Działka 19124,0m2, Reda, Pucka
5 737 200 zł 300 zł/m2

POWIERZCHNIA

19 124 m2

RODZAJ DZIAŁKI

inwestycyjna

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Na sprzedaż działki o numerach ewidencyjnych 30/4 oraz 30/5, obręb 0004 Reda, objęta MPZP XLI/382/2005 Rady Miejskiej Redy z dnia 21.12.2005 r, Zgodnie z obowiązującym MPZP działka numer 30/4 położona jest na terenach oznaczonych w planie symbolami: - 1.UTR - tereny zabudowy usługowej 0 usługi turystyczne, hotelowe i sportu - w tym jeździectwo - 6.KDW - tereny dróg wewnętrznych (droga dojazdowa) - 8.KD - tereny dróg publicznych (droga wojewódzka) Zgodnie z obowiązującym MPZP działka numer 30/5 położona jest na terenach oznaczonych w planie symbolam: - 4.P - tereny parkingowe - 5.KDW - tereny dróg wewnętrznych (droga dojazdowa) - 6.KDW - tereny dróg wewnętrznych (droga dojazdowa) - 7.KDW - tereny dróg wewnętrznych (droga dojazdowa do terenów leśnych - 8.KD - tereny dróg publicznych (droga wojewódzka) 1.UTR - tereny zabudowy usługowej - usługi turystyczne, hotelowe i sportu w tym jezdziectwo. Powierzchnia terenu ok. 1,0 ha. Działka: czesc dz. nr 30/4 1. ustalenia dotyczace parametrów i wskazników zabudowy oraz zagospodarowania terenu: - linia zabudowy: 6,0 m od krawedzi drogi wewnetrznej, - powierzchnia zabudowy : max 50% , - powierzchnia biologicznie czynna : min 20%, - forma zabudowy: wolno stojaca, - ilosc kondygnacji: max dwie i poddasze użytkowe, - dachy: - dwuspadowe i wielospadowe, - kat nachylenia dachu: od 35° do 45°, - kolor dachówki (blachodachówki): czerwony, - max wysokosc zabudowy: 12,0 m od poziomu terenu do kalenicy, - miejsca postojowe: dla obiektu przeznaczonego pod usługi hotelowo - turystyczne należy przewidziec min. tyle miejsc postojowych ile pokoi hotelowych, 1 miejsce postojowe na 5 miejsc konsumpcyjnych w gastronomii oraz 1 miejsce postojowe na 5 osób zatrudnionych. 2. ustalenia dotyczace zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: - zachowac strefe wolna od zabudowy kubaturowej o szerokosci 12 m od granicy terenów lesnych. Dopuszcza sie usytuowanie parkingów w obrebie tej strefy; - zachowac cenna zielen wysoka i niska znajdujaca sie w granicach opracowania. 3. ustalenia dotyczace zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: - nie ustala sie. 4. ustalenia dotyczace zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: - nie ustala sie. 5. ustalenia dotyczace wymagan wynikajace z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej: - nie ustala sie. 6. ustalenia dotyczace granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegajacych ochronie: - nie ustala sie. 7. ustalenia dotyczace szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomosci: - nie ustala sie. 8. ustalenia dotyczace zasad przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: - dostep do drogi publicznej: - poprzez projektowana droge wewnetrzna (dojazdowa), oznaczona symbolami: 5.KDW i 6.KDW, - zaopatrzenie w wode - z miejskiej sieci wodociagowej na warunkach gestora sieci, - odprowadzenie scieków komunalnych - do kanalizacji sanitarnej układu miejskiego, - odprowadzenie wód opadowych - w obrebie własnej działki lub do kanalizacji deszczowej, - energetyka - do istniejacej sieci energetycznej na warunkach gestora sieci, - zaopatrzenie w gaz - z projektowanej miejskiej sieci gazowej, - zaopatrzenie w ciepło - z indywidualnego zródła ciepła, wyklucza sie kotłownie na paliwo stałe, - usuwanie odpadów - na wysypisko komunalne, wymagana selekcja i wywóz przez firme specjalistyczna do miejsc wskazanych przez gmine. 9. ustalenia dotyczace sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i użytkowania terenów: - nie ustala sie. 10. ustalenia dotyczace obszarów rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury technicznej: - nie ustala sie. 11. ustalenia dotyczace terenów rekreacyjno - wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych: - wszelkie imprezy oraz wypoczynek zwiazany z projektowanym przeznaczeniem terenu winien odbywac sie w granicach projektowanego obszaru. 12. ustalenia dotyczace stawek procentowych: - ustala sie stawke procentowa służąca do naliczania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartosci nieruchomości w wysokosci 30%. Serdecznie zapraszam do kontaktu. Wszystkie przedstawione powyżej informacje dotyczące nieruchomości oraz wskazane ceny mają jedynie charakter informacyjny (poglądowy) i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
Numer oferty: ML525537
Osoba odpowiedzialna zawodowo: Maciej Lindner

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Reda, Pucka

Podobne nieruchomości