłoszeniu. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej: a) dowód wpłaty wadium b) osoby fizyczne – dokumentu potwierdzającego tożsamość, c) w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie wpisu CEIDG, d) w przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. e) jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Ustalona w drodze przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie przed dniem podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. urzędu przed zawarciem umowy. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy. W przypadku gdy nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu i nie podpisze umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację do publicznej wiadomości. Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać pod nr tel. 55 6pokaż telefon. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum w okresie od dnia 27.08.2021 r. do 01.10.2021 r. oraz na stronie internetowej urzędu (bip.sztum.pl) i Monitora Urzędowego (www.monitorurzedowy.pl). Burmistrz Miasta i Gminy Sztum mgr Leszek Tabor Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Sztum tel: 55-6pokaż telefon
Numer oferty: 30881/3186/OGS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Sztum, Osińskiego

Podobne nieruchomości