Działka 54,0m2, Mieroszów, Kościelna
10 000 zł 185,19 zł/m2

POWIERZCHNIA

54 m2

RODZAJ DZIAŁKI

komercyjna

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

BURMISTRZ MIEROSZOWA 58-350 Mieroszów, Plac Niepodległości 1 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych bez zabudowań, położonych w obrębie Mieroszów 1 przy ul. Kościelnej, składających się z działek nr 395/15 i nr 395/16 o łącznej powierzchni 0,0054 ha. Opis nieruchomości: · działka nr 395/15 − o powierzchni 0,0026 ha, użytek gruntowy Bp, księga wieczysta nr SW1W/000pokaż telefon; · działka nr 395/16 − o powierzchni 0,0028 ha, użytek gruntowy Bp, księga wieczysta nr SW1W/000pokaż telefon. Nieruchomości położone są obszarze uzbrojonym w sieć energetyczną i wodno- kanalizacyjną. Stanowią środkowy segment w ciągu wydzielonych geodezyjnie działek przeznaczonych pod budowę garaży. Mają kształt prostokąta z zachowaną proporcją długości boków, usytuowane są na terenie wypłaszczonym. Dojazd, dostęp do nieruchomości – działkami drogowymi nr 397 i nr 395/21. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomości oznaczony jest na rysunku planu symbolem KGP – przeznaczony dla zespołów garaży; zlokalizowany: w strefie „B” ochrony konserwatorskiej oraz w granicy 50-metrowej strefy ochronnej wokół cmentarza. Zespoły nowych garaży winne być realizowane w sposób określony w § 16 ww. planu miejscowego a mianowicie: przeznaczone tylko dla samochodów osobowych; pojedyncze budynki będą zawierały co najmniej 2 stanowiska dla samochodów; zewnętrzne ściany budynków będą wykończone tynkiem lub cegłą; budynki będą przekryte stromymi dachami. Nieruchomości wolne są od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich. I przetarg przeprowadzono w dniu 15 października 2021 r. CENA WYWOŁAWCZA – 10.000 zł w tym 23% podatek VAT w kwocie: 1.869,92 zł WADIUM – 1.000 zł Postąpienie w przetargu ustalają uczestnicy przetargu, które stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2021 r. o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie - sala posiedzeń, II piętro. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium przelewem nie później niż do dnia 06 grudnia 2021 r. na rachunek Gminy Mieroszów nr 07 8395 00pokaż telefon prowadzony w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Mieroszów. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność gospodarczą wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Wzywa się zainteresowanych kupnem nieruchomości do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu. Cena nabycia nieruchomości jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Mieroszów. Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na koszt Kupującego. Informacje szczegółowe można uzyskać w pokoju nr 15 Urzędu Miejskiego w Mieroszowie lub telefonicznie pod nr 74 3pokaż telefon lub 74 3pokaż telefon (w zakresie ustaleń planu miejscowego). Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Mieroszów tel: 74 3pokaż telefon
Numer oferty: 31473/3186/OGS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Mieroszów, Kościelna

Podobne nieruchomości