Działka 378 m2, Puławy
11 000 zł 29,10 zł/m2
Kontakt

Działka budowlana na sprzedaż Puławy - 378 m2

Cena 11 000 29,10 zł/m2
Sprawdź ratę kredytu >>

Więcej informacji

STAROSTA PUŁAWSKI działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), w wykonaniu Zarządzenia Nr 147 Wojewody Lubelskiego z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, ogłasza: I PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 608/4 o pow. 0,0378 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie Miasta Puławy, obręb 0003 - Wólka Profecka, do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych numerami geodezyjnymi 975, 908/4, 608/3 i 616/6. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Puławach - V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1P/001pokaż telefon. I. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży składa się z jednej działki gruntu o nr ewidencyjnym 608/4, posiada powierzchnię 378 m2, o kształcie trapezu (szerokość 12 metrów). Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Ukształtowanie terenu działki – teren płaski nieznacznie zaniżony w stosunku do ulicy. Nieruchomość posiada dostęp do następujących urządzeń infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej - pozostałe „media” (linia energetyczna, kanalizacja sanitarna, sieć telefoniczna) znajdują się w obrębie ulicy w odległości 25 metrów. Na działce znajdują się składniki roślinne – zadrzewienia i zakrzewienia. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się działki zabudowane budynkami jednorodzinnymi, Filia Środowiskowego Domu Samopomocy, niezabudowane tereny stanowiące pas drogowy przebiegającej w sąsiedztwie drogi krajowej nr 12. Tytuł własności Skarbu Państwa ujawniony jest w księdze LU1P/001pokaż telefon. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Wólka Profecka w Puławach, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVI/384/01 Rady Miasta Puławy z dnia 28 czerwca 2001 roku, (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 64, poz. 919 z dnia 16 sierpnia 2001 roku) działka nr 608/4 położona przy ul. Wólka Profecka w Puławach zlokalizowana jest w obrębie oznaczonym symbolem: - „1 MNj/MR” z przeznaczeniem terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną od strony ul. Wólka Profecka o wysokości do dwóch kondygnacji naziemnych. Od strony ul. Długiej dopuszczalna jest zabudowa obiektami niemieszkalnymi (warsztaty, budynki składowe itp.), których uciążliwość nie przekracza granic działki, - „06 KP II” z przeznaczeniem terenu pod istniejącą ulicę Długą wraz z obszarem projektowanego węzła drogowego. II. DANE DOTYCZĄCE CENY WYWOŁAWCZEJ, WADIUM I POSTĄPIENIA 1. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 11 000 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100). Cena nieruchomości ustalona została na podstawie jej wartości, zgodnie z art. 67 ust. 1 i 2 powołanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami. 2. Sprzedaż nastąpi za cenę osiągniętą w przetargu, powiększoną o obowiązującą w dacie sprzedaży stawkę podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r. po. 2174 z późn. zm.). 3. Wadium w pieniądzu PLN wynosi – 2 000 zł (słownie: dwa tysiące zł). Wadium należy wpłacać na konto Starostwa Powiatowego w Puławach Al. Królewska 19 nr rachunku BS Końskowola 88 8741 00pokaż telefon w ten sposób, aby uznanie rachunku (wpłaty środków na rachunek Starostwa Powiatowego) nastąpiło nie później niż na 3 dni przed przetargiem, tj. do dnia 4 listopada 2019r. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia wynikiem negatywnym przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ustalonej ceny zakupu nieruchomości w dniu podpisania aktu notarialnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Sprzedającego. Wadium wpłacone przez osobę trzecią wniesione na rzecz innej osoby winno w tytule wskazywać osobę na rzecz której zostało wniesione. 4. Wysokość jednego postąpienia, nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, ustalają uczestnicy przetargu. III. DANE DOTYCZĄCE TERMINU I MIEJSCA PRZETARGU. 1. pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 7 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy Al. Królewskiej 19 w Sali Nr 102. 2. Przetarg prowadzi Komisja powołana Zarządzeniem Starosty Puławskiego. IV. DANE DOTYCZĄCE PRZETARGU 1. Uczestnikiem przetargu może być osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna z przyznaną zdolnością prawną. 2. W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, przedłożonego w oryginale w dniu przetargu. 3. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, winna ona złożyć oświadczenie, co do obowiązującego w małżeństwie ustroju majątkowego oraz oświadczenie określające majątek (wspólny/osobisty), do którego ma nastąpić nabycie nieruchomości. 4. W przypadku, o którym mowa w punkcie IV.3: a) jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie: - stawiennictwo obojga małżonków na przetargu albo w przypadku stawiennictwa jednego z małżonków: - gdy stroną umowy mają być oboje małżonkowie - pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do działania w imieniu drugiego małżonka, - gdy strona umowy ma być jeden ze współmałżonków, przedłożenie zgody drugiego małżonka, o której mowa w art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682) na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu; zgoda powinna być wyrażona co najmniej w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie i określać rodzaj, przedmiot i istotne warunki czynności prawnej, której dotyczy, b) jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie: - wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową albo - odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową, albo - pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie. 5. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest konsorcjum, holding lub grupa podmiotów gospodarczych nie będących osobą prawną w rozumieniu przepisów prawa polskiego, to wówczas za uczestnika przetargu będzie się uważać osobę wskazaną przez pozostałych członków konsorcjum, holdingu lub grupy podmiotów gospodarczych stosownymi pełnomocnictwami i wpłacającą w imieniu wszystkich wadium. 6. W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości. 7. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości). 8. Cudzoziemiec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz.2278) winien w przypadkach przewidzianych przedmiotową ustawą, przedstawić komisji przetargowej stosowną promesę. Ponadto cudzoziemiec zobowiązany ww. ustawą do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości, winien je przedstawić przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości pod rygorem utraty wadium. 9. Przed przystąpieniem do przetargu, Komisji przetargowej należy przedstawić: - dowód wpłacenia wadium, - dowód osobisty, - pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, - w przypadku małżonków oświadczenia z pkt IV.3 oraz stosowne dokumenty z pkt IV. 4; - w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej stosowne dokumenty z pkt IV. 6, - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej stosowne dokumenty z pkt IV. 7, - w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa, - cudzoziemiec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) stosowne dokumenty z pkt IV. 8, - osoby, przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Puławach, w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e w związku z art. 6 ust. 1 pkt b RODO, jak również że zapoznały się z pełną wersją ogłoszenia o przetargu, ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz że nie wnoszą tytułem ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu – żadnych zastrzeżeń. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona. 10. Komisja przetargowa weźmie pod uwagę ofertę z najwyższą zaoferowaną ceną. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. 11. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy sprzedaży. V. INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA 1. Starosta Puławski może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację do publicznej wiadomości. 2. Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zobowiązana jest zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości, osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium, w ten sposób, aby najpóźniej na dwa dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy nastąpiło uznanie rachunku (wpływ środków na rachunek Starostwa Powiatowego w Puławach). 3. O terminie zawarcia umowy notarialnej Nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 4. Koszty notarialne i sądowe ponosi w całości Nabywca nieruchomości, w tym koszt wypisu aktu notarialnego dla Sprzedającego. 5. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r poz. 1490). 6. Właściciel nie dysponuje badaniami gruntu, w związku z powyższym na zasadzie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2019r. poz. 1145 z późn. zm.) w umowie kupna sprzedaży strony umownie wyłączą odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Nieruchomość zbywana będzie w istniejącym stanie faktycznym i prawnym. 7. Nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na osoby trzecie, na skutek przeprowadzenia przetargu. 8. Odtworzenie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt Nabywcy. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w pokoju 132 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy Al. Królewskiej 19 lub pod numerem tel. 81-8pokaż telefon. Treść ogłoszenia oraz mapa nieruchomości znajduje się na stronie www.pulawy.powiat.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach. Kontakt: Starostwo Powiatowe w Puławach tel: 81-8pokaż telefon
Numer oferty: 24651/3186/OGS
Zwiń opis

Kategoria:
Działki i grunty na sprzedaż
Lokalizacja:
Puławy
Cena:

11 000 zł

Cena za m2
29,10 zł/m2
Rodzaj działki:
budowlana
Powierzchnia całkowita:
378 m2
Powierzchnia działki:
378 m2
Ogrodzenie działki:
inne
Lokalizacja:
województwo: Lubelskie powiat: Puławski gmina: Puławy miejscowość: Puławy
Numer oferty:
24651/3186/OGS


Mapa

Podobne nieruchomości