Działka 2141 m2, Międzyrzecz, Przemysłowa 2
160 470 zł 74,95 zł/m2
Kontakt

Działka budowlana na sprzedaż Międzyrzecz, Przemysłowa 2 - 2141 m2

Cena 160 470 74,95 zł/m2
Kategoria:
Działki i grunty na sprzedaż
Lokalizacja:
Międzyrzecz, Przemysłowa 2
Cena:

160 470 zł

Cena za m2
74,95 zł/m2
Rodzaj działki:
budowlana
Liczba pokoi:
0
Piętro:
Parter
Liczba pięter w budynku:
0
Rok budowy:
0
Powierzchnia całkowita:
2 141 m2
Powierzchnia działki:
2 141 m2
Lokalizacja:
województwo: lubuskie powiat: Międzyrzecki miejscowość: Międzyrzecz ulica: Przemysłowa 2
Numer oferty:
ZSlc-00000240

Więcej informacji

Przetarg numer: Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 5/100 w części nieruchomości zabudowanej Ogłaszający: Zarząd Województwa Lubuskiego Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony Dotyczy: Udziału 5/100 w części nieruchomości zabudowanej, działka 79/2 o pow. 0,2141 ha, położona w Międzyrzeczu, ul. Przemysłowa 2, obręb 0002, Międzyrzecz 2 Ogłoszono dnia: 2019pokaż telefon:00:00 przez Data przetargu 2019pokaż telefon:00:00 Miejsce Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Zielona Góra, ul. Podgórna 7, sala nr 108 Księga wieczysta GW1M/000pokaż telefon Cena wywoławcza 160 470,00 zł Wadium 8 030,00 zł Opis Na udział w nieruchomości składają się pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni użytkowej 86,07 m2, położone na IV piętrze oraz udział w częściach wspólnych budynku i działce gruntowej. Nieruchomość jest przedmiotem współwłasności Powiatu Międzyrzeckiego w udziale 80/100, Samorządu Województwa Lubuskiego w udziale 5/100, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie w udziale 15/100. Nieruchomość obciążona jest prawem nieograniczonej w czasie służebności przesyłu, ustanowionej na rzecz ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Poznań. Działka położona jest w otoczeniu zabytku jakim jest zespół urbanistyczno-krajobrazowy m. Międzyrzecz, wpisany do rejestru zabytków. Obszar podlega ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. z 2018 r., poz.2067 z późn. zm.). Dla działki nr 79/2 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz, stracił ważność z dniem 31.12.2002 r. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz działka znajduje się w strefie zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów. Dla działki nr 79/2 Rada Miejska w Międzyrzeczu nie podjęła uchwały na podstawie art.8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale V ustawy o rewitalizacji. Dla działki nr 79/2 nie został sporządzony Uproszczony Plan Urządzenia Lasu ani Inwentaryzacja stanu lasu, na podstawie której wydano by decyzję. Na powyższej działce nie ma określonego użytku leśnego, wobec powyższego nie sporządzono dla działki uproszczonego planu urządzenia lasu. Udział 5/100 w nieruchomości zabudowanej j w Międzyrzeczu przy ul. Przemysłowej 2 administrowany jest przez Powiat Międzyrzecki i związane są z tym koszty za świadczenie usług za administrowanie. Sprzedaż udziału w ww. nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej nfrastruktury, w związku z tym nabywca w dniu przetargu złoży oświadczenie, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i przejmie ją bez zastrzeżeń. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.) sprzedaż udziału w nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT. Pierwszy przetarg na sprzedaż udziału 5/100 w części nw. nieruchomości gruntowej zabudowanej przeprowadzono w dniu 03.07.2019 r. Drugi przetarg przeprowadzono w dniu 29.08.2019 r. Informacje dodatkowe 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na rachunek Zarządu Województwa Lubuskiego nr 48 1560 00pokaż telefon Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33, 02-208 Warszawa, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 11.10.2019 r. wymagana kwota znajdowała się na ww. koncie. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Zarządu Województwa Lubuskiego. W tytule przelewu, wpłaty wadium należy wpisać położenie udziału 5/100 w części nieruchomości wraz z numerem ewidencyjnym działki, będącego przedmiotem przetargu oraz dane osobowe uczestnika przetargu, w przypadku, gdy uczestnikiem jest inny podmiot niż dokonujący wpłaty. 2. Osoby, które wpłaciły wadium przystępują do przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej : w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, w przypadku osoby fizycznej prowadzonej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z krajowego rejestru sądowego. 3. W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r., o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278). 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia udziału w części nieruchomości. Zwrot wadium pozostałym uczestnikom przetargu nastąpi w terminie 3 dni od dnia zamknięcia bądź odwołania przetargu, przelewem na podane konto bankowe. 5. Przetarg jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie (wynoszące nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych) powyżej ceny wywoławczej. 6. Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia całości ceny nabycia udziału w części nieruchomości na konto sprzedającego najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży - aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. 7. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca udziału w części nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. 8. Nie przystąpienie osoby wyłonionej jako nabywca udziału w części nieruchomości bez wcześniejszego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wskazanym w zawiadomieniu do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży będzie uznane za jednostronne odstąpienie od zawarcia umowy i zgodnie z art. 41 ust 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn.zm.) wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. 9. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia (wynoszącego nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej) powyżej ceny wywoławczej. 10. Treść ogłoszenia przetargowego zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (parter), na stronie internetowej www.lubuskie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego www.bip.lubuskie.pl. Informacja o ogłoszeniu przetargu (wyciąg z ogłoszenia) zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej (Gazeta Lubuska). 11. Zarząd Województwa zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu tylko z uzasadnionej przyczyny w formie właściwej dla jego ogłoszenia. 12. Dodatkowych informacji w sprawie nabycia udziału w części nieruchomości udziela Wydział Zarządzania Mieniem Województwa Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, pod numerem telefonu 68 4pokaż telefon. Ogłoszenie o przetargu (PDF, 135.7 KiB)
Numer oferty: ZSlc-00000240
Osoba odpowiedzialna zawodowo: GC Trader
Nr licencji zawodowej: brak danych
Zwiń opis


Średnie ceny w tej lokalizacji

160 470
Cena zł/m2
1 rok 2 lata 5 lat

W tej samej miejscowości:  
Pokaż

Mapa

Podobne nieruchomości