To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: pomorskie, Sztum

Działka na sprzedaż Sztum,

929 m2
67 750 PLN 73 zł/m2
Opis
IMV.6840.12.3.2020.2021 Sztum, dnia 03.02.2021 BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym 0003 miasta Sztum, będącej własnością gminy Sztum, ujawnionej w księdze wieczystej GD2I/00000088/2 Działka nr 308 obręb 0003 miasta Sztum Powierzchnia 0,0929 ha Opis nieruchomości Działka niezabudowana o regularnym kształcie położona na osiedlu domów jednorodzinnych, dojazd z drogi gminnej, w sąsiedztwie znajduje się sieć wodociągowa, elektroenergetyczna, gazowa. Przeznaczenie nieruchomości Działka leży na obszarze objętym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego i znajduje się w jednostce Mu – obszary istniejącej i projektowanej ekstensywnej zabudowy mieszkaniowo – usługowej. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Cena wywoławcza 67 750,00 zł Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568 ze zm.) Wadium – 10% ceny wywoławczej 6 775,00 zł Podstawa Sprzedaży Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie XXIV.187.2020 z dnia 30 września 2020 r. Dodatkowe koszty Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Nieruchomość będąca przedmiotem niniejszego przetargu wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy zapewnia, ze nie toczy się postępowanie administracyjne ani sądowe kwestionujące prawidłowość nabycia nieruchomości przez Gminę Sztum. Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. 11.01.2021 r. Wniosków nie złożono. Przetarg odbędzie się dnia 09 marca (wtorek) 2021 r. o godz. 10:00 w sali „czekoladowej” Sztumskiego Centrum Kultury przy ul. Reja 13 w Sztumie. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie w Banku Spółdzielczym numer 19 8309 0000 0000 0042 2000 0040, w taki sposób aby najpóźniej w dniu 05 marca 2021 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym urzędu. - wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. - wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. - wadium zostaje zwrócone nie później jak w ciągu trzech dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia wynikiem negatywnym, nie wygrania przetargu. Do przetargu mogą przystąpić osoby prawne i osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie lub osoby zagraniczne (nie posiadające zadłużeń wobec gminy Sztum), które wpłacą wadium w wysokości i terminie podanym w ogłoszeniu. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej: a) dowód wpłaty wadium b) osoby fizyczne – dokumentu potwierdzającego tożsamość, c) w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie wpisu CEIDG, d) w przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. e) jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Ustalona w drodze przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie przed dniem podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. urzędu przed zawarciem umowy. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy. W przypadku gdy nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu i nie podpisze umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, unieważnienia z ważnej przyczyny oraz do zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu, z uprzednim poinformowaniem uczestników przetargu. Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać pod nr tel. 55 640 63 62. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum w okresie od dnia 04.02.2021 do dnia 04.03.2021 oraz na stronie internetowej urzędu (bip.sztum.pl) i Monitora Urzędowego (www.monitorurzedowy.pl). Burmistrz Miasta i Gminy mgr Leszek Tabor Sporządziła: Jowita Szlacht Dnia 03.02.2021 r. Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Sztum tel: 55-640-63-62 sztum@sztum.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
929 m2
Lokalizacja:
województwo: pomorskie powiat: Sztumski gmina: Sztum miejscowość: Sztum

Podobne oferty w tej lokalizacji

OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 5591m2 działka Sztum, Stefana Czarnieckiego
działka Sztum, Stefana Czarnieckiego

LOKALIZACJA Sztum, ul. Czarnieckiego, Spokojna Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta przy ul. Spokojnej i Czarnieckiego przy osiedlu domów jedno i wielorodzinnych. Teren jest bardz...

Działka na sprzedaż, Sztum
Do schowka
Zwiń
1 845 000 zł
5591 m2 330 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 1000m2 działka Zajezierze, Sztum
działka Zajezierze, Sztum

Na sprzedaż działka budowlana położona w Zajezierzu niedaleko Sztumu. Główne atuty nieruchomości: • cicha i spokojna okolica • z dobrym dojazdem • uzbrojona W skład nieruchomości wchodzi też: • udzi...

Działka na sprzedaż, Zajezierze
Do schowka
Zwiń
63 000 zł
1000 m2 63 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 5591m2 działka Sztum
działka Sztum

Nieruchomość gruntowa o pow. 5 591 m2 przeznaczona pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną oraz usługową położona w Sztumie przy ul. Czarnieckiego/ Spokojna. Teren objęty MPZP (symbol MU.02) o szacowane...

Działka na sprzedaż, Sztum
Do schowka
Zwiń
1 540 000 zł
5591 m2 275 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 1386m2 działka Sztum, Zacisze
działka Sztum, Zacisze

Przedmiotem oferty jest sprzedaż działki zabudowanej o powierzchni 1.386m2, wraz z budynkami usługowymi, położonej w miejscowości Kępina, gmina Sztum, powiat sztumski. Posesja ogrodzona, podjazd oraz...

Działka na sprzedaż, Sztum
Do schowka
Zwiń
545 000 zł
1386 m2 393 zł/m2