To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: śląskie, Międzybrodzie Żywieckie

Działka na sprzedaż Międzybrodzie Żywieckie,

1724 m2
964 300 PLN 559 zł/m2
Opis
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej ul. Batorego 17A, 43-300 Bielsko-Biała Infolinia: +48 32 606 0 616 Adres do korespondencji: ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała info@tauron-dystrybucja.pl Spółka TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 31–035 Kraków, ul. Podgórska 25A Oddział w Bielsku-Białej ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biała NIP 6110202860, REGON 230179216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 560 575 920,52 zł wniesiony w całości ogłasza I – szy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości obejmującej: 1) prawo użytkowania wieczystego gruntu – działki nr 3159/1 o powierzchni 1649 m? (AM-5, obręb 0004, Międzybrodzie Żywieckie, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żywcu prowadzi księgę wieczystą KW nr BB1Z/00075140/7) wraz z prawem własności budynku z wyposażeniem i budowli posadowionych na działce, oraz 2) prawo własności działki nr 3049/19 o powierzchni 75 m? (AM-5, obręb 0004, Międzybrodzie Żywieckie, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żywcu prowadzi księgę wieczystą KW nr BB1Z/00096242/5), położonych w miejscowości Międzybrodzie Żywieckie przy ul. Energetyków 9. Cena wywoławcza wynosi 964.300,00 zł netto (słownie złotych: dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta 00/100). Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 3159/1 o powierzchni 0,1649 ha wraz z odrębną własnością budynku i budowli – zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT; Sprzedaż wyposażenia budynku za cenę 4 440,00zł netto (słownie złotych: cztery tysiące czterysta czterdzieści zł) będzie opodatkowana stawką VAT 23%. Sprzedaż własności działki oznaczonej nr 3049/19 o powierzchni 0075 ha (1,094945% wylicytowanej wartości całej nieruchomości pomniejszonej o wartość wyposażenia tj.4 400,00zł) – opodatkowana stawką VAT 23%. Sprzedaż nieruchomości nastąpi z równoczesnym ustanowieniem przez kupującego: bezterminowej i nieodpłatnej służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych na rzecz właściciela urządzeń tj. TAURON Dystrybucja S.A., bezterminowej i odpłatnej za kwotę 300,00zł służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych na rzecz właściciela tych urządzeń tj. TAURON Dystrybucja Serwis S.A., służebności gruntowej dojścia i dojazdu z drogi tj. ul. Energetyków do działki nr 3159/2, oraz służebności polegającej na prawie użytkowania odcinka rur kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z budynku na działce nr 3159/2. Dokładne informacje na temat służebności, jej przebiegu i powierzchni można uzyskać u sprzedającego. Warunki przystąpienia do przetargu: 1. Otwarcie ofert dla przedmiotowego I przetargu nieograniczonego pisemnego odbędzie się w Bielsku-Białej przy ul. Batorego 17a w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Bielsku-Białej w Budynku AB, pok. 120 w dniu 12.12.2019r. o godz. 9:00 z zachowaniem kolejności według daty wpływu oferty. 2. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi – 964.300,00 zł netto (słownie złotych: dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta zł 00/100). Przy otwarciu ofert mogą być obecni oferenci lub umocowani przedstawiciele oferentów. 3. Ofertę należy składać w dni robocze do dnia 10.12.2019r. do godz. 14:00 w TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. , 43-300 Bielsko-Biała, ul. Filarowa 18 w Kancelarii Głównej, w zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy (firmy) oraz adresu (siedziby firmy) z dopiskiem na kopercie „I-szy nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej w Międzybrodziu Żywieckim” – dostarczyć do wydz. Organizacji i Administracji”. a) Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. b) Do odbycia przetargu pisemnego wystarcza złożenie jednej ważnej oferty. c) Oferty złożone po wymaganym terminie odsyłane są oferentowi bez otwierania. d) Złożenie ofert w miejscu innym, niż podane wyżej, może skutkować nie dotarciem oferty do Komisji Przetargowej w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy oferenta. e) Z tytułu odrzucenia oferty oferentom nie przysługuje wobec sprzedającego żadne roszczenie finansowe ani prawne. 4. Za najkorzystniejszą ofertę należy uznać tą, która zawiera najwyższą oferowaną cenę nabycia nieruchomości. 5. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, a w przypadku licytacji z dniem przybicia. 6. Komisja przekaże zawiadomienie dla oferenta, który wygrał przetarg zawierające propozycję miejsca i terminu zawarcia umowy sprzedaży – w okresie związania ofertą. 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 96 430,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści złotych 00/100) . 8. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej, termin wpłacenia wadium upływa 5.12.2019r. (przelew wyłącznie z rachunku oferenta) i winien być dokonany na rachunek bankowy: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej w mBank: nr 51 1140 1078 0000 40 77 1500 2001 z dopiskiem: „WADIUM - sprzedaż PG ŻAR” Za termin wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Sprzedającego. 9. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana w przetargu pisemnym / któremu udzielono przybicia w przetargu ustnym, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia nieruchomości. Kwota ta staje się zaliczką i zostanie przez sprzedającego wystawiona faktura zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 10. W przypadku, gdy przetarg ustny stanowi kontynuację przetargu pisemnego oferenci, którzy złożyli oferty w przetargu pisemnym nie są zobowiązani do udziału w przetargu ustnym. W takiej sytuacji zwrot wadium następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni roboczych od daty przetargu ustnego z uwzględnieniem postanowień ust. 11. 11. Wadium oferentów, których oferta nie została wybrana w przetargu pisemnym którym nie udzielono przybicia w przetargu ustnym zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni roboczych od daty otwarcia ofert w przetargu pisemnym lub od daty udzielenia przybicia w przetargu ustnym lub od daty unieważnienia przetargu z uwzględnieniem następujących postanowień: wadium wniesione w formie pieniężnej zostanie zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez oferenta, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy o prowadzenie rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy wskazany przez oferenta. 12. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana w Przetargu pisemnym / któremu udzielono przybicia w przetargu ustnym: a) uchyli się z własnej winy od zawarcia umowy sprzedaży, przy czym za uchylenie się z własnej winy będzie także uważane nie przedstawienie najpóźniej w dniu w jakim miało dojść do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego jakiegokolwiek dokumentu niezbędnego do zawarcia umowy sprzedaży (za dokument niezbędny do zawarcia umowy sprzedaży uznaje się w szczególności złożone w prawie przewidzianej formie oświadczenia małżonka o zgodzie na nabycie nieruchomości, o ile jest wymagane, chyba że oferent wraz z małżonkiem zawierają umowę sprzedaży, b) nie wpłaci ceny nabycia najpóźniej na dwa dni robocze przed terminem wyznaczonym jako dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego. Za termin wpłacenia ceny nabycia uważa się datę wpływu środków finansowych na rachunek sprzedającego. 13. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana w przetargu pisemnym / lub któremu udzielono przybicia w przypadku przetargu ustnego uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży lub nie dokona zapłaty ceny w oznaczonym terminie, sprzedający może wedle własnego wyboru odstąpić od zawarcia umowy zatrzymując wadium lub domagać się zawarcia umowy. 14. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć: a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej, c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a-c, e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg. 15. Każdy z pracowników Spółki przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do złożenia „Oświadczenia oferenta będącego pracownikiem Spółki” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych warunków przeprowadzania przetargu. 16. Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej. Z Klauzulą można również zapoznać się na stronie https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo. 17. Oferta powinna zawierać: a) dane oferenta – imię i nazwisko, numer PESEL (oraz numer NIP, jeśli posiada) lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę firmy), b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą), c) oświadczenie, iż podmiot gospodarczy jest bądź nie jest czynnym podatnikiem VAT (dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), d) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń (przy czym wymaga się, by oferent dołączył do oferty szczegółowe warunki przetargu podpisane przez niego – załącznik nr 2), e) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty i przyjmuje je bez zastrzeżeń, f) dowód wniesienia Wadium, g) zobowiązanie osoby fizycznej (lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) pozostającej w związku małżeńskim i posiadającej ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) do złożenia pisemnego oświadczenia współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie zaoferowanej lub wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu lub do złożenia oświadczenia o rozdzielności majątkowej, h) opis sposobu finansowania zakupu nieruchomości, i) datę i miejsce sporządzenia oferty, podpis oferenta, a w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli, j) oferowaną cenę netto – cyfrowo i słownie, k) informację o rachunku bankowym, na który zostanie zwrócone wadium. 18. Oferta powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim, podpisana przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta w sposób umożliwiający identyfikację podpisu a upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty pod rygorem nieważności. 19. Kopie dokumentów dołączone do oferty powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez oferenta lub osobę przez niego upoważnioną w sposób umożliwiający identyfikację podpisu, a upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty. 20. Przystępujący do przetargu cudzoziemiec, zobowiązany jest przedstawić komisji przetargowej zezwolenie (lub promesę) na nabycie nieruchomości w przypadkach wymaganych przez Ustawę. 21. Oferent lub osoba upoważniona może wprowadzić skuteczne zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać, jeżeli uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej. Wszelkie zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez oferenta lub osobę przez niego upoważnioną. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta i opatrzone napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 22. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, a w przypadku licytacji bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z dniem przybicia. 23. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia: przetargu pisemnego na każdym jego etapie bez podania przyczyny, przetargu ustnego do momentu udzielenia przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę. 24. Postanowienie ust.23 pkt. a) i b) nie naruszają prawa sprzedającego do unieważnienia przetargu lub do żądania unieważnienia zawartej umowy, jeżeli oferent, inny uczestnik przetargu lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. 25.Tryb postępowania w przypadku przetargu ustnego (kontynuacja przetargu pisemnego): a) W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą najwyższą cenę, Komisja Przetargowa kontynuuje przetarg pisemny w formie przetargu ustnego, informując oferentów o jego terminie i miejscu. b) Postąpienie w licytacji w przetargu ustnym wynosi 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). c) Zaoferowana cena przestaje wiązać oferenta, gdy inny oferent zaoferował cenę wyższą o co najmniej jedno postąpienie. d) Po trzecim wywołaniu licytator udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę i zamyka przetarg ustny. Z chwilą przybicia dochodzi do zakończenia przetargu ustnego. e) Do udzielenia przybicia wymagane jest zaoferowanie ceny nabycia w wysokości ceny wywoławczej powiększonej o co najmniej jedno postąpienie. 26. Oferent zobowiązany jest zapłacić pozostałą część ceny nabycia nieruchomości nie później, niż na dwa dni robocze przed datą zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego na rachunek bankowy: o numerze: 19 1020 1026 0000 1502 0250 3720 prowadzony przez Powszechną Kasę Oszczędnościową Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO BP). 27. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy sprzedającego. 28. Oferent ponosi wszystkie koszty notarialne zawarcia umowy sprzedaży, podatków (PCC lub VAT- jeśli tak stanowią przepisy prawa), opłat sądowych i innych związanych z podpisaniem Aktu Notarialnego. 29. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie określonym w akcie notarialnym. Z dniem wydania nieruchomości przechodzą na nabywcę wszelkie korzyści i ciężary. 30. Komisja odrzuca oferty: nieodpowiadające warunkom przetargu, w szczególności co do ceny, niezawierające ceny lub podpisu osób uprawionych do reprezentacji, złożone bez wymaganych, kompletnych dokumentów lub oświadczeń, które nie zostały przez oferenta uzupełnione w wyznaczonym terminie, które mimo złożenia przez oferenta wyjaśnień lub w sytuacji ich niezłożenia w wyznaczonym terminie pozostają nieczytelne lub budzące wątpliwości co do ich treści. 31. Przetarg pisemny składa się z części jawnej i niejawnej. 1) W części jawnej Komisja w obecności oferentów: a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert, b) podaje cenę wywoławczą sprzedawanej nieruchomości, c) otwiera oferty z zachowaniem kolejności według daty ich wpływu, odczytuje imiona i nazwiska lub nazwę (firmę) oferenta, adres, a także cenę oferty, d) przyjmuje do protokołu zgłoszone przez oferenta wyjaśnienia lub oświadczenia. 2) W części niejawnej Komisja: a) odrzuca oferty w przypadkach, o których mowa w ust. 30, b) określa, które z ofert nie zawierają kompletnych dokumentów lub oświadczeń, lub które z nich zawierają oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe podlegające uzupełnieniu i nie powodujące istotnych zmian w treści oferty i wzywa oferentów poprzez wysłanie pisemnych wezwań do uzupełnienia ofert lub w przypadku nieścisłości do złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym terminie, c) dokonuje szczegółowej analizy ofert, d) stwierdza, którzy oferenci nie uzupełnili ofert lub nie złożyli wyjaśnień w wyznaczonym terminie, e) wskazuje najkorzystniejszą z nieodrzuconych ofert lub stwierdza, że przetarg nie przyniósł rozstrzygnięcia. 32. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości uzyskać można na stronie internetowej: www.tauron-nieruchomosci.pl lub pod nr tel. 33 813 11 30, a oglądać nieruchomość można w dni robocze w terminie do dnia 4.12.2019r. w godz. od 8:00 do 12:00 po uprzednim skontaktowaniu się pod nr tel. 33 813 11 30. Kontakt: TAURON Dystrybucja SA tel: 33 813 11 30 ewa.matras@tauron-dystrybucja.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
1 724 m2
Lokalizacja:
województwo: śląskie powiat: Żywiecki gmina: Czernichów miejscowość: Międzybrodzie Żywieckie

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 48299m2 działka Wałcz
działka Wałcz

REWELACJA! ! -ATRAKCYJNA POSIADŁOŚĆ AGROTURYSTYCZNA Z DOSTĘPEM DO JEZIORA !! Całość tworzy niepowtarzalny klimat i atmosferę. GRATKA DLA INWESTORA! . Teren inwestycyjny. Na działce o powierzchni 482...

Działka na sprzedaż, Wałcz
2 600 000 zł 2 000 000 zł
48299 m2 41 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 1254m2 działka Kuklówka Radziejowicka
działka Kuklówka Radziejowicka

Oferujemy na sprzedaż działkę budowlaną o powierzchni 1254 m? położoną we wsi Kuklówka Radziejowicka przy ulicy Sójki, gmina Radziejowice, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie. Działka jest nie...

Działka na sprzedaż, Kuklówka Radziejowicka
93 000 zł 89 900 zł
1254 m2 72 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 4500m2 działka Wólka Mlęcka
działka Wólka Mlęcka

Szanowni Państwo, JESIENNA PROMOCJA !!! Nowa niższa cena za bardzo atrakcyjną działkę rekreacyjną, leśną w ekologicznie czystym rejonie na wschód od Warszawy. UWAGA ! na działce wśród sosen i innych g...

Działka na sprzedaż, Wólka Mlęcka
250 000 zł 215 000 zł
4500 m2 48 zł/m2