To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: warmińsko-mazurskie, kętrzyński, Sątoczno

Działka na sprzedaż Sątoczno,

1626 m2
41 000 PLN 25 zł/m2
Opis
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE AUKCJI Aukcja odbywa się na zasadach określonych Regulaminem postępowań na sprzedaż nieruchomości Poczty Polskiej S.A dostępnym na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. w zakładce „Sprzedaż Nieruchomości”, w siedzibie Sprzedawcy oraz Prowadzącego Aukcję – informacje pod nr telefonu 85 662-35-51. Oferent zobowiązany jest do pisemnej akceptacji treści w/w Regulaminu. 1. Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A., 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8. 2. Prowadzący aukcję: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, Region Pionu Infrastruktury w Białymstoku ul. Kolejowa 26, 15-959 Białystok. 3. Przedmiot sprzedaży: lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 43,68 m2 usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym, posadowionym na będącej własnością Poczty Polskiej S.A. nieruchomości, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 10/15 o powierzchni 0,1626 ha, położonej w miejscowości Sątoczno nr 4, w gminie Korsze, w powiecie kętrzyńskim, w województwie warmińsko-mazurskim, objętej księgą wieczystą Nr OL1K/00005477/8 prowadzona przez Sad Rejonowy w Kętrzynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, do którego przynależy znajdujące się na strychu w tym samym budynku pomieszczenie o powierzchni użytkowej 10,12 m2 oraz usytuowane w budynku produkcyjnym, usługowym i gospodarczym dla rolnictwa pomieszczenie o powierzchni użytkowej 10,45 m2 wraz ze związanym z tym udziałem wynoszącym 6425/25985 części nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności nieruchomości oraz części budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, oraz lokal użytkowy nr 4 o powierzchni użytkowej 45,77 m2 usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym, posadowionym na będącej własnością Poczty Polskiej S.A. nieruchomości, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 10/15 o powierzchni 0,1626 ha, położonej w miejscowości Sątoczno nr 4, w gminie Korsze, w powiecie kętrzyńskim, w województwie warmińsko-mazurskim, objętej księgą wieczystą Nr OL1K/00005477/8 prowadzona przez Sad Rejonowy w Kętrzynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, do którego przynależy znajdujące się na strychu w tym samym budynku pomieszczenie o powierzchni użytkowej 16,96 m2 oraz usytuowane w budynku produkcyjnym, usługowym i gospodarczym dla rolnictwa o powierzchni użytkowej 26,85 m2 wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 8958/25985 części w nieruchomości wspólnej, która którą stanowi prawo własności nieruchomości oraz części budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Adres nieruchomości - Sątoczno 4 Prowadzący aukcję informuje: - nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy; - budynki/lokale nie posiadają świadectw charakterystyki energetycznej; - budynek mieszkalny w Sątocznie 4 znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków jako czworak. Cena wywoławcza netto: 41 000,00 zł Minimalne Postąpienie: 500,00 zł. Wadium: 4 100,00 zł (sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT) Cena wywoławcza stanowi Cenę wywoławczą, o której mowa w §1 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Postępowań. 4. Aukcja odbędzie się w siedzibie prowadzącego aukcję, w dniu 17.02.2021 r. Składanie i analiza dokumentów odbędzie się o godzinie 10:30, aukcja rozpocznie się o godzinie 11:00 w pokoju nr 111 5. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno być wpłacone nie później niż do dnia 15.02.2021r. przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania rachunku bankowego Poczty Polskiej S.A. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu, w podanej wyżej kwocie należy wpłacić na rachunek bankowy: Bank Pocztowy S.A. w Bydgoszczy nr konta: 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025, z dopiskiem na przelewie w rubryce tytułem: „aukcja – Sątoczno” UWAGA – wadium: 1) złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia; 2) złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w terminie do 7 dni roboczych po dokonaniu wyboru oferty. 7. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (kontakt: 501 296 026), począwszy od dnia publikacji ogłoszenia do dnia 15.02.2021 r. 8. Oferent zobowiązany jest do złożenia dokumentów wskazanych w § 3 Regulaminu. 9. W przypadku przystąpienia do aukcji osoby fizycznej, w tym reprezentującej osobę prawną, ma ona obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb prowadzonej aukcji. 10. Oferent jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem fizycznym i prawnym sprzedawanej nieruchomości oraz do złożenia, w przypadku przystąpienia do aukcji, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem fizycznym i prawnym nieruchomości. 11. W przypadku uchylania się przez wyłonionego Nabywcę od zawarcia umowy, Sprzedawca ma prawo do sądowego dochodzenia zawarcia umowy, zatrzymania wadium albo dochodzenia odszkodowania. 12. Z chwilą przybicia, strony zobowiązane są do zawarcia umowy sprzedaży. 13. Nabywca, który w terminie wskazanym w § 7 ust. 3 Regulaminu nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone Wadium. 14. Bliższe informacje o przedmiocie aukcji oraz procedurze aukcyjnej można uzyskać na stronie http://nieruchomosci.poczta-polska.pl oraz pod numerami telefonów: 85 662-35-51 oraz 502-338-116. 15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia i warunków aukcji. 16. W każdym czasie przed rozstrzygnięciem aukcji, w szczególności w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Sprzedawca może odstąpić od rozstrzygnięcia aukcji lub unieważnić ją bez podania przyczyny. 17. Warunkiem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości będzie uzyskanie przez Sprzedawcę odpowiednich zgód korporacyjnych. 18. Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż w przypadku zamknięcia aukcji i wyboru jego oferty, a następnie niewyrażenia odpowiedniej zgody korporacyjnej, nie będzie wnosił żadnych roszczeń do Sprzedawcy związanych z nie zawarciem umowy sprzedaży. 19. Do zaoferowanej ceny doliczony zostanie należny podatek VAT, o ile wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
1 626 m2
Lokalizacja:
województwo: warmińsko-mazurskie powiat: kętrzyński gmina: Korsze miejscowość: Sątoczno