To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: pomorskie, Starnice

Działka na sprzedaż Starnice,

14837 m2
59 000 PLN 4 zł/m2
Opis
RGNPP.6840.86.2019.AL Dębnica Kaszubska, dn. 09.09 .2019 WÓJT GMINY DĘBNICA KASZUBSKA OGŁASZA II PRZETARG OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI ROLNEJ W STARNICACH, POWIAT SŁUPSKI, WOJEWÓDZTWO POMORSKIE O POWIERZCHNI 1,4837 ha cena wywoławcza: 59 000 zł wadium w wysokości 6000 zł płatne w terminie do dnia 08.10 .2019 termin przetargu: 11.10.2019 r., godz. 9:30 II przetarg ograniczony na sprzed aż działki oznaczonej nr 58 o powierzchni 1,4837 ha, położonej w Starnicach, gmina Dębnica Kaszubska, powiat słupski, woj. pomorskie. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Gminy Dębnica Kaszubska nr XLI/296/2014 z dnia 26 marca 2014 r.) przewiduje obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Księga wieczysta: SL1S/00034734/0, brak wpisów w dziale III i IV. Data I przetarg u: 09.08.2019 r. Lokalizacja ogólna: Nieruchomość położona w miejscowości Starnice. Odległość do Słupska wyn osi ok. 21 km, do centrum Dębnicy Kaszubskiej ok. 7 km. Nieruchomość otaczają liczne pola uprawne oraz lasy. W odległości ok. 150 m. znajdują się budynki mieszkalne, natomiast w odległości ok. 400 m. znajduje si ę akwen wodny. Lokalizacja szczegółowa: Dojazd: droga z gruntu rodzimego, przejezdna. Uzbrojenie terenu: w pobliżu działki znajduje się sieć telekomunikacyjna oraz kanalizacyjna. Użytek i klasa bonitacyjna: ŁV: 0,5990 ha, Bz: 0,8847 ha Mapa glebowa: Teren znajduje się w obszarze otuliny Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. Dla obszaru na którym znajduje się przedmiotowa działka wydana została Decyzja o lokalizacji celu publicznego nr PP.6733.2.2011 z 2011-08-04 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami. INFORMACJE O PRZETARGU Warunki uczestnictwa w przetargu: W związku z tym, iż przy nabyciu nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustaw y z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2018 poz. 1405 ze zm.) nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, tj. osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkała w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząc a przez ten okres osobiście to gospodarstwo. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych. Przy ustalani u powierzchni użytków rolnych, będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności. Uważa się, że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli: - pracuje w tym gospodarstwie, - podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie. Uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała: - wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, średnie branżowe lub wyższe lub - tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie, lub - wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończyła studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem , albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 let ni staż pracy w rolnictwie, lub - wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5 letni staż pracy w rolnictwie. Za staż pracy uznaje się okres w którym osoba fizyczna: - podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub - prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub - była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub - wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej, lub rolnej, lub - odbyła staż o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2018 poz. 1265 t.j. ze zm.) obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej III. Osoba zostanie zakwalifikowana do wzięcia udziału w przetargu jeśli: 1. W Wniesie gotówką wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) na podane konto na podane konto bankowe Gminy Dębnica Kaszubska nr 25 9315 0004 0060 0444 2000 0100. do 8 października 2019r. Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygrał podlega zwrotowi na jego rzecz. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. 2. Zgłosi chęć uczestnictwa w przetargu i dołączy dokumenty: 1) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, 2) oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, poświadczone przez wójta (burmistrza, o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) prezydenta miasta) –– WZÓR 1 załączony do ogłoszenia,WZÓR 1 załączony do ogłoszenia, 3) oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanych wieczyście, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego –– WZÓR 2 i 3 załączony do ogłoszenia, 4) oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych (WZÓR 4 załączony do ogłoszenia) i dowód potwierdzający posiadanie tych kwalifikacji, tj.: - posiadanie wykształcenia rolniczego zasadniczego zawodowego, zasadniczego branżowego, średniego, średniego branżowego, lub wyższego lub - posiadanie tytułu kwalifikacyjnego lub tytułu zawodowego, lub tytułu zawodowego mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiadanie co najmniej 3--letniego stażu pracy w rolnictwie lub - posiadanie wykształcenia wyższego innego niż rolnicze i posiadanie co najmniej 3-letniego stażu pracy w rolnictwie albo wykształcenia wyższego innego niż rolnicze i ukończenie studiów podyplomowych w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenia średniego lub średniego branżowego inne niż rolnicze i posiadanie co najmniej 3--letniego stażu pracy w rolnictwie lub - posiadanie wykształcenia podstawowego, gimnazjalnego, zasadniczego zawodowego lub zasadniczego branżowego innego niż rolnicze i posiadanie co najmniej 5--letniego stażu pracy w rolnictwie. Kwalifikacje rolnicze wraz z wykazem niezbędnych dokumentów określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. 2012 r. poz. 109 ze zmianami). Dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych zgodnie z art. 7 ust 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego mogą być również odpowiednie dokumenty wydane przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz konfederacji Szwajcarskiej. Dowód wpłaty wadium wraz z dokumentami, o których mowa wyżej, należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Drugi przetarg ustny ograniczony –– Starnice, działka nr 58” ” w sekretariacie Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76--248 Dębnica Kaszubska. Dokumenty winny być złożone w oryginale, dopuszcza się również kopie, których oryginały należy przedłożyć do wglądu komisji przetargowej w dniu przetargu. Komisja przetargowa określi osoby, które zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu oraz osób, które nie złożyły wszystkich wymaganych dokumentów, zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska , na I piętrze ( przy pok. Nr 16), w dniu 09.10.2019 r. o godz. 12.00. Cudzoziemiec chcący wziąć udział w przetargu powinien posiadać pisemne zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie przedmiotowej nieruchomości, chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej. Prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, działającemu na rzecz Skarbu Państwa. Prawo pierwokupu na rzecz Krajowego Ośrodka nie przysługuje, jeżeli w wyniku nabycia nieruchomości rolnej następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna położona jest w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub w gminie graniczącej z tą gminą. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólnoty ustawowej małżeńskiej do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożone przez jedno z nich stosowne pełnomocnictwo. Przed otwarciem przetargu należy przedłożyć komisji przetargowej: - dowód tożsamości, stosowne pełnomocnictwa. Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka, na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej, wyraża zgodę, w drodze decyzji administracyjnej, na dokonanie czynności, o których mowa w ust. 2, przed upływem okresu 5 lat od dnia przeniesienia własności tej nieruchomości, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem nabywcy nieruchomości rolnej lub interesem publicznym. Przetarg odbędzie się 11 października 2019 r. o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani, pokój nr 16 I piętro. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wymagane postąpienie wynosi co najmniej 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wójt zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w prasie oraz na stronie internetowej Urzędu. Powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem internetowym www.ug.debnicakaszubska.ibip.pl, www.debnicakaszubska.eu, w prasie ogólnokrajowej, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska i na tablicach sołectw Gminy. Dodatkowych informacji udziela Alicja Lichtensztein - pokój nr 16, w budynku Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, lub pod numerem telefonu 59 8132 321 lub 666 366 828 (nieruchomosci@debnicakaszubska.eu). Wzór 1: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/2288 Wzór 2: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/2289 Wzór 3: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/2290 Wzór 4: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/2291 Kontakt: Urząd Gminy Dębnica Kaszubska tel: 666 366 828 sekretariat@debnica.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
14 837 m2
Lokalizacja:
województwo: pomorskie powiat: Słupski gmina: Dębnica Kaszubska miejscowość: Starnice

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 1765m2 działka Warszawa, Ursynów Kabaty, Relaksowa
działka Warszawa, Ursynów Kabaty, Relaksowa

E U R O V I L L A prezentuje działkę z pozwoleniem na budowę, o powierzchni 1765 m2 ul. Relaksowa, Ursynów Kabaty. Specyfikacja działki: - orientacyjne wymiary 40x45m - możliwość zbudowania bliźniak...

Działka na sprzedaż, Warszawa
3 400 000 zł
1765 m2 1 926 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 596m2 działka Warszawa, Wilanów, Kosiarzy
działka Warszawa, Wilanów, Kosiarzy

EUROVILLA prezentuje działkę budowlaną o pow.596m2 na sprzedaż w Starym Wilanowie idealną pod zabudowę jednorodzinną lub bliźniaczą .   Lokalizacja ---------------- Działka położona w świetnej lok...

Działka na sprzedaż, Warszawa
1 850 000 zł
596 m2 3 104 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 1400m2 działka Warszawa, Wilanów, Europejska
działka Warszawa, Wilanów, Europejska

EUROVILLA prezentuje działkę budowlaną położoną w Powsinku gm. Wilanów przy bocznej ulicy z dojazdem tylko dla mieszkańców. Działka w otoczeniu zabudowy jednorodzinnej. Ciche i spokojne miejsce. Wa...

Działka na sprzedaż, Warszawa
1 688 400 zł
1400 m2 1 206 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 8785m2 działka Warszawa, Wilanów Zawady, Plac Vogla
działka Warszawa, Wilanów Zawady, Plac Vogla

EUROVILLA prezentuje bardzo atrakcyjną działkę w pobliżu Placu Vogla. Grunt jest niezabudowany o powierzchni 8.785 m2.  Atrakcyjna oferta dla dewelopera!! Lokalizacja Nieruchomość położona jest w ...

Działka na sprzedaż, Warszawa
8 690 000 zł
8785 m2 989 zł/m2