Działka 4632,0m2, Rumia
1 158 000 zł 250 zł/m2

POWIERZCHNIA

4 632 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

-

Advertisement Expander

Szczegóły

Opis oferty

Działka budowlana o powierzchni 4632m2 położona niedaleko osiedla PORTO BIANCO firmy SEMECO. W pobliżu Port Handlowy AUCHAN. Bardzo dobra lokalizacja na osiedle domów wielomieszkaniowych jak i jednorodzinnych.Zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumia obszar działki zwany "JEZIORNA", oznaczony symbolem: H6.MN,U- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; Ustalenia szczegółowe § 20. 6. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego symbolem: H6.MN,U 1) PRZEZNACZENIE TERENU: MN,U- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; usługi nie zakłócające funkcji mieszkaniowej; istniejącą funkcję, w tym zabudowę z zakresu usług hodowli roślin i ogrodnictwa uznaje się za zgodną z planem i dopuszcza się jej kontynuację; 2) PARAMETRY I WSKAŹNIKI ORAZ ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU: a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: - dla zabudowy wolnostojącej nie mniejsza niż 800m*2, - dla zabudowy bliźniaczej nie mniejsza niż 400m*2 - dotyczy pojedynczego segmentu, - dla zabudowy szeregowej nie mniejsza niż 200m*2, - dla istniejących działek, nie spełniających ustalonych parametrów, dopuszcza się lokalizację zabudowy, z uwzględnieniem warunków ustalonych w planie, - dopuszcza się inną wielkość nowo wydzielonych działek stosownie do ustaleń zawartych w §2 ust. 8, b) intensywność zabudowy: minimalna – nie mniej niż 0,01, maksymalna: - dla zabudowy wolnostojącej, dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nie więcej niż 0,6, - dla zabudowy usługowej nie więcej niż 1,1, - dla zabudowy bliźniaczej nie więcej niż 0,9, - dla zabudowy szeregowej nie więcej niż 1,35, c) powierzchnia zabudowy: - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: wolnostojącej - do 20%, dla zabudowy bliźniaczej –do 30%, dla zabudowy szeregowej – do 45%, - dla zabudowy usługowej - do 35%, - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami: wolnostojącej - do 30%, bliźniaczej lub szeregowej – jak dla zabudowy mieszkaniowej, - dla zabudowy związanej z funkcją hodowli roślin, ogrodnictwa – dopuszcza się nie więcej niż w stanie istniejącym lub nie więcej niż 40%, d) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 40%, dla zabudowy bliźniaczej lub szeregowej –nie mniej niż 35%, e) linie zabudowy: nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, w odległości 6,0 m od terenów publicznych dróg dojazdowych: H02.KD-D, H03.KD-D, od terenu drogi wewnętrznej H07.KDW, f) mała architektura: - śmietniki - wbudowane lub wolnostojące, zadaszone, o wielkości dostosowanej do wymogów segregacji odpadów, - oświetlenie według indywidualnych uwarunkowań, - od strony terenów publicznych dopuszcza się ogrodzenia ażurowe o wysokości do 1,5 m, - zakaz stosowania ogrodzeń z przęseł betonowych prefabrykowanych, g) inne: - lokalizacja reklam zgodnie z §3 pkt 6) lit. e), i) niniejszej uchwały, - istniejące zagospodarowanie terenu przekraczające parametry ustalone uznaje się za zgodne z planem; 3) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: a) wysokość zabudowy: - do 12 m, lub do 10 m do górnej krawędzi elewacji dla dachów płaskich, - ilość kondygnacji nadziemnych – do 3, b) geometria dachu: - kąt nachylenia połaci dachowych – 30° - 45°, - kształt dachu – dwuspadowy lub wielospadowy; - pokrycie dachu - dowolne w naturalnym kolorze wypalanej gliny lub odcieni od szarości do grafitu, c) zabudowa o funkcji towarzyszącej: - zabudowa garażowa, gospodarcza lub ogrodowa dostosowana do zabudowy na działce, integralnie związana z budynkiem mieszkalnym lub usługowym, lub wolnostojąca, - wysokość zabudowy wolnostojącej - do 9,0 m, - zabudowa towarzysząca usługom hodowli roślin i ogrodnictwa (szklarnie, cieplarnie itp.) o parametrach dostosowanych do technologii hodowli, - geometria dachu jak w pkt 3 lit. b, d) inne: - zakaz stosowania materiałów syntetycznych (np. siding) i jaskrawych kolorów w materiałach wykończeniowych, - istniejącą zabudowę, w tym zabudowę towarzyszącą funkcji usług hodowli roślin i ogrodnictwa oraz inną przekraczającą parametry ustalone w pkt 3) lit. a)-c) uznaje się za zgodną z planem; 4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: zgodnie z §4 pkt 1), 2), 3) niniejszej uchwały; 5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: w obrębie terenu nie występują obszary lub obiekty wymagające ochrony lub objęte ochroną; 6) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: a) teren położony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 110, obowiązują ustalenia zgodnie z §7 pkt 1) niniejszej uchwały, b) teren położony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 111, obowiązują ustalenia zgodnie z §7 pkt 2) niniejszej uchwały; 7) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: a) dostępność drogowa: - od publicznych dróg dojazdowych H02.KD-D, H03.KD-D, od drogi wewnętrznej H07.KDW, b) wymagania parkingowe: - odpowiednio do ustalonego przeznaczenia terenu, zgodnie z §8 pkt 2), 3), 4) niniejszej uchwały; 8) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: zgodnie z §9 niniejszej uchwały z wyjątkiem ustaleń zawartych w pkt 1); 9) SPOSOBY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENU ORAZ ZASADY LOKALIZACJI TYMCZASOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: a) dopuszcza się tymczasowe obiekty budowlane wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,związane funkcjonalnie z zabudową istniejącą lub realizowaną na podstawie ustaleń niniejszej uchwały na terenach dopuszczalnej lokalizacji zabudowy; obiekty o trwałej rozbieralnej konstrukcji,dostosowane formą zabudowy, w tym geometrią dachu do zabudowy istniejącej – powierzchnia mierzona po obrysie obiektu nie większa niż 50m*2 i wysokość do 5 m, b) dopuszcza się realizację tymczasowych obiektów budowlanych o dowolnym gabarycie i formie,związanych z funkcją ogrodnictwa, hodowli i uprawy roślin – do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikającego z realizacji ustaleń planu, c) ograniczenia nie dotyczą tymczasowych obiektów budowlanych realizowanych na terenie objętym pozwoleniem na budowę w zakresie niezbędnym dla prowadzonych prac budowlanych; 10) STAWKA PROCENTOWA: 30 %, nie dotyczy działek własności Gminy Miejskiej Rumia. Polecam i zapraszam na prezentację. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
Numer oferty: 332/11504/OGS
Nr licencji zawodowej: 5325

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Rumia

Podobne nieruchomości