To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: lubelskie, Nałęczów

Działka na sprzedaż Nałęczów, Głębocznica 21

1270 m2
571 267 PLN 450 zł/m2
Opis
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin OGŁASZA VII PISEMNY NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W NAŁĘCZOWIE UL. GŁĘBOCZNICA 21 I. Przedmiotem przetargu jest zbycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej wraz z wyposażeniem, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 470/2 o powierzchni 0,1270 ha, położonej w  Nałęczowie przy ul. Głębocznica 21, dla której Sąd Rejonowy w Puławach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1P/00012334/2. II. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 571.267,00 zł netto (słownie: pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 00/100). Transakcja podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. W tym wartość wyposażenia w kwocie 11.190,00 zł netto podlega opodatkowaniu VAT w wysokości 23%, kwota podatku VAT 2.573,70 zł, kwota sprzedaży brutto 13.763,70 zł. Strony transakcji sprzedaży nieruchomości (bez wyposażenia) mogą zrezygnować ze zwolnienia z podatku VAT i wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami określonymi w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy VAT. III. Wadium w wysokości 28 600,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sześćset złotych 00/100), należy wpłacić na konto Banku Pekao SA: 84 1240 6292 1111 0010 55002515 w tytule przelewu wskazać należy przedmiot przetargu (przykładowy opis: wadium nieruchomość Nałęczów ul. Głębocznica 21 ) w terminie do dnia 31 października 2019 r. Wadium przepada na rzecz zbywającego, jeżeli żaden z Oferentów przetargu nie zaoferuje ceny nabycia co najmniej równej cenie wywoławczej. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez pozostałych Oferentów zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty przelewem na rachunek wskazany przez każdego z Oferentów przetargu. IV. Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.11.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie ul. Diamentowa 15, Lublin, sala nr 218. Zbywca zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert oraz odwołania przetargu, jak również unieważnienia przetargu lub jego wyniku bez podania przyczyny. V. Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w terminie 30 dni od dnia otwarcia oferty, chyba że termin związania ofertą zostanie przedłużony za zgodą stron. Oferenci o wyniku przetargu zostaną powiadomieni na piśmie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zamknięcia przetargu. Odstąpienie od zawarcia umowy powoduje utratę wadium. Wydanie nieruchomości nabywcy nastąpi po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego i po zapłaceniu całej ceny nabycia. VI. Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodo@psgaz.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji transakcji sprzedaży nieruchomości i są niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (RODO Art. 6, ust. 1, lit. b). Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być kancelarie prawne, firmy doradcze, dostawcy systemów informatycznych współpracujący z Administratorem. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa nałożonych na Administratora oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy. VII. Ofertę w formie pisemnej przygotowaną zgodnie ze specyfikacją warunków sprzedaży należy złożyć do dnia 04.11.2019 r. do godz. 9: 00 w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta przetargowa na zakup prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Nałęczowie ul. Głębocznica 21 - nie otwierać do dnia 04.11.2019 r. do godz. 10:00” w Sekretariacie pokój nr 104 (I piętro) Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie, ul. Diamentowa 15, Lublin lub listownie na podany adres: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie ul. Diamentowa 15 20-471Lublin. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Oddziału Zakładu Gazowniczego w Lublinie. VIII. Specyfikacja warunków sprzedaży jest dostępna na stronie internetowej Spółki www.psgaz.pl w zakładce Nieruchomości i majątek na sprzedaż/Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie. IX. Informacje na temat nieruchomości, warunków i zasad uczestnictwa w przetargu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 (z wyjątkiem dnia przetargu) w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie, ul. Diamentowa 15, w Dziale Nieruchomości i Transportu, pokój nr 213, 214 (II piętro), 113 (I piętro), lub pod nr tel.81 44 52 153, 81 44 52 268,81 44 52 287. X. Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim umówieniu terminu pod nr tel. 665 612 629. SPECYFIKACJA WARUNKÓW SPRZEDAŻY (SWS) VII PISEMNY NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W NAŁĘCZOWIE UL.GŁĘBOCZNICA 21 I. Organizatorem przetargu jest: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie, ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin II. Przedmiotem przetargu jest: a) prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 470/2 o powierzchni 1 270 m2. b) prawo własności posadowionych na gruncie budynków i budowli wraz z wyposażeniem. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr LU1P/00012334/2 przez Sąd Rejonowy w Puławach, V Wydział Ksiąg Wieczystych III. Charakterystyka nieruchomości: • Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Obszaru I - Nałęczów zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIX/306/18 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 29.03.2018r, położona jest w obszarze oznaczonym symbolem :– (U2) usługi nieuciążliwe. • Nieruchomość położona jest w województwie lubelskim, w Nałęczowie przy ul. Głębocznica 21. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej, pola uprawne, łąki, sady i nieużytki. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. • Działka nr 470/2 o powierzchni 1.270 m2 zabudowana jest budynkiem o przeznaczeniu biurowo-socjalnym, warsztatowo-garażowym oraz pensjonatowo-hotelowym. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 360,74 m2. Nieruchomość w pełni ogrodzona. Oprócz budynku, znajduje się na niej również maszt antenowy. Plac manewrowy wykonany z kostki betonowej. Na terenie nieruchomości wokół budynku nasadzenia w postaci ozdobnych drzew i krzewów. • Na nieruchomości posadowione jest przyłącze gazowe DN32 o długości 27,3 m. Nabywca będzie zobowiązany do nieodpłatnego ustanowienia nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. (oświadczenie w akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości). Ustanowienie służebności przesyłu nastąpi w ramach umowy obejmującej zbycie przedmiotowej nieruchomości. • Dodatkowo nie wyklucza się istnienia na obszarze działki niezinwentaryzowanych nieczynnych odcinków gazociągów, fragmentów fundamentów czy innych podziemnych urządzeń. Wszelkie nieczynne urządzenia, o których mowa Nabywca usuwa na własny koszt i zobowiązuje się nie wnosić do Sprzedającego roszczeń z tego tytułu. IV. Stan prawny nieruchomości: Stan prawny przedmiotu przetargu jest uregulowany. Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości są wolne od wpisów. V. Forma przetargu: Przetarg pisemny nieograniczony (wybór ofert). VI. Warunki uczestnictwa w przetargu: Oferta musi być sporządzona w języku polskim, być zgodna z załącznikiem nr 1 do SWS i zawierać: 1. W przypadku osoby fizycznej oświadczenie (kwestionariusz zawierający dane osobowe) oferenta lub oświadczenie (kwestionariusz zawierający dane osobowe) osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta. W celu weryfikacji danych osobowych dowód osobisty powinien być udostępniony do wglądu komisji przetargowej. 2. Dowód wpłaty wadium wraz z oświadczeniem Oferenta o przyjęciu do wiadomości, że wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez sprzedającego albo jeżeli nie zaoferuje ceny wywoławczej oraz numer rachunku, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium. 3. W przypadku pełnomocnika reprezentującego Oferenta, pełnomocnictwo czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem osoby udzielającej pełnomocnictwa. 4. W przypadku osoby prawnej, aktualny odpis z właściwego rejestru (z ostatnich 6 miesięcy). 5. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wydruk z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 6. W przypadku osoby fizycznej, gdy Oferent pozostaje w związku małżeńskim, a nieruchomość będzie nabywana do majątku wspólnego ze środków pochodzących z tego majątku - zgodę małżonka Oferenta na zawarcie umowy kupna nieruchomości. 7. W przypadku, gdy Oferentem jest spółka cywilna, umowa spółki. 8. Oświadczenie właściwych organów lub podmiotów o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości - jeżeli akt prawny stanowiący podstawę powstania lub regulujący działania Oferenta (umowa spółki, akt założycielski, statut, przepisy prawa itp.) wymagają takiej zgody. 9. Promesę wydania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca (jeżeli jest wymagana), 10. Pisemne zobowiązanie uczestnika przetargu do wpłacenia zaoferowanej ceny najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Spółki. 11. Oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszystkich kosztów zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu, w tym podatku od czynności cywilno-prawnych, opłat notarialnych powiększonych o podatek VAT i opłat sądowych. 12. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami i warunkami zawartymi w ogłoszeniu o przetargu oraz, że je akceptuje bez zastrzeżeń. 13. Oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz że akceptuje go bez zastrzeżeń oraz oświadczenie, że nie zachodzą okoliczności wyłączające możliwość udziału w przetargu. 14. Oferta powinna zawierać imię, nazwisko i adres Oferenta albo firmę lub nazwę oraz siedzibę, jeżeli Oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot. 15. Oferta powinna zawierać oferowaną cenę netto w PLN (cyfrowo i słownie) oraz datę sporządzenia oferty. 16. Oferta powinna zawierać datę sporządzenia, podpis Oferenta, przy czym w przypadku osoby prawnej są to podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta zgodnie z właściwym dokumentem rejestrowym, albo osoby umocowanej przez Oferenta do złożenia oferty (pełnomocnik Oferenta), na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa. 17. Oświadczenie w przypadku, gdy oferentem jest osoba fizyczna (lub gdy ofertę składa osoba uprawniona do reprezentowania oferenta), w zakresie zapoznania się przez oferenta z informacją podaną w ogłoszeniu o przetargu w pkt. VII. W przypadku złożenia kopii dokumentów wymienionych powyżej w pkt. 7-9, powinny one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta zgodnie ze sposobem reprezentacji. Wszystkie dokumenty powinny być aktualne na dzień złożenia oferty. VII. Cena wywoławcza: a) Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 571.267,00 zł netto (słownie: pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 10/100) b) Opodatkowanie transakcji zbycia: Transakcja podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT .W tym sprzedaż wyposażenia w kwocie 11 190,00 zł netto podlega opodatkowaniu VAT w wysokości 23%, kwota podatku VAT 2.573,70 zł, kwota sprzedaży brutto 13 763,70 zł . Strony transakcji sprzedaży nieruchomości (bez wyposażenia) mogą zrezygnować ze zwolnienia z podatku VAT i wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami określonymi w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy VIII. Wadium wymagane do przystąpienia do przetargu: 1. Wadium w wysokości 28 600,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sześćset złotych 00/100), należy wpłacić na konto: Banku Pekao SA: 84 1240 6292 1111 0010 5500 2515 w terminie do dnia 31.10.2019r. 2. Za termin wpłaty wadium uważa się dzień wpływu wadium na ww. konto. 3. Wadium przepada na rzecz zbywcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz w sytuacji jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy; 4. Wadium wpłacone przez Oferenta, który przegrał przetarg zostanie mu zwrócone w wysokości wpłaty niezwłocznie po ogłoszeniu wyników przetargu, przelewem na rachunek wskazany przez uczestnika przetargu, a Oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny; 5. Oferent ma prawo do wycofania swojej oferty oraz zwrotu wadium, jeżeli złoży w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu jako miejsce składania ofert, przed ustalonym w ogłoszeniu o przetargu terminie otwarcia ofert, pisemny wniosek o wycofaniu swojej oferty wraz z podaniem rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot wadium; 6. W przypadku, jeśli uczestnik, który zaoferował najwyższą cenę nie przystąpi do zawarcia umowy w uzgodnionym przez strony miejscu i terminie, nieruchomość może zostać zbyta na rzecz uczestnika, który zaoferował drugą co do wysokości cenę, bez przeprowadzania dodatkowego postępowania przetargowego. IX. Termin i sposób składania ofert: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć do dn. 04.11.2019 r. do godz. 9:00 w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta przetargowa na zakup prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Nałęczowie ul. Głębocznica 21 - nie otwierać do dnia 04.11.2019 r. do godz. 10:00” w Sekretariacie pokój nr 104 (I piętro) Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie, ul. Diamentowa 15, Lublin lub listownie na podany adres: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Oddziału Zakładu Gazowniczego w Lublinie. Niezłożenie oferty w wymaganej formie w zamkniętej kopercie będzie skutkowało unieważnieniem oferty. X. Termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.11.2019 r. o godz. 10: 00 w siedzibie PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie ul. Diamentowa 15, Lublin, budynek biurowy, sala nr 218. Otwarcie ofert jest jawne. XI. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert. Termin ten może zostać przedłużony za zgodą stron. XII. Kryterium oceny ofert: Oferowana cena – 100%. W przypadku, jeśli kilku Oferentów złoży oferty o równej wartości, przy czym oferty będą najwyższe, przetarg będzie kontynuowany w formie licytacji między tymi Oferentami w terminie wyznaczonym przez Organizatora przetargu. Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. Uczestnik przetargu, który wygra przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w terminie i na warunkach uzgodnionych ze Zbywającym. Odstąpienie od zawarcia umowy powoduje utratę wadium. XIII. Ograniczenia w uczestnictwie w przetargu: W przetargu nie mogą uczestniczyć: 1. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki; 2. Dysponent; 3. Osoby prowadzące przetarg (wchodzące w skład Komisji Przetargowej) oraz osoby blisko z nimi związane (zstępni, wstępni, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osoby, które pozostają faktycznie we wspólnym pożyciu). XIV. Informacje: 1. Informacje na temat przedmiotu przetargu, warunków i zasad uczestnictwa w przetargu udzielane będą pod nr tel. 81 44 52 268, tel. 81 44 52 287, tel. 81 44 52 153 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14 (z wyjątkiem dnia przetargu). 2. Wizji nieruchomości można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu, nr tel.: 665 612 629. XV. Postanowienia końcowe 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie do przetargu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U 2018. poz.1025 ze zm.). 2. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia i warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, podając niezwłocznie odpowiednią informację do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Spółki www.psgaz.pl w zakładce Nieruchomości i majątek na sprzedaż/Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie. 3. Od przetargu odstępuje się w przypadku przedstawienia w ofertach kwoty niższej niż cena wywoławcza. 4. Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz wszystkie związane z tym opłaty. Załączniki: Nr 1 – Formularz ofertowy Załącznik nr 1 do SWS FORMULARZ OFERTOWY VII PISEMNY NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W NAŁĘCZOWIE UL. GŁĘBOCZNICA 21 1. Dane ogólne podmiotu zgłaszającego udział w przetargu a). ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………..…………… (imię i nazwisko, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, PESEL/ Nazwa lub firma w przypadku, gdy zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot) b). ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..…………… (adres/siedziba firmy) c).………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………… (telefon kontaktowy/adres e-mail) d).……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………… (nazwa banku i nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić kwotę wadium w przypadku niewybrania oferty) Dane podmiotu zgłaszającego oferenta: a). ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………..…………… (imię i nazwisko/nazwa lub firma w przypadku, gdy zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot) b). ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..…………… (adres/siedziba firmy) c).………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………… (telefon kontaktowy/adres e-mail) d).……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………… (nazwa banku i nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić kwotę wadium w przypadku niewybrania oferty) W przypadku, gdy oferentem lub podmiotem reprezentującym oferenta jest osoba fizyczna konieczne będzie udostępnienie dowodu osobistego do wglądu Komisji Przetargowej. 2. Data oferty ………………………………………………………………………………………………….. 3. Przedmiot przetargu Na podstawie ogłoszenia oraz SWS, zgłaszam udział w przetargu pisemnym nieograniczonym organizowanym przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie i składam ofertę na nabycie zabudowanej nieruchomości gruntowej w Nałęczowie ul. Głębocznica 21, oznaczonej jako działka nr 470/2 o powierzchni 1 270 m² . 4. Oferowana cena nabycia netto (nie mniejsza niż cena wywoławcza podana w ogłoszeniu o przetargu). a) Cena złotych netto:…....……………………….……………………….………………… (słownie: ……………...………………………………………………………………..…..) 5. Oświadczenia • Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami i warunkami zawartymi w SWS oraz w ogłoszeniu o przetargu i przyjmuję je bez zastrzeżeń. • Oświadczam, że zapoznałam/em się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i akceptuję go bez zastrzeżeń oraz oświadczam, że nie zachodzą okoliczności wyłączające możliwość udziału przetargu. • Oświadczam o przyjęciu do wiadomości, że wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli złożona przeze mnie oferta zostanie przyjęta, a ja uchylę się od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez sprzedającego albo jeżeli nie zaoferuję ceny wywoławczej. • Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodo@psgaz.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji transakcji sprzedaży nieruchomości i są niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (RODO Art. 6, ust. 1, lit. b). Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być kancelarie prawne, firmy doradcze, dostawcy systemów informatycznych współpracujący z Administratorem. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa nałożonych na Administratora oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy. …………………………………………………. (data i podpis Oferenta) 6. Zobowiązania • Zobowiązuję się do wpłacenia zaoferowanej ceny najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego, z zastrzeżeniem, gdy oferent finansuje nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z kredytu, wówczas zapłata ceny może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 7 dni od podpisania umowy w formie aktu notarialnego. Przy czym za termin wpłaty uważa się dzień wpływu zaoferowanej kwoty na konto podane przez Zbywającego. • Zobowiązuję się do pokrycia kosztów zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu, w tym opłat notarialnych powiększonych o podatek VAT, opłat sądowych i podatku od czynności cywilnoprawnych. • Zobowiązuję się do ustanowienia na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności przesyłu dla posadowionej na przedmiotowej nieruchomości sieci gazowej. …………………………………………………. (data i podpis Oferenta) 1. 7. Inne dokumenty dołączane do oferty (w przypadku dołączenia do oferty któregokolwiek z niżej wymienionych dokumentów należy w wykropkowane miejsca wypisać TAK, w przypadku niedołączenia w wykropkowane miejsca wypisać NIE) 7.1 Umowa spółki - ………….. 7.2 Odpis z właściwego rejestru - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - …………… 7.3 Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG) - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - ………… 7.4 Kopia dowodu wpłaty wadium - ……… 7.5 Pełnomocnictwo osoby uprawnionej do złożenia oferty - …………… 7.6 Pisemna zgoda małżonka Oferenta na zawarcie umowy kupna nieruchomości -…………… 7.7 Oświadczenie właściwych organów lub podmiotów o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości – jeżeli akt prawny stanowiący podstawę powstania lub regulujący działania Oferenta (umowa spółki, akt założycielski, statut, przepisy prawa itp.) wymagają takiej zgody - …………… 7.8 Promesa wydania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca (jeżeli jest wymagana) - ………… 7.9 Inne dokumenty (wskazać jakie): ………………………………..………………………………………………
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Liczba pokoi:
0
Powierzchnia całkowita:
1 270 m2
Lokalizacja:
województwo: lubelskie powiat: Puławski miejscowość: Nałęczów ulica: Głębocznica 21

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 715m2 działka Klembów, KRZYWICA
działka Klembów, KRZYWICA

KRZYWCIA / DZIAŁKA BUDOWLANA / BEZPOŚREDNIO / IDEALNA LOKALIZACJA DLA RODZINY / OGRODZONA / Z GOTOWYM PROJEKTEM DOMU JEDNORODZINNEGO Z PODDASZEM LOKALIZACJA 1) MIEJSCOWOŚĆ: Krzywica, gmina Klembów, ...

Działka na sprzedaż, Klembów
Do schowka
Zwiń
95 000 zł
715 m2 133 zł/m2
WYRÓŻNIONE OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 1103m2 działka Nowy Dziekanów, Rolnicza
działka Nowy Dziekanów, Rolnicza

Działka położona w cichej spokojnej okolicy Łomianek w miejscowości Nowy Dziekanów. W regionie funkcjonuje zabudowa o niskim stopniu intensywności. Wokół tereny zielone. W pobliżu jezioro Dziekanowski...

Działka na sprzedaż, Nowy Dziekanów
Do schowka
Zwiń
250 000 zł
1103 m2 227 zł/m2
WYRÓŻNIONE OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 1000m2 działka Łomianki, Łomianki Górne
działka Łomianki, Łomianki Górne

Działka położona w Łomiankach Górnych, ma kształt prostokąta o wymiarach 27 m x 36 m. Po sąsiedzku zabudowa jednorodzinna, uporządkowane ulice, w odległości 500 m przystanek autobusu miejskiego, który...

Działka na sprzedaż, Łomianki
Do schowka
Zwiń
550 000 zł
1000 m2 550 zł/m2
WYRÓŻNIONE OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 2630m2 działka Wola Pasikońska, Wola Pasikońska
działka Wola Pasikońska, Wola Pasikońska

| Działka o powierzchni 2630 m2, częściowo zalesiona, położona w kompleksie 10 działek. Oddalona o 10 km od Sochaczewa oraz około 50km od Warszawy. Położona w bardzo urokliwej okolicy. Dla tego teren...

Działka na sprzedaż, Wola Pasikońska
Do schowka
Zwiń
157 800 zł
2630 m2 60 zł/m2