Działka 7800,0m2, Skęczniew
223 000 zł 28,59 zł/m2

POWIERZCHNIA

7 800 m2

RODZAJ DZIAŁKI

leśna

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 38/2021 Starosty Tureckiego z dnia 08 września 2021 r. OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551, 1561) i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) Starosta Turecki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. Przetarg odbędzie się w dniu 13.10.2021 r., o godz. 9.00 – dotyczy sprzedaży nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną nr ewid. 438/9, o pow. 0,7800 ha, położoną w Skęczniewie, gm. Dobra, dla której w Sądzie Rejonowym w Turku prowadzona jest księga wieczysta KN1T/000pokaż telefon. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, przyjętym uchwałą nr IV/30/11 z dnia 17.02.2011 r. znajduje się w strefie I zurbanizowanej na terenach zieleni urządzonej. Cena wywoławcza wynosi 223 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące złotych). Wadium wynosi 11 150,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych). Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich, prawami rzeczowymi ograniczonymi ani przedmiotem zobowiązań. Nabywcę obciążają ewentualne koszty okazania granic nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Turku przy ul. Kaliskiej 59, w Sali Konferencyjnej im. Solidarności (nr 201, II piętro). Wadium: Wadium może być wnoszone w pieniądzu, na rachunek bankowy Powiatu Tureckiego w Getin Noble Bank S.A., nr konta: 31 1560 00pokaż telefon, w terminie do dnia 07 października 2021 r. Jako termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Powiatu. Osoby, które wpłaciły wadium po terminie nie zostaną dopuszczone do przetargu. Wniesienie wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia jego odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym. Pełnomocnictwa: Przedstawiciele (w tym pełnomocnicy) uczestników winni przedstawić dokument obejmujący ich umocowanie (oryginał bądź poświadczony notarialnie odpis). Małżonkowie przystępujący do przetargu w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającego zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości, przez co należy rozumieć w szczególności nieusprawiedliwione niestawiennictwo w miejscu i terminie wyznaczonych w odrębnym zawiadomieniu, Starosta Turecki może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nie wyłącza to odpowiedzialności tej osoby, na zasadach ogólnych przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności Kodeksie cywilnym. Wniesienie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się przez oferenta z regulaminem przetargu, warunkami przetargu, stanem faktycznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu oraz ich akceptacją. Starosta Turecki może odwołać przetarg z ważnych powodów. Z dodatkowymi informacjami dotyczącymi przetargu oraz z jego regulaminem można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Turku przy ul. Kaliskiej 59, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (pok. 212, II piętro), a także pod tel. (63)pokaż telefon. Kontakt: Starostwo Powiatowe w Turku tel: (63)pokaż telefon
Numer oferty: 30998/3186/OGS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Skęczniew