Działka 2537,0m2, Sztum
148 500 zł 58,53 zł/m2

POWIERZCHNIA

2 537 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Sztum, dnia 14.09.2021 BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sztum, wymienionych poniżej: DZIAŁKA NR 138/2 OBRĘB 0003 MIASTA SZTUM Księga wieczysta GD2I/000pokaż telefon Powierzchnia 0,2537 ha Opis nieruchomości Działka niezabudowana, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, bliskość jeziora, dojazd z drogi gminnej. Dostępne uzbrojenie: sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, gazowa. Przeznaczenie nieruchomości Część działki (pow. ok 0,1475 ha) leży na obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego B5MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, pozostała część (o pow. ok. 0,1062 ha) położona jest na obszarze objętym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Mu – obszary istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowo- usługowej. Cena wywoławcza 148 500 zł + VAT od wartości powierzchni objętej Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem Vat na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r, poz. 685) Wadium – 10% ceny wywoławczej 14 850 zł Podstawa Sprzedaży Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie XXIII.174.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r Dodatkowe koszty Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej Terminy poprzednich przetargów I przetarg: 07.06.2021 DZIAŁKA 293 OBRĘB 0003 MIASTA SZTUM Księga wieczysta GD2I/000pokaż telefon Powierzchnia 0,1994 ha Opis nieruchomości Działka niezabudowana, położona na osiedlu domów mieszkalnych jednorodzinnych, dojazd z drogi gminnej, w sąsiedztwie znajduje się sieć wodociągowa, elektroenergetyczna, gazowa. Przeznaczenie nieruchomości Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 41/2019, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego z poddaszem użytkowym oraz garażem w bryle budynku. Cena wywoławcza 134 396 + VAT Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem Vat na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r, poz. 685) Wadium – 10% ceny wywoławczej 13 440 zł Podstawa Sprzedaży Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie XXI.159.2020 z dnia 02 lipca 2020 r. Dodatkowe koszty Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej Terminy poprzednich przetargów I przetarg: 07.06.2021 Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Nieruchomość będąca przedmiotem niniejszego przetargu wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy zapewnia, ze nie toczy się postępowanie administracyjne ani sądowe kwestionujące prawidłowość nabycia nieruchomości przez Gminę Sztum. Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. 11.01.2021 r. Wniosków nie złożono. Przetarg na działkę 138/2 ul. Fiszera odbędzie się dnia 20 października 2021 (środa) o godz. 10:00 w sali nr 33 Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39 Przetarg na działkę 293 os. Na Wzgórzu odbędzie się dnia 20 października 2021 (środa) o godz. 10:30 w sali nr 33 Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie w Banku Spółdzielczym numer 19 8309 00pokaż telefon, w taki sposób aby najpóźniej w dniu 18.10.2021 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym urzędu. - wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. - wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. - wadium zostaje zwrócone nie później jak w ciągu trzech dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia wynikiem negatywnym, nie wygrania przetargu. Do przetargu mogą przystąpić osoby prawne i osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie lub osoby zagraniczne (nie posiadające zadłużeń wobec gminy Sztum), które wpłacą wadium w wysokości i terminie podanym w ogłoszeniu. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej: a) dowód wpłaty wadium b) osoby fizyczne – dokumentu potwierdzającego tożsamość, c) w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie wpisu CEIDG, d) w przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. e) jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Ustalona w drodze przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie przed dniem podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. urzędu przed zawarciem umowy. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy. W przypadku gdy nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu i nie podpisze umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, unieważnienia z ważnej przyczyny oraz do zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu, z uprzednim poinformowaniem uczestników przetargu. Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać pod nr tel. 55 6pokaż telefon. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum w okresie od dnia 14.09.2021 do dnia 20.10.2021 oraz opublikowano na stronie internetowej urzędu (bip.sztum.pl) i Monitora Urzędowego (www.monitorurzedowy.pl). Burmistrz Miasta i Gminy mgr Leszek Tabor Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Sztum tel: 55-6pokaż telefon
Numer oferty: 31030/3186/OGS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Sztum

Podobne nieruchomości