To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: opolskie, Opole, Półwieś

Działka na sprzedaż Opole, Półwieś,

68216 m2
5 362 000 PLN 79 zł/m2
Opis
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w obrębie Półwieś, gm. Opole, woj. opolskie, w granicach wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej. W skład nieruchomości wchodzi grunt oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako: - dz. nr 20/26, 20/33 z a.m. 61 obręb Półwieś, gm. Opole, o łącznej pow. 6,8216 ha, w tym użytków i klas: RIIIb-1,2495 ha, RIVa-3,7090 ha, RIVb-1,8631 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW OP1O/00076909/0 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Opolu - wpisy w dz. I-Sp i III KW NIE DOTYCZĄ sprzedawanej działki. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 415) ww. działki położone są na terenie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Grunty są przedmiotem krótkoterminowej umowy dzierżawy, która wygasa w dniu 30.11.2021r. Uwaga! W przypadku bezumownego użytkowania nieruchomości po dniu zakończenia umowy dzierżawy, nabywca złoży w akcie notarialnym oświadczenie, że jest świadomy faktu obciążenia przedmiotu umowy sprzedaży bezumownym użytkowaniem, samodzielnie i na własny koszt będzie podejmował działania w celu objęcia nieruchomości w posiadanie oraz nie wystąpi ani nie będzie występował w przyszłości z żadnymi roszczeniami wobec Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z tego tytułu. Zgodnie z informacją uzyskaną z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu ww. działki ewidencyjne leżą w granicach form ochrony przyrody: „Ropucha Zielona Bufotes viridis, miejsce rozrodu”. W odniesieniu do chronionych gatunków zwierząt obowiązują zakazy określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183, z późn. zm.). Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Północna II” (Uchwała Nr XVII/353/19 Rady Miasta Opola z dnia 24 października 2019r. Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 3702 z 3 grudnia 2019r.) oraz Rozstrzygnięcia Nadzorczego nr IN.I.743.99.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 29 listopada 2019r. stwierdzającego nieważność zapisów w części uchwały, przedmiotowe działki położone są na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem: 1US – tereny sportu i rekreacji jako inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Cena sprzedaży nieruchomości wynosi 5.362.000,00 zł. (w tym należny podatek VAT) (słownie złotych: pięć milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące). Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 23.11.2020r. wywieszony w miejscach zwyczajowo przyjętych (OPO.WKUR.SGZ.4240.257.2021.GW.12). Więcej informacji : Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu UL. 1 Maja 6, 45-068 Opole, tel. nr 77 40 00 935. e-mail grzegorz.witek@kowr.gov.pl Kontakt: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu tel: 77 40 00 935 grzegorz.witek@kowr.gov.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
68 216 m2
Lokalizacja:
województwo: opolskie powiat: Opole gmina: Opole miejscowość: Opole dzielnica: Półwieś

Podobne oferty w tej lokalizacji