To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: opolskie, Radomierowice

Działka na sprzedaż Radomierowice,

3564 m2
52 105 PLN 15 zł/m2
Opis
Murów, dnia 8 lipca 2021 roku OGŁOSZENIE Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) i § 6 oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.) WÓJT GMINY MURÓW ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości: L.p.: Nr działki/ km.: 20 km. 1 Nr KW: OP1U/00042334/6 Pow. m2: 3564 Położenie: Radomierowice Opis nieruchomości: Działka gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Radomierowice, w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy o nawierzchni asfaltowej . Teren od ulicy oddziela ogrodzenie stare – siatka stalowa skorodowana i zdekompletowana. Z drugiej strony działki równolegle do ulicy, tereny zadrzewione. W niedalekim sąsiedztwie znajdują się zabudowania o funkcji mieszkaniowej, gospodarczej i zagrodowej. Dawniej użytkowana jako boisko sportowe. Obecnie nie użytkowana, co spowodowało liczne dziko rosnące zakrzewienia i zadrzewienia. Działka o kształcie regularnym prostokątnym z możliwością uzbrojenia w wodę i energię elektryczną. Opis użytków: Bp-0,3564 [ha]. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Od 1 stycznia 2003 roku brak planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Radomierowice. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Murów działka oznaczona jest symbolem: - „US” – co stanowi tereny sportu i rekreacji Wartość sprzedaży zł: 52 105,00 zł Nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek prawami i zobowiązaniami na rzecz osób trzecich. Przetarg odbędzie się 18 sierpnia 2021 roku o godz. 13:00 w tymczasowej siedzibie Urzędu Gminy Murów- Zagwiździe, ul. Lipowa 68. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu (druk dostępny na miejscu w urzędzie). Wadium w wysokości 5 210,00 zł może być wniesione w pieniądzu - do dnia 13 sierpnia 2021 roku na konto bankowe Urzędu Gminy Murów – Bank Spółdzielczy Łubniany Nr 21 8897 0004 2001 0006 0163 0003. Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabywanej nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wpłacone wadium przechodzi na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się po odwołaniu lub zamknięciu przetargu (na rachunek bankowy uczestnika przetargu), jednak nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu. Uczestnicy przetargu winni: - posiadać dowód wpłaty wadium, - legitymować się dowodem osobistym, - osoby fizyczne biorące udział w przetargu mogą być reprezentowane przez pełnomocnika posiadającego potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu, - w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów należy przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo, dowód osobisty osoby reprezentującej podmiot, - w przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich pod warunkiem przedłożenia zgody małżonki/a (potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo) na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania jednorazowo pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wartość uiszczonego skutecznie wadium, przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Dodatkowe informacje dot. przetargu na ww. nieruchomość można uzyskać tymczasowej siedzibie Urzędu Gminy Murów- Zagwiździe, ul. Lipowa 68 lub telefonicznie (77) 42 14 034, kom. +48 508 670 872. Wójt Gminy Murów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Wójt /-/ Michał Golenia Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Murów w terminie od 08.07.2021 r. do 16.08.2021 r. Kontakt: Urząd Gminy Murów tel: (77) 42 14 034 ug@murow.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
3 564 m2
Lokalizacja:
województwo: opolskie powiat: Opolski gmina: Murów miejscowość: Radomierowice