Działka 1200,0m2, Marcinkowice
73 800 zł 61,50 zł/m2

POWIERZCHNIA

1 200 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

ZARZĄD POWIATU NOWOSĄDECKIEGO o g ł a s z a kolejny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowosądeckiego położonych w obrębie ewid. Marcinkowice, gmina Chełmiec Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Nowosądeckiego położone w obrębie Marcinkowice, gmina Chełmiec, obj. księgą wieczystą Nr NS1S/000pokaż telefon, oznaczone jako działki ewid. nr 177/39 o pow. 0,12ha, 177/40 o pow. 0,11ha, nr 177/41 o pow. 0,11ha, nr 177/42 o pow. 0,10ha. Działki sprzedawane są odrębnie. ATRAKCYJNE DZIAŁKI BUDOWLANE BLISKO NOWEGO SĄCZA Źródło: https://geoportal360.pl Opis nieruchomości: Działki budowlane z piękną widokową lokalizacją. Położone Kotlinie Sądeckiej, w Beskidzie Wyspowym, w odległości ok. 8 km do Nowego Sącza i ok. 20 km do Limanowej. Niedaleko centrum miejscowości Marcinkowice, gdzie zlokalizowane są szkoły podstawowa i średnia, klub sportowy, handel i usługi. Działki położone przy drodze gminnej, są niezabudowane, a ich bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa, tereny zielone i leśne. Posiadają kształt regularny, prostokątny. Dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej: wodociąg, energia elektryczna, kanalizacja w odległości ok. 500m, brak sieci gazowej. Dostępność komunikacyjna: ok. 0,9 km od drogi powiatowej relacji Chełmiec – Limanowa i linii kolejowej Nowy – Sącz – Chabówka, ok. 5 km od drogi krajowej, ok. 7 km. od drogi wojewódzkiej. Poprzednie przetargi odbyły się: 4.09.2020 r., 8.12.2020 r., 26.02.2021 r. , 14.05.2021r. i 10.09.2021r. Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec zatwierdzonym uchwałą Nr L III(482)2006 Rady Gminy Chełmiec z dnia 14 lipca 2006 r. działki nr nr: 177/39, 177/40, 177/41 i 177/42 – leżą częściowo w terenach o symbolu MN 1.4. - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej a częściowo w pasie drogi gminnej oznaczonej na planie symbolem D2KD - w liniach rozgraniczających 10m, Działka nr 177/42 leży również częściowo w pasie drogi gminnej oznaczonej symbolem D2KGL- w liniach rozgraniczających 12m. Cena wywoławcza nieruchomości: Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwałą nr 1117/2021 z dnia 27 października 2021 r. postanowił o przeprowadzeniu kolejnej procedury przetargu pisemnego nieograniczonego dla działek nr 177/39, nr 177/40, nr 177/41 i nr 177/42 oraz ustaleniu ceny wywoławczej w następującej wysokości : L.p.: 1. Nr działki: 177/39 Pow. w ha: 0,12 Cena wywoławcza brutto (zawiera podatek VAT 23%): 73.800 zł L.p.: 2. Nr działki: 177/40 Pow. w ha: 0,11 Cena wywoławcza brutto (zawiera podatek VAT 23%): 67.650 zł L.p.: 3. Nr działki: 177/41 Pow. w ha: 0,11 Cena wywoławcza brutto (zawiera podatek VAT 23%): 67.650 zł L.p.: 4. Nr działki: 177/42 Pow. w ha: 0,10 Cena wywoławcza brutto (zawiera podatek VAT 23%): 61.500 zł Każda z działek budowlanych sprzedawana jest odrębnie. Sprzedaż opodatkowana jest podatkiem VAT 23%. Wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100), za każdą działkę należy wpłacić do dnia 6 grudnia 2021 r. na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu: Nr 64 1050 01pokaż telefon Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto. Dowód wpłaty wadium winien określać numer i położenie nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać w terminie do dnia 6 grudnia 2021 r. do godz. 12.00 w Kancelarii Administracyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33, pok. 113 /parter/ w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości w obrębie Marcinkowice, jednostka ewid. Chełmiec – działka numer ..…....... ”. Termin i miejsce przetargu: Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w dniu 10 grudnia 2021 r o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33, pok. 207 /I piętro/. Pisemna oferta powinna zawierać: • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę; • datę sporządzenia oferty; • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; • numer działki której dotyczy, • oferowaną cenę brutto i sposób jej zapłaty; • kopię dowodu wniesienia wadium. Wzór oferty umieszczony jest na stronie Starostwa www.bip.nowosadecki.pl Dodatkowe opłaty: Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Dodatkowe informacje: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium i złożenie oferty w wyznaczonym terminie. Termin zawarcia umowy sprzedaży wyznaczony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów. Dodatkowych informacji o warunkach przetargu i o nieruchomości udziela Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Kościuszki 3, Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami, tel. (18)pokaż telefon lub 857 godz. od 8:00 do 15:00. Istnieje możliwość oględzin przedmiotowej nieruchomości. Ogłoszenie o przetargu obwieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, w Urzędzie Gminy Chełmiec oraz na stronie internetowej www.bip.nowosadecki.pl na okres 30 dni a informacja o przetargu zostanie zamieszczona w prasie o zasięgu lokalnym. Nowy Sącz, dnia 5.11.2021r. Przewodniczący Zarządu Marek Kwiatkowski Wzór oferty: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/6260 Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu tel: (18)pokaż telefon lub 857
Numer oferty: 31518/3186/OGS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Marcinkowice