Działka 18,0m2, Ryn, Mikołaja Kopernika
7 000 zł 388,89 zł/m2

POWIERZCHNIA

18 m2

RODZAJ DZIAŁKI

komercyjna

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Ryn, dnia 2021-11-30 OGŁOSZENIE O PRZETARGACH Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, , art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz.1899 ze zmianami/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /j.t. Dz. U. z 2014r., poz.1490/ BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN ogłasza publiczne I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż: 1. działki niezabudowanej, położonej przy ul. M. Kopernika w Rynie, oznaczonej nr 90/13 o pow. 18 m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/000pokaż telefon. Działka przeznaczona jest pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami. Cena wywoławcza wynosi 7.000,00 zł /netto/, wadium 700,00 zł, minimalne postąpienie 70,00 zł. 2. działki niezabudowanej, położonej przy ul. M. Kopernika w Rynie, oznaczonej nr 90/14 o pow. 18m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/000pokaż telefon. Działka przeznaczona jest pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami. Cena wywoławcza wynosi 7.000,00 zł /netto/, wadium 700,00 zł, minimalne postąpienie 70,00 zł. 3. działki niezabudowanej, położonej przy ul. M. Kopernika w Rynie, oznaczonej nr 90/15 o pow. 18m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/000pokaż telefon. Działka przeznaczona jest pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami. Cena wywoławcza wynosi 7.000,00 zł /netto/, wadium 700,00 zł, minimalne postąpienie 70,00 zł. Nieruchomości wymienione od pkt.1 do pkt.3 zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn określone są jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z dopuszczeniem lokalizacji zespołu garaży /4.MW/. Do cen ustalonych na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. I przetarg odbędzie się w dniu 10 stycznia 2022 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter/. 1) Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 06 stycznia 2022 roku włącznie na rachunek Gminy Ryn nr 27 9343 10pokaż telefon w MBS Giżycko Oddział Ryn odrębnie na każdą działkę, z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się na rachunku Gminy w dniu 06 stycznia 2022 r. 2) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu. 3) Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami. 4) Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium. 5) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dn. 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców/. 6) Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem. 7) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej. 8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca. 9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów. 10) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 102, e-mail: , tel. 87 4pokaż telefon. BURMISTRZ Jarosław Filipek Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Ryn tel: 87 4pokaż telefon
Numer oferty: 31687/3186/OGS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Ryn, Mikołaja Kopernika

Podobne nieruchomości