To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: dolnośląskie, Szczawno-Zdrój

Działka na sprzedaż Szczawno-Zdrój, Kolejowa

630 m2
60 000 PLN 95 zł/m2
Opis
BURMISTRZ SZCZAWNA-ZDROJU na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r.poz.1899 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1490) oraz zarządzenia nr 136/2021 Burmistrza Szczawna – Zdroju z dnia 06.10.2021r. OGŁASZA pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdrój przy ul. Kolejowej obręb Szczawno-Zdrój 2, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 355/17 o pow. 0,0630 ha, objętej księgą wieczystą nr SW1W/00045686/8. Cena wywoławcza nieruchomości: 60.000,- zł + podatek VAT 23% Przetarg odbędzie się dnia 11 stycznia 2022 roku o godz. 11:00, w sali nr 27 Urzędu Miasta Szczawna-Zdroju ul. Kościuszki 17. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 6.000,- zł (słownie: sześć tysięcy złotych) na konto Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój - PKO BP SA O/Wałbrzych Nr 76 1020 5095 0000 5102 0011 4264. Wadium wniesione w pieniądzu winno zostać uznane na rachunku gminy nie później niż w dniu 4 stycznia 2022 r. Uwagi dodatkowe: • o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej tj. 600,-zł (słownie: sześćset złotych), • wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przepada na rzecz sprzedającego, • wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przeprowadzenia przetargu, • koszty transakcji ponosi strona kupująca, • termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przetargu, • cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, • uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości (elektroniczna forma dowodu osobistego nie stanowi dokumentu potwierdzającego tożsamość); potwierdzenie wniesienia wadium; aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, numer NIP; odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny mieć formę pisemną (papierową). • w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017.,poz.2278), • cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana, • zainteresowani mogą brać udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocników, którzy posiadają odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych, • nieruchomość nie jest obciążona prawami rzeczowymi ograniczonymi oraz prawami i roszczeniami osób trzecich, z dniem 18.11.2021r. upłynął termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, • dla przedmiotowego terenu nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego Szczawna-Zdroju, nie wydano również decyzji o warunkach zabudowy, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren określony jest jako strefa mieszkaniowa, • zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jest symbolem: „RIVb” -grunty orne o pow. 0.0630 ha, • lokalizacja inwestycji w granicach użytków rolnych sklasyfikowanych jako RIVb, nie wymaga uzyskania zgody na zmianę gruntów na cele nierolnicze, w myśl art.7 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 1326), • zgodnie z art. 11 ustawy inwestor zobowiązany jest do złożenia do Starosty Wałbrzyskiego wniosku i uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie trwałe lub nietrwale z produkcji rolniczej powierzchni użytków rolnych zajętych pod realizowaną inwestycję, • dojazd do nieruchomości od ul. Kolejowej, wjazdem z drogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 71 oraz działkę nr 63 obręb Szczawno-Zdrój 1, • w ulicy Kolejowej biegną sieci: gazowa, wodociągowa i elektroenergetyczna, o warunki techniczne, przyłączenie do sieci należy wystąpić do właścicieli mediów. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych działki, w granicach której nieruchomość jest położona. Burmistrz Szczawna-Zdroju zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionych przyczyn. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490, z późn. zm.). Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 37,36 w Urzędzie Miejskim Szczawna-Zdroju ul. T. Kościuszki 17, tel. 74 849-39-37,74 849-39-36, Szczawno-Zdrój 2021-11-22 Kontakt: Urząd Miasta Szczawno-Zdrój tel: 74/ 849-39-37 promocja@szczawno-zdroj.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
630 m2
Lokalizacja:
województwo: dolnośląskie powiat: Wałbrzyski gmina: Szczawno-Zdrój miejscowość: Szczawno-Zdrój ulica: Kolejowa

Podobne oferty w tej lokalizacji